• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie dotyczące innowacyjnych przedsiębiorców na rzecz zmiany: wspieranie współpracy klastrów, nowo powstających firm i inwestorów oraz

  08.06.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczących innowacyjnych przedsiębiorców na rzecz zmiany: wspieranie współpracy klastrów, nowo powstających firm i inwestorów oraz zarządzanie własnością intelektualną.

  W ramach inicjatywy przewiduje się zarządzanie kompleksowymi ramami, ułatwiającymi współpracę między klastrami, inkubatorami, usługodawcami wspierającymi działalność przedsiębiorstw (w szczególności tymi, którzy zajmują się zarządzaniem własnością intelektualną) oraz społecznościami początkujących inwestorów z UE z jednej strony oraz z Egiptu, Libanu, Maroka i Tunezji z drugiej strony.

  Prace przewidywane w ramach tego zaproszenia zostały podzielone na pięć funkcji związanych z ułatwianiem współpracy między klastrami, inwestorami i usługami wsparcia biznesu na rzecz MŚP i przedsiębiorców.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD. Decyzję o utworzeniu Polskiej Rady Biznesu podjęto na spotkaniu grupy przedsiębiorców w kwietniu 1992 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu prezesów zarządów największych polskich firm i działających w Polsce firm zagranicznych. Podstawę tej decyzji stanowiło przekonanie, iż najpoważniejszym przedsiębiorcom i pracodawcom potrzebna jest reprezentacja będąca wiarygodnym i liczącym się partnerem w kontaktach z administracją państwową. Postanowiono, iż Stowarzyszenie będzie miało charakter apolityczny, a jego członkami mogą zostać właściciele lub prezesi zarządów dużych prywatnych przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce firm zagranicznych, którzy spełnią kryteria członkostwa i wyrażą gotowość osobistego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

  Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa. Zarząd rzeczą to ogół czynności faktycznych i prawnych mających za przedmiot rzecz stanowiącą przedmiot współwłasności i dotyczących jej utrzymania w należytym stanie, dokonywania ulepszeń, pobierania z niej pożytków i korzyści, a także rozporządzania nią.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Polsko-Azjatycka Izba Turystyki (PAIT) - jest organizacją zrzeszającą w niej osoby fizyczne będące przedsiębiorcami z branży turystycznej i około turystycznej w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki, zrzeszająca osoby fizyczne mające swoja siedzibę na terenie RP lub kontynencie azjatyckim w takich krajach jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Birma, Brunei, Chińska Republika Ludowa, Cypr, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jemen, Jordania, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Liban, Malediwy, Malezja, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz krajów które na tym terytorium mogłyby powstać w wyniku podziału, połączenia lub zmiany swojej nazwy dotychczasowej.

  Działalność regulaminowa obejmuje:
  Podstawowym celem i zadaniem Izby jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów przedsiębiorców branży turystycznej w tym gospodarczych, przedsiębiorców branży turystycznej wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych.

  Do celów i zadań Izby należy także:
  1) oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów przedsiębiorców branży turystycznej,
  2) popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności przedsiębiorców branży turystycznej,
  3) wypracowanie i propagowanie standardów działalności przedsiębiorców branży turystycznej, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów,
  4) umacnianie publicznego zaufania i wizerunku przedsiębiorców branży turystycznej,
  5) kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy przedsiębiorcami branży turystycznej, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.
  6) znoszenia barier w turystce międzynarodowej, między Polską a krajami kontynentu Azjatyckiego.
  7) popularyzowanie ruchu turystycznego dotyczącego wymiany turystycznej miedzy Polską a krajami kontynentu azjatyckiego.
  8) reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,
  9) udzielanie pomocy, porad, wsparcia swoim członkom (w tym organizacyjnego, prawnego, merytorycznego), organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
  10) obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków,
  11) przyczynianie się do rozwoju turystyki: polsko-azjatyckiej
  12) organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie,
  13) podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów,
  14) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w turystyce,
  15) wspieranie oraz organizowanie kształcenia kadr dla turystyki,
  16) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
  17) wykonywanie zadań promujących wymianę turystyczną obywateli polskich do Azji i obywateli krajów azjatyckich do polski
  18) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki.


  Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.

  Duszpasterstwo – to zorganizowana działalność społeczna kościołów polegająca na głoszeniu zasad wiary i celebrowaniu liturgii w różnych grupach, nad którymi opiekę ze strony kościołów sprawuje duszpasterz. Zazwyczaj dokonuje się ono w ramach parafii (duszpasterstwo parafialne) oraz w ramach duszpasterstw specjalnych, np.: Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców itp.

  Grupa Muszkieterów, Muszkieterowie (fr. Les Mousquetaires) – europejskie stowarzyszenie niezależnych przedsiębiorców i szefów przedsiębiorstw, którzy są członkami grupy i właścicielami swoich sklepów ponoszącymi pełną odpowiedzialność za zarządzanie nimi. Zarządzane siecią 3760 punktów handlowych przez ITM Enterprises SA z siedzibą w Bondoufle we Francji.

  Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (w skrócie EMCC od ang. The European Monitoring Centre on Change) – instrument powstały w celu promocji wiedzy na temat przewidywania i zarządzania zmianami. Centrum powstało w 2001 roku w ramach Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przy wsparciu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz współpracujących organizacji społecznych. Grupa Rhenus, osiągająca obrót rzędu 2,7 mld EUR zalicza się do wiodących europejskich firm świadczących usługi logistyczne. Firma zatrudnia 16 300 pracowników i posiada 290 oddziałów. Zarządzanie kompleksowymi łańcuchami zaopatrzenia i innowacyjnymi usługami o wartości dodanej odbywa się na 4 płaszczyznach działalności:

  Rekord SI sp. z o.o. – polski producent zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (Rekord.ERP) oraz zarządzanie urzędem (RATUSZ). Zarządzanie przedsiębiorstwem (ang. corporate governance) - zbiór procesów, zasad, praw oraz instytucji wpływających na to jak przedsiębiorstwo jest zarządzane, kierowane i kontrolowane.

  Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp. Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Dodano: 08.06.2012. 15:26  


  Najnowsze