• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków o granty ERBN na weryfikację koncepcji

  14.02.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) na weryfikację koncepcji.

  Zdobycie dofinansowania na wczesnym etapie innowacji może być trudne. Przyciąganie inwestorów gotowych do ryzykownego zaangażowania swojego kapitału w innowacje, które znajdują się wciąż na etapie przedwdrożeniowym to często ambitny proces. Wiele doskonałych i użytecznych pomysłów o bliskim potencjale rynkowym jest zaprzepaszczanych w okresie przejściowym, kiedy to już zostały uznane za obiecujące, ale są jeszcze zbyt nowe, by potwierdzić swój potencjał handlowy, a przez to przyciągnąć kapitał niezbędny do kontynuowania pracy nad nimi.

  ERBN finansuje badania w pionierskich dziedzinach wiedzy. Badania pionierskie w nowo powstających dziedzinach mogą często obejmować elementy badań zarówno podstawowych, jak i stosowanych. Koncepcje finansowane przez ERBN mają przełożyć się na innowacje społeczne i technologiczne, które - po ich udanym wdrożeniu - będą mogły przynieść Europie ogromne korzyści gospodarcze i społeczne. Poprzez uzupełnianie luki w finansowaniu, która może wystąpić na wczesnych etapach innowacji, ERBN dąży do czerpania maksymalnej wartości z dofinansowywanych przez siebie badań pionierskich.

  Inicjatywa ERBN "Weryfikacja koncepcji" zapewnia dodatkowe finansowanie na rzecz beneficjentów grantów ERBN w celu przeprowadzenia "weryfikacji koncepcji", określenia ścieżki rozwojowej i strategii praw własności intelektualnej dla pomysłów powstających w ramach projektów finansowanych przez ERBN. Celem zaproszenia jest zapewnienie środków, aby umożliwić doprowadzenie pomysłów finansowanych przez ERBN do etapu wstępnej demonstracji, na którym zidentyfikowane zostaną potencjalne możliwości wprowadzenia na rynek.

  Proces wprowadzania na rynek innowacji może znacznie się różnić między poszczególnymi dziedzinami badań naukowych/wynalazczości i być uzależniony od wyboru modelu wdrożeniowego.

  Innowacje mogą być wprowadzane na rynek poprzez licencje dla nowych lub istniejących przedsiębiorstw lub poprzez przedsiębiorstwa typu start-up o kapitale podwyższonego ryzyka, w zależności od charakteru wynalazku/pomysłu, potencjalnych rynków, planów wynalazcy co do przyszłego zaangażowania się we wprowadzanie na rynek. Innowacje mogą również posłużyć za przedsięwzięcia ukierunkowane na cele społeczne i środowiskowe w sektorze wolontariatu i non profit.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”. Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.

  Kapitał własny stanowi wartościowy odpowiednik składników majątku, do których danej jednostce przysługuje prawo własności. Wniesione zostały one do przedsiębiorstwa przez założycieli (właścicieli), którzy tym samym nabyli prawo do uczestniczenia w podziale zysku, oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Składniki te mogą również pochodzić z przeznaczenia części wygospodarowanego zysku na cele rozwojowe. Mogą mieć postać rzeczową lub pieniężną. Kapitały własne występują w różnej postaci w zależności od formy organizacyjno - prawnej jednostki gospodarczej. Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  StartUp Magazine – ogólnopolski dwumiesięcznik skierowany do młodych przedsiębiorców zaczynających przygodę z biznesem. Główną tematykę magazynu stanowią innowacje i przedsiębiorczość. Pismo wprowadza w świat biznesu, rozmawia z ludźmi sukcesu, koncentruje się na ideach i pomysłach zmieniających świat.

  Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000. Kapitał duchowy (ang: Spiritual Capital) – termin odnoszący się do zasobów i wartości płynących z praktyk religijnych, moralnych i psychologicznych osób, grup i społeczeństw. Zwolennicy tego określenia porównują go do innych form kapitału (kapitał finansowy, ludzki, intelektualny itp.) występujących w ekonomii. Niektórzy badacze, jak Roberto Barro definiuje kapitał duchowy po prostu jako inne określenie wpływu generowanego przez wierzenia i praktyki religijne. Z kolei Danah Zohar postrzega szerzej kapitał duchowy jako wartości i wierzenia osobiste, społeczne i kulturowe, które stymulują kreatywność, motywują ludzi oraz zachęcają do moralnego postępowania. Często wiąże się to pojęcie z inteligencją duchową.

  Monopol naturalny – jeden z modeli wyznaczonych przez ekonomistów mających charakteryzować rynek. Zakłada on, iż na rynku występuje tylko jedno przedsiębiorstwo, które może wytwarzać dane dobro taniej oraz efektywniej niż kilka konkurencyjnych przedsiębiorstw. Najczęściej wiąże się to z korzyściami skali, gdyż wraz ze wzrostem produkcji spada koszt jednostkowy wytworzenia tego dobra.

  Dodano: 14.02.2012. 17:37  


  Najnowsze