• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarl pionier francuskiej i europejskiej nauki

  06.07.2010. 23:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Hubert Curien, pierwszy szef Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i 'ojciec' programu rakiet Ariane zmarł 6 lutego w wieku 80 lat.

  Hubert Curien, fizyk, studiował także mineralogię, odkrył nową formę skrystalizowanego galu. Kierował badaniami w Narodowym Centrum Badań Naukowych we Francji (CNRS) w roku 1966, na stanowisku dyrektora w latach 1969 do 1973.

  W 1976 Curien został dyrektorem Francuskiego Narodowego Centrum Badań Kosmicznych (CNES) a jednocześnie, w 1979, szefem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Nakłonił członków ESA do sfinansowania programu Ariane, który miał umożliwić Europie niezależny od Stanów i Związku Radzieckiego dostęp do przestrzeni kosmicznej.

  W latach 1984-1986 i 1988-1993 Curien piastował funkcję Ministra Badań Naukowych. W 1993 zaś został powołany do Francuskiej Akademii Nauk, później sprawował w niej funkcję prezesa. Wyróżniony najwyższym odznaczeniem państwowym we Francji, orderem Légion d'Honneur.

  Przez całe życie działał na rzecz edukacji, wykładając krystalografię na Uniwersytecie Jussieu w Paryżu.

  Komisarz UE do spraw Nauki i Badań wyraził swoje uznanie dla Huberta Curien, nazywając go wybitnym architektem europejskiej nauki. Stwierdził: 'jeżeli dziś istnieje coś takiego jak naukowa Europa, to w dużej mierze dzięki niemu. Odegrał kluczową rolę w historii europejskiej współpracy naukowej.'

  Curien, zdaniem Potocnika, był siłą napędową Europejskiej Fundacji Nauki (ESF), był także mocno zaangażowany w tworzenie europejskiego Centrum Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble i we wprowadzenie inicjatywy Eureka.

  'Hubert Curien niestrudzenie pracował nad rozwojem prawdziwie europejskiego systemu badań naukowych. Jego wkład w określenie i wdrażanie polityki badawczej UE był znaczący i decydujący. Był jednym z twórców pierwszych europejskich programów mobilności dla naukowców, uczestniczył we wprowadzaniu programu Esprit. W wielu kwestiach, jako ekspert i minister badań, pomagał kształtować i rozwijać Programy Ramowe UE i nadawać im dzisiejszą formę,' dodał Komisarz.

  'W wielu dziedzinach wciąż wykorzystujemy jego pomysły. Podobnie jak moi poprzednicy polegam na jego dorobku w tworzeniu nowej polityki badań,' stwierdził Potočnik.







  Kategoria: Różne
  Źródło danych: European Commission and press sources
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z Komisji Europejskiej i źródeł prasowych

  Indeks tematyczny: Technologia kosmiczna; Koordynacja, wspólpraca; Badania Naukowe


  RCN: 23329






















   
  W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji




  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS (pl. Krajowe Centrum Badań Naukowych) - francuska państwowa instytucja naukowa, skupiająca się na rozwoju dziedzin nauki w tym technicznych, będąca pod kuratelą francuskiego ministra do spraw nauki. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM). Komitet do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research) – organizacja utworzona przez Międzynarodową Radę Unii Naukowych (ICSU) w 1958 roku. Zadaniem Komitetu jest promowanie i koordynacja badań kosmosu na poziomie międzynarodowym, a szczególnie wymiana i rozpowszechnianie informacji z zakresu badań kosmosu. W tym celu Komitet organizuje wiele sympozjów, wydaje publikacje itp. W 1960, po reorganizacji Komitetu, przystąpiła do niego Polska.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 06.07.2010. 23:12  


  Najnowsze