• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków pt. Nauka w społeczeństwie

  20.08.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Nauka w społeczeństwie". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Program prac "Nauka w społeczeństwie" ma na celu zachęcenie do paneuropejskiej refleksji i debaty nad nauką i technologią oraz nad ich powiązaniami ze społeczeństwem i kulturą, stymulując tym samym harmonijną integrację przedsięwzięć naukowo-technologicznych.

  Zaproszenie obejmuje zróżnicowane zagadnienia, między innymi udoskonaloną koordynację między nauką, demokracją i prawem, plany działania w zakresie wzajemnego uczenia się od siebie, debatę nad wynikami badań oraz publikacjami, zwiększoną rolę kobiet w nauce, wsparcie nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach oraz nowe metody wykładania przedmiotów ścisłych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa. Historia i społeczeństwo – przedmiot szkolny. Jest to nauka o historii z połączeniem nauki o społeczeństwie. Przedstawia historię powszechną oraz przemiany danego państwa, np. Polski od czasów starożytnych, po średniowiecze oraz nowożytność do współczesności z uwzględnieniem opisu społeczeństwa tych epok. Wiedza o społeczeństwie (często zapisywany skrótowo WoS) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.

  Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. W sensie praktycznym jest nauką o funkcjonowaniu muzeów. Jej nazwa zrodziła się w 1934 r. na konferencji zorganizowanej w Madrycie przez Office International des Musées (poprzednik ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów), uznanej za pierwszą konferencję muzeologiczną. Georges Henri Riviere (1897-1985), założyciel i wieloletni dyrektor generalny ICOM, twórca teorii „nowej muzeologii” mówił o niej tak: muzeologia jest to nauka stosowana, nauka o muzeum. W jej polu znajdują się rozważania nad rolą muzeum w społeczeństwie, badania i konserwacja, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji i funkcjonowania, architektury wznoszonej dla celów muzealnych oraz architektury „zmuzealizowanej” (adaptowanej do potrzeb muzeów), badania nad miejscami i obiektami pozyskanymi, nad wyborami, a także typologia i deontologia. Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna. Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Polskie Towarzystwo Leśne (PTL) – organizacja specjalistyczna stworzona w celu inicjowania i wspierania rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, propagowania dorobku naukowego z zakresu leśnictwa w społeczeństwie, współdziałanie we wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki oraz współpraca z podobnymi organizacjami za granicą. PTL jest od wielu lat członkiem IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Science in a Free Society jest to książka napisana przez Paula Karla Feyerabenda (pierwsze wydanie: London, New Left Books, 1978) traktowana przez samego autora jako drugi tom Against Method. W książce tej znaleźć można rozszerzoną dyskusję nad relatywizmem i rolą nauki i racjonalizmu w wolnym społeczeństwie.

  Przywódca opinii publicznej - w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym najczęściej polityk lub działacz społeczny, głoszący poglądy popierające ogół członków społeczeństwa lub jego znaczące odłamy na sprawy stanowiące w danym momencie przedmiot ogólnego zainteresowania. Historia doktryn politycznych i prawnych – nauka humanistyczna i społeczna, jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Zajmuje się rekonstrukcją historii myśli politycznej oraz prawnej, Jest to historia poglądów na strukturę polityczną społeczeństwa oraz na obowiązujące w społeczeństwie prawo. Po 1956 roku stała się odrębnym przedmiotem w dydaktyce uniwersyteckiej.

  Dodano: 20.08.2012. 16:17  


  Najnowsze