• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaawansowane technologie w diagnostyce nowotworów

  09.08.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja

  Jeden z obiecujących aspektów walki z nowotworami wiąże się z zastosowaniem nanotechnologii - manipulacji materią na poziomie atomowym i molekularnym w konkretnych celach medycznych.

  Dofinansowany ze środków unijnych projekt NAMDIATREAM (Nanotechnologiczne zestawy narzędzi do wielomodalnej diagnostyki chorób i monitoringu leczenia) wniesie swój wkład poprzez wykorzystanie technik opartych na nanotechnologii do wspomagania wczesnego wykrywania. Nowotwory zabijają co roku 1,7 mln osób w UE. Rok rocznie diagnozowanych jest około 3,2 mln nowych przypadków.

  Zespół, pracujący pod kierunkiem Trinity College w Dublinie, Irlandia, opracowuje zestaw narzędzi do wczesnego wykrywania bazujących na nanotechnologii. Zestaw ten będzie służył do wykrywania i obrazowania biomarkerów powiązanych z najczęstszymi typami nowotworów i ich rozprzestrzenianiem w organizmie człowieka.

  Składa się z kompletu odczynników nanocząstkowych i chipów diagnostycznych, które można wykorzystać do wizualizacji konkretnych, fotoluminescencyjnych, magnetycznych i innych, unikalnych właściwości w ramach badań przesiewowych pod kątem biomarkerów nowotworowych.

  Na przykład odczynniki zawierające nanomateriały są mieszane z próbkami tkanek chorego. Następnie za pomocą zaawansowanych technologii obrazowania naukowcy będą w stanie przeprowadzić wizualizację konkretnego rozmieszczenia nanomateriałów w próbkach, co umożliwi identyfikację biomarkerów nowotworowych.

  Ta sama technika może posłużyć do oceny progresji choroby w trakcie procedury chirurgicznej, heterogeniczności guza do selektywnego napromieniania czy kinetyki niszczenia komórek nowotworowych w czasie terapii onkologicznej.

  Zestaw narzędzi NAMDIATREAM jest przenośny i dzięki temu można go używać w rozmaitych kontekstach - klinicznych lub badawczych - czy też w szpitalach. Co więcej technika sprawdza się z mikrolitrowymi próbkami, co pozwala zredukować inwazyjność i koszty procedury.

  Przedsiębiorstwa z sektora diagnostyki i obrazowania medycznego, które wchodzą w skład konsorcjum, podobnie jak partnerzy kliniczni i akademiccy, twierdzą że wyniki projektu NAMDIATREAM położą solidne podwaliny pod udoskonalenie leczenia onkologicznego.

  W projekt zaangażowało się 22 partnerów z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

  Jak do tej pory konsorcjum poinformowało, że prace nad projektowaniem i walidacją zestawu narzędzi wyprzedzają harmonogram, a nowe, prototypowe sondy i systemy diagnostyczne przechodzą testy ex vivo na próbkach klinicznych pobranych od chorych oraz na modelach zwierząt laboratoryjnych.

  Testy porównawcze z aktualnie dostępnymi metodologiami diagnostyki nowotworów wykazały, że nowe narzędzia NAMDIATREAM do wykrywania nowotworów są wykonalne i mogą mieć istotny wpływ społeczno-gospodarczy na praktykę diagnostyczną.

  Tymczasem projekt NAMDIATREAM znacząco zwiększył swoją widoczność poprzez liczne, międzynarodowe prezentacje naukowe, nowy portal internetowy i publikacje akademickie. Co istotne, zastosowanie do celów komercyjnych udało się skutecznie zabezpieczyć w postaci dwóch wniosków patentowych.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Narzędzia stolarskie – zestaw narzędzi do wykonywania prac w drewnie, w zawodach takich jak stolarstwo, meblarstwo, ciesielstwo. Narzędzia zębate - są to narzędzia kamienne wykonywane retuszem wnękowym można wyróżnić narzędzia zębate podłużne, pojedyncze i podwójne czyli transwersalne.

  Teleradioterapia – jedna z technik leczenia w radioterapii za pomocą promieniowania jonizującego, w metodzie tej źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od tkanek. Polega na napromienianiu wiązkami zewnętrznymi określonej objętości tkanek, obejmującej guz nowotworowy z adekwatnym marginesem tkanek oraz, w razie potrzeby, regionalne węzły chłonne. Objętość napromieniania powinna być określona jak najbardziej precyzyjnie, tak aby możliwe było podanie jednorazowej dużej dawki przy maksymalnej ochronie tkanek prawidłowych, zwłaszcza tzw. narządów krytycznych. Służy temu proces planowania leczenia przy użyciu TK lub MRI. Stosowana jest w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.

  Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim, INDECT (ang. Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) – międzynarodowy projekt badawczy mający na celu wykorzystanie innowacyjnych algorytmów i metod z zakresu informatyki do wykrywania i walki z terroryzmem oraz innymi działaniami przestępczymi. Projekt finansowany przez Unię Europejską. INDECT zakłada powstanie zestawu rozwiązań do inteligentnej obserwacji i automatycznego wykrywania podejrzanych zachowań lub przemocy w środowisku miejskim. Automatyczne wykrywanie podejrzanych zachowań lub przemocy wiąże się przede wszystkim z wykrywaniem niebezpiecznych narzędzi w ręku człowieka znajdującego się w zasięgu kamery (np.: noża, pistoletu). Automatyczne wykrywanie podejrzanych zachowań nie wiąże się ze śledzeniem i profilowaniem ludzi, gdyż twarze i numery rejestracyjne pojazdów na obrazach z kamer są zamazane. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  Pentoo – dystrybucja Linuksa dostępna w postaci Live CD, bazująca na Gentoo. Zawiera zestaw narzędzi do testowania sieci, bezpieczeństwa stacji oraz wykrywania włamań. Polityka gospodarcza musi być oparta na ściśle określonych narzędziach jej realizacji, bowiem samo określenie celów nie jest w stanie wywołać skutków społecznych czy gospodarczych. Do ich wystąpienia niezbędne jest zastosowanie następujących narzędzi:

  Narządy homologiczne to narządy zwierzęce lub roślinne, których struktury są złożone z podobnych elementów na tym samym miejscu (np. płetwa wieloryba, kończyna górna człowieka i skrzydło nietoperza). Narządy homologiczne świadczą o pokrewieństwie jednak czasami mogą się one od siebie bardzo różnić zewnętrznie, ale struktura kostna i mięśniowa jest taka sama.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Zgrzebło - narzędzie kamienne wykonywane najczęściej z krzemienia mające formę wielokątnego odłupka o zaretuszowanej przynajmniej jednej krawędzi dłuższej biegnącej równolegle lub poprzecznie do osi wyrobu. Retuszowana krawędź może być wklęsła, wypukła bądź prosta. Zgrzebła wykonywano różnymi typami retuszy jedno- i dwustronnych, z wyjątkiem retuszy stromych zatępiających, wnękowych i zębatych. W miarę stępiania się krawędzi pracującej dochodziło do jej naprawy przez wtórne retuszowanie, w związku z czym forma tych narzędzi ulegała zmianie.
  Narzędzia te służyły przeważnie jako noże do rozdzielania mięsa. Wnęka - sztuczne zaklęśnięcie w boku narzędzia krzemiennego. Narzędzia z wnęką są spotykane w wielu kulturach archeologicznych. Narzędzia z wnęką mogły być stosowane do obróbki drewna i kości oraz być pomocne w przymocowaniu do rękojeści.

  Dodano: 09.08.2013. 15:37  


  Najnowsze