• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków do Programu Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej

  30.08.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON).

  Zaproszenie do składania wniosków dotyczy projektów badawczych w zakresie nauk stosowanych, badań ukierunkowanych i projektów realizowanych w ramach platformy naukowej ESPON oraz transnarodowych sieci tworzenia kontaktów prowadzonych przez sieć punktów kontaktowych ESPON. Tematy projektów badawczych w naukach stosowanych są następujące:
  - Europejskie regiony sąsiadujące.
  - Małe i średnie miasta w funkcjonalnym kontekście terytorialnym.
  - Wymiar terytorialny ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie.
  - Kryzys gospodarczy: odporność regionów.
  Tematy badań ukierunkowanych są następujące:
  - Ośrodki wzrostu w Europie Południowo-Wschodniej.
  - Kluczowe wskaźniki spójności terytorialnej i planowania przestrzennego.
  - Atrakcyjne do życia krajobrazy na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego.
  - Polityka krajobrazu "Parku Trzech Państw".
  - Morze Północne - rozpowszechnianie wyników transnarodowych.
  Tematy związane z platformą naukową ESPON są następujące:
  - Monitorowanie terytorialne a sprawozdawczość UE.
  - Atlas ESPON europejskich struktur terytorialnych i dynamiki.
  - Odkrywanie potencjału i wyzwań terytorialnych.
  - Dokumentacja terytorialna programów EFRR.
  - Sieciowe narzędzie ESPON do tworzenia map.
  - Monitorowanie terytorialne europejskich makroregionów - test dla regionu Morza Bałtyckiego.
  Jeśli chodzi o działania dotyczące transnarodowych sieci tworzenia kontaktów, prowadzonych przez sieć punktów kontaktowych ESPON, jest jeden temat:
  - Kapitalizacja działań na szczeblu transnarodowym przez sieć punków kontaktowych ESPON.

  Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej wspiera politykę rozwoju w powiązaniu ze spójnością terytorialną. Aby osiągnąć ten cel, sieć dostarcza porównywalnych informacji, dowodów, analiz i scenariuszy dotyczących dynamiki terytorialnej oraz ukazuje kapitał terytorialny i możliwości rozwoju regionów, a także większych terytoriów. Program ESPON jest częściowo finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, państwa członkowskie UE oraz kraje partnerskie: Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, ESPON (ang. European Spatial Planning Observation Network) - program badawczy dotyczący rozwoju przestrzennego Europy. Program jest finansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Polityka rozwoju to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Jest ona konsekwencją wyboru strategii rozwoju kraju. Zakres polityki rozwoju obejmuje takie obszary aktywności państwa jak: CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (ang. Leipzig Charter on Sustainable European Cities) - dokument przyjęty w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007, z okazji nieformalnego spotkania ministrów z państw Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i ich spójności terytorialnej. Monofunduszowość - jedna z zasad w zakresie finansowania programów operacyjnych Unii Europejskiej. Zgodnie z jej założeniami jeden określony program operacyjny musi być finansowany przy pomocy środków z jednego tylko funduszu strukturalnego. Zasada ta obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., w którym dokonano rewizji trybu korzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego.

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) – program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013. Ekonomia rozwoju - dział ekonomii zajmujący się aspektami gospodarczymi procesu rozwoju w krajach o niskim dochodzie. Ekonomia rozwoju zajmuje się analizą istoty i przyczyn masowego ubóstwa oraz czynników, kierunków i narzędzi pobudzania rozwoju gospodarczego. Podstawowym celem ekonomii rozwoju jest analiza możliwości przezwyciężenia ubóstwa przez kraje o niskim dochodzie.

  W ramach ekonomii rozwoju tak jak i w innych naukach ekonomicznych można wyróżnić dwa podejścia:


  Kohezja (spójność) społeczno-ekonomiczna - termin oznaczający harmonię i dążenie do zrównoważonego rozwoju danej wspólnoty społeczno-ekonomicznej przez likwidację dysproporcji rozwojowych. Aby osiągnąć ten stan, elementom wymagającym pomocy jest udzielane wsparcie ze strony pozostałych elementów. Program Operacyjny Pomoc Techniczna: Dokument opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, gwarantujący środki na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Celem programy jest zagwarantowanie sprawnego i efektywnego realizowania założeń polityki spójności w latach 2014-2020.

  Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego – lista tworzona na podstawie Human Development Report, publikowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Lista z roku 2010 obejmuje 169 państw: 168 członków ONZ oraz Hongkong. 24 państwa członkowskie ONZ nie zostały na niej uwzględnione, ponieważ nie dostarczyły odpowiednich danych. Lista zawiera także średnie wskaźniki rozwoju społecznego regionów świata oraz organizacji międzynarodowych.

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  ReferNet: Europejska sieć baz danych i ekspertyz stworzona w 2002 roku przez CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia i Szkolenia Zawodowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. ReferNet dostarcza informacji na temat zagadnień nauczania, kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.

  Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej - sztab administracyjny komisarza Unii Europejskiej odpowiedzialnego za politykę regionalną Unii Europejskiej. Do zadań komisarza należy zarządzanie funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności, przygotowywanie aktów prawnych i ich przedstawianie Komisji Europejskiej oraz nadzór nad realizacją polityki regionalnej Unii Europejskiej. Dyrekcję Generalną Polityki Regionalnej tworzy pięć jednostek odpowiadających za następujące dziedziny: Polityka regionalna Unii Europejskiej (ang. Common Regional Policy) – polityka, której głównym celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej (UE). Poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich dąży się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i w poziomie życia w regionach UE.

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jest jednym z programów opracyjnych służących realizacji Narodowego Plany Rozwoju 2004-2006. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. European Consumer Centres Network ECC-Net) jest siecią UE współfinansowaną przez Komisję Europejską, państwa członkowskie, Norwegię i Islandię. Składa się z 29 centrów, po jednym w każdym z 27 państw członkowskich UE oraz w Islandii i Norwegii. Ośrodki pracują razem w celu zapewnienia konsumentom informacji na temat transgranicznych zakupów towarów i usług. Ponadto stanowią one pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Zachodni region rozwoju - (rum. Regiunea de dezvoltare Vest) jest jednym z 8 regionów rozwoju Rumunii. W granicach regionu znajduje się następujące okręgi:

  Centralny region rozwoju - (rum. Regiunea de dezvoltare Centru) jest jednym z 8 regionów rozwoju Rumunii. W granicach regionu znajduje się następujące okręgi:

  Dodano: 30.08.2011. 16:49  


  Najnowsze