• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania ofert przez MŚP na innowacje w opiece zdrowotnej

  19.07.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert przez MŚP na innowacje w opiece zdrowotnej Zdrowie 2013, na które składają się dwa tematy:

  - Stymulowanie przekładania projektów badawczych w dziedzinie medycyny na innowacyjne zastosowania na rzecz zdrowia.
  - Opracowywanie leków i szczepionek przeciw zakażeniom, które wykształciły lub mogą wykształcić znaczącą oporność przeciwbakteryjną.

  Zaproszenie przewidziano jako dwuetapową procedurę, a wnioski mogą składać uczestnicy w liczbie od trzech do pięciu w danym projekcie, którego budżet może obejmować wkład UE w wysokości maksymalnie 6 mln EUR, a okres realizacji projektu nie może przekroczyć trzech lat. MŚP powinny pełnić wiodącą rolę w projekcie, wnosząc do niego wkład równy 50% wnioskowanego dofinansowania z budżetu UE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Negocjacje z ogłoszeniem – tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Dialog konkurencyjny – tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

  Wybitnie obiecująca (WO) – najwyższa ocena przyznawana szczeniętom podczas Wystaw Psów Rasowych. W przypadku szczeniąt, które jeszcze są w fazie rozwoju trudno przyznawać ocenę szczegółową, sędzia może jedynie wydać ocenę dotyczącą psa na danym etapie rozwoju i w karcie oceny psa zaznaczyć elementy, które powinny jeszcze zostać wykształcone. Ocenę Wybitnie Obiecującą mogą dostać psy, które według sędziego będą osiągały sukcesy wystawowe. Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Uniwersytet Erazma w Rotterdamie (skrót EUR) jest uniwersytetem w Holandii. Specjalizuje się on w zarządzaniu, organizacji, politologii, jak również medycynie i opiece zdrowotnej. Roczny budżet uczelni sięga €542 milionów.

  Negocjacje bez ogłoszenia – tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Trovit (Trovit Search S.L.) jest wertykalną wyszukiwarką ofert pracy, nieruchomości oraz samochodów w 20 krajach Europy, Australii, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. W tych trzech sektorach umożliwia zaiteresowanemu szukanie ofert znajdujących się na tysiącach stron internetowych.

  Dyskusja wikiprojektu:Sztuka współczesna: Możesz zaprosić kogoś do udziału w projekcie wpisując na jego stronie dyskusji: {{Wikiprojekt:Sztuka współczesna/Zaproszenie}}.

  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem. Zapytanie o cenę – to tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

  Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022, oficjalnie znane jako XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie – igrzyska, które będą planowo organizowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Kalendarz i procedura aplikacji na stanowisko organizatora została ogłoszona przez MKOl w październiku 2012 roku, ustalono termin zgłaszania wniosków do 14 listopada 2013. Komitet Wykonawczy MKOl dokona oficjalnie przeglądu ofert wszystkich miast kandydujących, w lipcu 2014 r., a następnie w głosowaniu ograniczy do trzech lub czterech miast. Z tej mniejszej listy, miasto gospodarz zostanie wybrane rok później, w dniu 31 lipca 2015 r. na 127. sesji MKOl w Kuala Lumpur.

  Dodano: 19.07.2012. 15:37  


  Najnowsze