• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy Fabryki przyszłości

  24.07.2012. 21:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy "Fabryki przyszłości".

  Zaproszenie, na które przeznaczono 230 mln EUR z budżetu UE na 2013 r., opiera się na inicjatywie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ma na celu pomóc unijnym przedsiębiorstwom produkcyjnym, zwłaszcza MŚP, dotrzymać kroku zaostrzającej się konkurencji światowej, dzięki nowym technologiom umożliwiającym produkcję bardziej ekologicznych i zindywidualizowanych produktów o wyższej jakości.

  Obejmując NMP (Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne) i TIK (Technologie informacyjne i komunikacyjne), program "Fabryki przyszłości" składa się z 13 tematów od udoskonalonego wykorzystywania zasobów odnawialnych, poprzez zakłady produkcyjne zorientowane na człowieka, po interaktywną produkcję człowiek-robot i wysoce zminiaturyzowane komponenty.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych Unitra-Cemat - zakład doświadczalny, którego podstawową działalnością była produkcja materiałów wysokiej czystości dla potrzeb elekroniki oraz produkcja syntetycznych kamieni szlachetnych. Model współpracy PPP – model współpracy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesje na roboty budowlane lub usługi określa stopień prywatnej kontroli nad projektem i stopień zaangażowania finansowego partnerów. Metoda QUEST – metoda stosowania się do wskazywania kierunków długofalowego rozwoju przedsiębiorstw. Nie dostarcza informacji dotyczących przyszłości, co oznacza, że należy do metod bezscenariuszowych. Jej istota opiera się na wnioskowaniu opartym na trendach i danych z przeszłości. Wnioskowanie to odbywa się na zasadzie ekstrapolacji. Metoda ta cechuje się dużym subiektywizmem, gdyż podstawą do formułowania wniosków na temat przyszłości są opinie ekspertów z różnych dziedzin. Następuje następnie porównanie i uśrednienie ich sądów, opinii i prognoz wskutek czego opinia wynikowa jest najbliższa rzeczywistości.

  Program Fast Track Actions - program przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 kwietnia 2008; liderem programu jest Riccardo Petrella; program przedstawia propozycje zmian w prawie unijnym, które ograniczają zbędne obciążenia administracyjne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; program ma na celu obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw i usprawnienie ich funkcjonowania. Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi.

  Austrotherm Sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo z kapitałem obcym zajmujące się wytwarzaniem płyt termoizolacyjnych ze styropianu na potrzeby budownictwa. Spółka istnieje na rynku od 1993, kiedy to latem Dämmstoffe Nowotny zawiązał spółkę joint venture Austrotherm z polskimi firmami: ówczesnymi Zakładami Chemicznymi "Oświęcim" (obecnie Synthos S.A.) oraz CIECH–Stomil Łódź. Celem przedsięwzięcia było uruchomienie w Oświęcimiu nowoczesnej fabryki styropianu budowlanego. Wkład firmy Nowotny w wysokości 1,6 mln EUR oraz jej know-how doprowadziły do uruchomienia zakładu o wydajności maksymalnej 600 000 m³ rocznie. W 1999 roku Austrotherm rozszerzył swoją działalność i w lipcu tegoż roku uruchomiono drugi zakład EPS w Skierniewicach.Ta inwestycja w wysokości 2,18 mln EUR pozwoliła zwiększyć zdolności produkcyjne obu zakładów do 1 mln m³ rocznie. W lutym 2001 roku Austrotherm GmbH przejął pozostałe 55% udziałów od Firmy Chemicznej Dwory S.A. i firmy CIECH-Stomil. Od tej pory oba zakłady w Polsce w 100% wchodzą w skład koncernu Schmid Industrie Holding. W 2009 roku Austrotherm poszerzył moce produkcyjne rozbudowując zakład w Oświęcimiu i od tego momentu łączne maksymalne moce produkcyjne kształtują się na poziomie 1,5 mln m³ rocznie. Civilization: Call to Power – strategia turowa, powstała na bazie serii Civilization Sida Meiera. Podobnie jak w oryginale, gracz zarządza wybranym przez siebie narodem, rozwijając go przez kolejne stulecia. W tym celu musi zakładać nowe miasta i kierować ich rozbudową, opracowywać nowe technologie, tworzyć infrastrukturę, budować cuda świata, prowadzić wojny z innymi narodami i sterować polityką wewnętrzną. Stopień skomplikowania jest zwiększony w stosunku do oryginału, wprowadzając w każdej z tych dziedzin nowe rozwiązania. Główną rożnicą jest rozszerzenie rozgrywki również w przyszłość, umożliwiając graczowi opracowanie licznych futurystycznych technologii.

  Zrównoważone miasto- termin odwołuje się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. Raport Brundtland) i parafrazuje definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców miasta zrównoważonego muszą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych mieszkańców na ich zaspokojenie. Wojskowe zakłady remontowo-produkcyjne – przedsiębiorstwo państwowe podległe Ministrowi Obrony Narodowej działające według zasad rozrachunku gospodarczego, zajmujące się remontem (naprawą) uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz produkcją części zamiennych, niektórych narzędzi i urządzeń technicznych.

  Czas przyszły prosty – jeden z dwóch (obok czasu przyszłego złożonego) rodzajów gramatycznego czasu przyszłego, jeśli za kryterium podziału przyjąć liczbę wyrazów tworzących formę czasu. W czasach prostych tworzy tę formę jeden wyraz.

  JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Aesculap AG – niemieckie przedsiębiorstwo medyczne z siedzibą w Tuttlingen. Specjalizuje się głównie w produkcji narzędzi i sprzętu medycznego. Historia firmy sięga 1867 r., gdy Gottfried Jetter założył warsztat, w którym rozpoczął wytwarzanie narzędzi chirurgicznych. W 1878 r. firma liczyła już 150 pracowników. W 1889 r. zerejestrowano logo firmy, które przedstawia laskę Eskulapa z koroną. W latach 1898-1895 powstała nowa istniejąca do dzisiaj siedziba firmy na zachodnich przedmieściach Tuttlingen, a w 1899 r. została zarejestrowana nazwa handlowa AESCULAP. W okresie I i II wojny światowej produkcja przestawiona została w dużej części na potrzeby wojenne. W reakcji na konkurencję tanich narzędzi z Pakistanu Aesculap zbudował zakład produkcyjny w Malezji. Powstały też zakłady produkcyjne w Japonii i Wielkiej Brytanii. Na początku lat 90-tych XX w. Aesculap stał się także głównym udziałowcem Fabryki Narzędzi Chirurgicznych Chifa w Nowym Tomyślu, a kilka lat później został wchłonięty przez koncern B.Braun Melsungen AG. W 2001 r. Aesculap wzbogacił się o nową halę produkcyjną nazwaną Benchmark Factory, w której produkowane są endoprotezy i protezy stawu kolanowego.

  Czas przyszły złożony – jeden z dwóch (obok czasu przyszłego prostego) rodzajów gramatycznego czasu przyszłego, jeśli za kryterium podziału przyjąć liczbę wyrazów tworzących formę czasu. W czasach złożonych co najmniej (i najczęściej) dwa wyrazy tworzą tę formę. Produkcyjne optimum czasu pracy oznacza taką długość dnia lub tygodnia pracy, przy której produkcja osiąga maksimum - a każde wydłużenie czasu pracy czy jego skrócenie powoduje iloścowy spadek produkcji.

  Administracja elektroniczna (również e-administracja, ang. e-administration) – administracja publiczna wykorzystująca technologie informacyjne i komunikacyjne w działaniu pracowników administracji publicznej, mająca na celu poprawę jakości usług świadczonych przez administrację. E-administracja ma na celu również poprawienie demokratyzacji i prowadzi do zbudowania społeczeństwa informacyjnego. Robot Diego-san - humanoidalny robot, który powstał na Uni­wer­sy­tecie Ka­li­for­nij­skim pod kie­row­nic­twem pro­fe­sora Ja­viera Movellana. Robot przypomina wyglądem niemowlę. Został tak zaprogramowany, aby jego zachowanie w możliwie największym stopniu odpowiadało zachowaniom jednorocznego dziecka. Robot ma charakter eksperymentalny. Jego zadaniem, to pomóc naukowcom ustalić w jaki sposób działa mózg niemowlęcia. Uzyskane dzięki robotowi dane mają w przyszłości posłużyć w walce z takimi chorobami jak autyzm.

  RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (pol. Towarzystwo Fraunhofera) – największa w Europie organizacja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, założona 26 marca 1949, skupia 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych (Fraunhofer-Institute) i samodzielnych jednostek badawczych. Towarzystwo zatrudnia 22 000 pracowników [stan na 31 grudnia 2012]. Specjalizuje się w obszarach takich jak techniki informatyczne i telekomunikacyjne, mikroelektronika, techniki produkcyjne, energetyka, transport, inżynieria środowiska i technologie materiałowe. Towarzystwo uzyskuje 70% budżetu w wyniku umów, kontraktów i projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe; 30% badań finansowanych jest ze środków publicznych przez niemiecki rząd centralny i rządy krajów związkowych.

  Dodano: 24.07.2012. 21:49  


  Najnowsze