• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarł prorektor UJ prof. Michał du Vall

  13.03.2012. 07:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W wieku 60 lat zmarł prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Michał du Vall - poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej. 

  Prof. du Vall był specjalistą z zakresu prawa własności przemysłowej. Był ekspertem Sejmu, Senatu, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Urzędu Patentowego.

  Brał czynny udział w dostosowaniu polskiego prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa konsumenckiego do standardów UE. Jest współautorem projektów ustaw, opiniował projekty aktów prawnych na różnym szczeblu prac legislacyjnych.

  Pozostawił żonę oraz dwoje dzieci.

  Michał du Vall urodził się w 1952 r. w Jaśle, w rodzinie prawniczej. W 1971 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1983 r., w 1991 r. został doktorem habilitowanym, a w 2009 r. uzyskał tytuł profesora. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych.

  Od ukończenia studiów pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej. W latach osiemdziesiątych był jego Sekretarzem Naukowym, a ostatnio kierownikiem Katedry Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji.

  Po utworzeniu w 1996 r. Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (do którego został włączony Instytut Prawa Własności Intelektualnej), był przez dwie kadencje Prodziekanem ds. Studenckich oraz przez kolejne dwie kadencje Dziekanem tego Wydziału. W 2008 r. rozpoczął pełnienie funkcji prorektora UJ.

  Zainteresowania naukowe profesora Michała du Valla koncentrowały się na problematyce prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji. Był autorem (lub współautorem) przeszło 200 publikacji z tego zakresu. Książka ,,Prawo własności przemysłowej" (współaut.: E. Nowińska, U. Promińska) została wydana pięciokrotnie, a ,,Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (współaut.: E. Nowińska) - siedmiokrotnie.

  W 2008 r. opublikował obszerną książkę ,,Prawo patentowe", stanowiącą podsumowanie jego dorobku z zakresu objętego tytułem. Wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji i Włoszech. Kierował projektami badawczymi, w tym trzyletnim IPR-Helpdesk, w ramach którego była świadczona (przy użyciu sieci internet) pomoc prawna dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkół wyższych z zakresu własności intelektualnej.

  Prof. Michał du Vall ukończył w 1978 r. aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. W latach dziewięćdziesiątych był syndykiem upadłego przedsiębiorstwa państwowego Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu, doprowadzając do pełnego zagospodarowania mienia i jego prywatyzacji. Do czasu rozpoczęcia kadencji prorektorskiej był wspólnikiem krakowskiej kancelarii adwokatów i radców prawnych.

  PAP - Nauka w Polsce

  wos/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ewa Nowińska (ur. 1948) - Prof. dr hab., polska prawniczka, prodziekan ds. ogólnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Prawa Mediów i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Specjalista z zakresu prawa mediów, prawa konkurencji i reklamy. Radca prawny prowadzący praktykę w kancelarii. 17 sierpnia 2009 r. powołana do rady nadzorczej TVP z rekomendacji Ministerstwa Skarbu Państwa. 18 września złożyła rezygnację z członkostwa w niej. Była członkiem Rady Nadzorczej Radia Kraków. Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Prawo własności przemysłowej – według konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej jest to prawo podmiotowe lub zespół przepisów regulujących prawo podmiotowe do patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia lub nazw pochodzenia oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Polska ustawa dodaje do tego katalogu topografie układów scalonych i nowe odmiany roślin. Doktryna dodaje jeszcze informacje o charakterze know-how.

  Ewa Ferenc, właśc. Ferenc-Szydełko (ur. 28 sierpnia 1953 w Międzyrzeczu Wlkp.) – dr hab. nauk prawnych, pisarka, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym. Michał du Vall (ur.11 września 1952 w Jaśle, zm. 9 marca 2012) - polski profesor zwyczajny prawa, specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Członek Collegium Invisibile.

  Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat.

  Michał Teofil Staszewski (1936 - 24 lutego 2010) – polski prawnik i politolog, specjalista prawa wyznaniowego i prawa konstytucyjnego. Profesor tytularny nauk prawnych. Pracował m.in. w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Akademii Podlaskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W uznaniu jego dokonań ukazała się praca: Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubileuszowa Profesora Michała Teofila Staszewskiego, red. Jacek Zieliński, Siedlce 2007. Znak towarowy powszechnie znany (tzw. notoryjny) - Choć Prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji znaku powszechnie znanego, zgodnie z dominującym poglądem doktryny , utrwalonym również w orzecznictwie i stanowisku Urzędu Patentowego RP , znak towarowy aby mógł uzyskać status powszechnej znajomości (notoryjności), musi być:

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – polska ustawa normująca prawo własności przemysłowej.

  Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej - (ang. African Regional Intellectual Property Organization - ARIPO), międzyrządowa, regionalna organizacja współpracy pomiędzy państwami Afryki w zakresie spraw własności przemysłowej.

  Własność górnicza – szczególny rodzaj prawa podmiotowego, przysługującego Skarbowi Państwa do złóż określonych kopalin oraz do części górotworu leżących poza granicami nieruchomości gruntowych. Składowymi prawa własności górniczej są uprawnienia do korzystania i rozporządzania przedmiotem tej własności. Pomimo zbieżności nazw, własność górnicza jest prawem odrębnym od prawa własności uregulowanej w art. 140 Kodeksu cywilnego. "Tym, co odróżnia prawo własności górniczej od „kodeksowego” prawa własności jest: przedmiot prawa, dozwolony zakres rozporządzania oraz podmiot, któremu prawo przysługuje". Przedmiot prawa własności górniczej (m. in. złoże kopaliny strategicznej, część górotworu poza złożami) nie mieści się w pojęciu nieruchomości, gdyż nie jest rzeczą. Janusz Osuchowski (ur. 1929 r. w Lipnie) – polski prawnik, politolog, specjalista prawa wyznaniowego i polityki wyznaniowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1952 r.). W 1966 roku został doktorem nauk prawnych, a w 1981 doktorem habilitowanym. Pracował w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, Ministerstwie Administracji Publicznej. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopinie doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 1967-1998 pracował w Instytucie Nauk Politycznych UW, w którym piastował stanowisko profesora. W roku 2004 ukazała się na jego cześć księga pamiątkowa: Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75 rocznicy urodzin, red. Beata Górowska, Warszawa 2004.

  Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. Prawo nowych technologii – grupa nauk prawnych, obejmująca swym zakresem większość gałęzi prawa. Szczególnym elementem zainteresowania prawa nowych technologii jest własność intelektualna.

  Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych - utworzona w 2007 roku jednostka naukowo - dydaktyczna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Wydziale Prawa i Administracji; koncentruje kadry naukowe i jednostki wydziałowe (katedry) z przedmiotowego zakresu prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa dyplomatycznego oraz ustroju i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej; w Instytucie kształceni są studenci Wydziału na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz prawo i administracja w zakresie prawa międzynarodowego i wspólnotowego. Wzór przemysłowy - (ang. industrial design) pojęcie z pogranicza prawa własności intelektualnej i sztuki użytkowej. Wzornictwo przemysłowe jest działalnością twórczą, której celem jest określenie zewnętrznych cech przedmiotów wytwarzanych przemysłowo, które to cechy określają strukturalne i funkcjonalne relacje, jakie dany wzór przemysłowy czynią całością spójną, i to zarówno z punktu widzenia producenta, jak i użytkownika.

  Dodano: 13.03.2012. 07:40  


  Najnowsze