• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Działania Marie Curie

  19.03.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła trzy zaproszenia do składania wniosków w ramach programu "Działania Marie Curie".

  Zaproszenie do składania wniosków składa się z trzech odrębnych działań: Stypendia międzynarodowe Marie Curie dla wyjeżdżających naukowców na rzecz rozwoju kariery (IOF), Stypendia międzynarodowe Marie Curie dla przyjeżdżających naukowców (IIF) oraz Stypendia wewnątrzeuropejskie Marie Curie na rzecz rozwoju kariery (IEF)

  - Stypendia międzynarodowe Marie Curie dla wyjeżdżających naukowców na rzecz rozwoju kariery (IOF)
  Działanie jest skierowane do doświadczonych naukowców, znajdujących się na takim etapie kariery, na którym mogą skorzystać z narzędzia kształcenia się przez całe życie i rozwoju kariery zawodowej. Dotyczy to naukowców dysponujących dłuższym doświadczeniem. Naukowcy muszą być doświadczonymi badaczami w momencie ostatecznego terminu składania wniosków.

  Udział w tym działaniu mogą brać naukowcy będący obywatelami państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego. Aczkolwiek naukowcy z krajów trzecich, którzy przebywali na terenie państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego przez co najmniej 5 lat przed terminem składania wniosków i prowadzili tam swoją główną działalność również mogą wziąć udział w tym działaniu. Na potrzeby etapu wyjazdu wnioskodawcy muszą wykazać się mobilnością z terenu państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego do kraju trzeciego, a także muszą spełniać zasadę mobilności w ostatecznym terminie składania wniosków.

  - Stypendia międzynarodowe Marie Curie dla przyjeżdżających naukowców (IIF)
  To działanie wspiera rozwój lub ponowne podjęcie kariery przez doświadczonych naukowców na różnych etapach i ma na celu zwiększenie zróżnicowania ich indywidualnych kompetencji poprzez zdobywanie wielo- i interdyscyplinarnych umiejętności i/lub doświadczeń międzysektorowych. Celem jest wspieranie naukowców w osiągnięciu i/lub umacnianiu ich pozycji na niezależnym stanowisku kierowniczym, np. szefa zespołu badawczego, profesora lub innego stanowiska wyższego szczebla w instytucji szkolnictwa lub w przedsiębiorstwie. Działanie to będzie wspierać naukowców we wznowieniu kariery naukowej po przerwie.

  Aby zapewnić równe szanse wszystkim wnioskom, wnioskodawcy mogą wnosić o ocenę przez odrębny panel interdyscyplinarny. Aby zakwalifikować się do oceny przez panel zajmujący się "wznowieniem kariery", naukowcy muszą aktywnie prowadzić badania przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin składania wniosków. Wsparcie przewiduje się w zakresie indywidualnych, ponadnarodowych, wewnątrzeuropejskich stypendiów przyznawanych bezpośrednio na szczeblu Unii Europejskiej dla najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców działających na terenie państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych na podstawie wniosków składanych przez naukowców wspólnie z organizacjami przyjmującymi.

  - Stypendia wewnątrzeuropejskie Marie Curie na rzecz rozwoju kariery (IEF)
  Naukowcy muszą być doświadczonymi badaczami w momencie ostatecznego terminu składania wniosków. Oczekuje się jednak, że naukowcy będą mieć zwykle dłuższe doświadczenie.

  Wnioskodawcy mogą być dowolnej narodowości, ale muszą wykazać się mobilnością z terenu kraju trzeciego do państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego, a także muszą spełniać zasadę mobilności w stosunku do "organizacji przyjmującej" w ostatecznym terminie składania wniosków. Ocenie podlegać będą również korzyści z zaproponowanej mobilności dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Zasada dodatkowości (ang. additionality) – jedna z zasad regulujących działanie unijnych funduszy strukturalnych. Zgodnie z jej treścią, środki pieniężne przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy strukturalnych są wyłącznie dodatkiem do środków zgromadzonych i przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regionalne lub lokalne kraju członkowskiego. Tak więc, jeśli jeden z krajów członkowskich postanawia wybudować przykładowo oczyszczalnię ścieków, ubiegając się o dotację z odpowiedniego Funduszu strukturalnego (w tym wypadku jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych. Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców.

  Maria Curie (fr. Marie Curie: Une femme honorable) – francusko-polski miniserial biograficzny zrealizowany według powieści Françoise Giroud. Tematem filmu jest historia życia polsko-francuskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.

  Curie-Skłodowska (ang. Madame Curie) – amerykański film biograficzny z 1943 roku. Film jest opowieścią o życiu Marii Skłodowskiej-Curie, słynnej uczonej polsko-francuskiej. Scenariusz powstał na podstawie książki Ewy Curie. Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa.

  Projekt Steve – lista naukowców o imieniu Stephen lub pochodnym (np. Stephanie, Stefan, Esteban itd.), którzy popierają teorię ewolucji. Została stworzona przez National Center for Science Education jako parodia kreacjonistycznych usiłowań tworzenia list naukowców, którzy "wątpią w teorię ewolucji", takich jak: Answers in Genesis – lista naukowców przyjmujących biblijne wyjaśnienie stworzenia według Księgi Rodzaju; czy A Scientific Dissent From Darwinism. Projekt żartuje i parodiuje takie przedsięwzięcia, gdyż, jak oświadczyła organizacja: Nie chcemy zwodzić opinii publicznej i skłaniać jej ku myśleniu, że problemy naukowe są rozstrzygane przez to, kto ma dłuższą listę naukowców!.

  Fundacja Tygodnika "Polityka" - Fundacja powołana przez tygodnik "Polityka" w 2002. Zajmuje się prowadzeniem zapoczątkowanego w roku 2001 programu stypendialnego dla młodych naukowców pod hasłem "Zostańcie z nami!" znanego także jako Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka". W latach 2001-2005 Fundacja zebrała fundusze na 104 stypendia po 25.000 zł, przekazując w sumie młodym polskim naukowcom 2.600.000 zł.

  Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są: rozpatrywanie wniosków dotyczących immunitetu parlamentarnego, czynności związane z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej senatora przed Trybunałem Stanu, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnięcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich i zachowania nieodpowiadającego godności senatora. Zajmuje się także sprawami z zakresu etyki senatorskiej, analizowaniem oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianiem wyników analizy Prezydium Senatu. W zakres jej kompetencji wchodzi sprawdzanie działalności biur senatorskich, wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczących w szczególności wykładni i stosowania regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu. Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy to konkurs organizowany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców wyróżniających się działalnością popularnonaukową.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Zasada nadzoru kraju macierzystego – stanowi, że działalność instytucji kredytowej na terytorium innego państwa członkowskiego UE podlega nadzorowi bankowemu tego państwa, które wydało zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej przez daną instytucję kredytową. Macierzyste państwo członkowskie to główny podmiot odpowiedzialny nie tylko za nadawanie licencji instytucjom kredytowym, ale także za wykonywanie funkcji nadzorczych nad ich działalnością przy użyciu instrumentów ostrożnościowych.

  Dodano: 19.03.2012. 17:17  


  Najnowsze