• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków do programu współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży

  14.08.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków do programu współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży 2010.

  Ogólnym celem programu oraz obecnego zaproszenia jest wspieranie wzajemnego zrozumienia między narodami Unii Europejskiej i Kanady, obejmującego lepszą znajomość swoich języków, kultur i instytucji oraz poprawa jakości zasobów ludzkich, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Kanadzie.

  Niniejsze zaproszenie obejmuje dwa rodzaje działań, a mianowicie transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany i partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich.

  Wnioski o granty w ramach niniejszego zaproszenia mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego oraz instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym i szkoleniami. Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą pochodzić z jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Każdy projekt musi mieć jedną wiodącą instytucję w UE i Kanadzie, odpowiedzialną za złożenie wspólnej propozycji i zarządzanie projektem. Wiodącymi instytucjami muszą być instytucje szkolnictwa wyższego lub szkoleniowe.

  Konsorcjum musi składać się z co najmniej czterech instytucji, tj. dwóch z UE i dwóch z Kanady. W zależności od projektu, wspomniane instytucje mogą być instytucjami szkolnictwa wyższego lub szkoleniowymi, zgodnie z powyższą definicją albo mieszanką tych dwóch typów. Istnieje również wymóg, aby poszczególne instytucje pochodziły z dwóch różnych państw członkowskich UE i z dwóch różnych prowincji/terytoriów Kanady.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lista uczelni w Republice Południowej Afryki obejmuje reformę systemu szkolnictwa wyższego z 2004 roku. Jednym z działań reformatorskich było łączenie małych uczelni w większe instytucje i przemianowanie wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego na "uniwersytety" (wcześniej było kilka rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego). Krajowe uczelnie i technika które zostały połączone w większe ośrodki, a więc nie istnieją są wymienione na końcu artykułu. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wysoką średnią ocen oraz wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi.

  Instytucje rynku pracy - instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, tj. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Uczelnie muzyczne w Polsce — polskie instytucje szkolnictwa wyższego kształcące profesjonalnych artystów muzyków na studiach I, II i III stopnia. Polska Komisja Akredytacyjna (do 30.09.2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) – jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego, powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i działającym niezależnie na rzecz jakości kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wybitne osiągnięcia sportowe. Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek.

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów polskich, jako krajowa reprezentacja doktorantów w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. KRD powołuje dwóch swoich przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *).

  Dodano: 14.08.2012. 17:49  


  Najnowsze