• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 100 mln zł na ochronę Rospudy

  30.04.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  100 mln zł przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ochronę rzeki Rospudy. Pieniądze z programu "Rospuda" otrzyma pięć gmin z północnej części woj. podlaskiego - poinformował prezes WFOŚiGW w Białymstoku Adam Sieńko.

  Dodał on, że gminy, które skorzystają z programu, to: Augustów, Raczki, Bakałarzewo, Nowinka i Filipów. Pieniądze zostaną przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

  "Obecnie ścieki bez kontroli płyną do Rospudy. Wszystko się zmieni, kiedy powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków, nowa sieć kanalizacyjna i zmodernizujemy istniejące oczyszczalnie" - powiedział PAP Sieńko.

  NFOŚiGW przeznaczył na program "Rospuda" 100 mln zł dotacji, ale gminy będą miały do dyspozycji aż 125 mln. Pozostałą część wniesie do programu WFOŚiGW na zasadzie pożyczek dla gmin.

  Sieńko powiedział, że jest to pierwszy taki kompleksowy program ochrony zlewni rzeki w Polsce. Realizacja programu ma rozpocząć się w 2010 roku i potrwa ponad dwa lata. Jeszcze w tym roku zostanie spożytkowanych 30 mln zł z całej puli.

  Dolina od kilku lat jest oblegana przez turystów. To efekt rozgłosu medialnego po konflikcie o Dolinę Rospudy między ekologami a mieszkańcami Augustowa w sprawie budowy obwodnicy miasta. Droga miała przecinać dolinę w jednym z najpiękniejszych odcinków.

  Okazało się jednak, że Rospuda jest piękna, ale i mocno zanieczyszczona. W 2009 roku po zmianie trasy obwodnicy Augustowa i podjęciu decyzji o poprowadzeniu jej przez Raczki, rząd zadeklarował, że w rekompensacie za opóźnienie w budowie m.in. da pieniądze na ochronę Rospudy.

  Dolina Rospudy jest jednym z najpiękniejszych miejsc północnej Suwalszczyzny. Osiemdziesięciokilometrowa rzeka Rospuda przepływa przez dziewięć jezior. W dolinie są gatunki ptaków i roślin, którym grozi wyginięcie.

  Dolina Rospudy leży w obszarze Natura 2000. Inwestycje na terenach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 są dozwolone, ale podlegają rygorystycznym przepisom unijnym. Stąd powstał konflikt dotyczący budowy tamtędy obwodnicy Augustowa. Inwestycja została wstrzymana i będzie realizowana w innym wariancie - przez gminę Raczki. Obwodnica ma także przebiegać przez dolinę, ale nie wkroczy w obszar Natura 2000. BUR

  PAP - Nauka w Polsce

  kap  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dolina Rospudy – obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 25 250 ha, w północno-wschodniej Polsce, w woj. podlaskim, na Pojezierzu Litewskim. Obejmuje większą część doliny rzecznej Rospudy, będącej górnym biegiem rzeki Netty. Obszar został wyznaczony w 1991 roku. Dolna dolina Rospudy stanowi część Puszczy Augustowskiej. Celem utworzenia obszaru jest ochrona i zachowanie doliny Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych. Blizna, niewielka rzeczka na Suwalszczyźnie, wypływająca z jeziora Blizno i wpadająca do rzeki Rospudy nieco powyżej Augustowa. Małgorzata Górska – polska aktywistka, zaangażowana w działania na rzecz obrony środowiska naturalnego, współorganizatorka kampanii w obronie Doliny Rospudy zagrożonej planami budowy drogi ekspresowej Via Baltica.

  Topiłówka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Augustów. Wieś leży w pobliżu Doliny Rospudy. Liczy około 400 mieszkańców. Szlak kajakowy Czarnej Hańczy – pod tą nazwą spotkać można obecnie kilka szlaków, dotyczących nie tylko Czarnej Hańczy, ale też Kanału Augustowskiego, Rospudy, czy Blizny.

  Pięciornik biały (Potentilla alba L.) – gatunek byliny kłączowej z rodziny różowatych (Rosaceae). Gatunek neutralny wobec kontynentalizmu. W Polsce gatunek dość pospolity występuje m.in. w Masywie Grochowej (Brzeźnica), okolice Grochowa, w rezerwatach przyrody Dolina Rospudy, Góra Radunia, Łąka Sulistrowicka. Rospuda – rzeka w północno-wschodniej Polsce, górny bieg rzeki Netty. Przepływa przez Pojezierze Suwalskie i północno-zachodnią część Puszczy Augustowskiej. Długość rzeki wynosi ok. 102 km, powierzchnia jej zlewni ok. 900 km, a średni przepływ (w Raczkach) – 2,57 m/s.

  Topiłówka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Augustów. Wieś leży w pobliżu Doliny Rospudy. Liczy około 400 mieszkańców. Seminarium Biogeograficzne: Organizowana przez Komisję Europejską procedura weryfikacji, czy proponowana przez państwo członkowskie UE sieć specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przewidywana do włączenia do sieci Natura 2000 jest wystarczająca.

  Torfowisko soligeniczne - torfowisko zasilane wodami podziemnymi wypływającymi na powierzchnię, tworzące się np. na źródliskach. Zazwyczaj mają charakter torfowisk niskich, zaś dominującym na nich typem roślinności są mechowiska ze związków Caricion lasiocarpae i Caricion nigrae, niekiedy również kalcyfilne turzycowiska ze związku Caricion davallianae. Wody źródlisk zasilających takie torfowiska przesączają się powoli przez złoże torfu, po czym wydostają się na powierzchnię tam, gdzie zwierciadło wody gruntowej styka się bezpośrednio z powierzchnią mszaru. Niekiedy wypływy te są punktowe, często jednak rozproszone, o charakterze wysięków lub młak. Wody podziemne w takich miejscach są wysoko zmineralizowane, lecz ubogie w biogeny i łączą zawarte w nich pierwiastki w niedostępne dla większości roślin kompleksy. Mimo dużej ilości materii organicznej w torfie, rośliny żyją tu w warunkach stałego niedoboru biogenów. Ponieważ fosfor łączy się z wapniem w niedostępny dla roślin kompleks, siedliska mechowisk soligenicznych mają charakter mezotroficzny. We florze dominują mchy brunatne (wśród nich relikty polodowcowe - Paludella squarrosa i Helodium blandowii), turzyce i niektóre torfowce. Na niektórych torfowiskach soligenicznych liczne są rośliny z rodziny storczykowatych, czego przykładem może być odcinek Doliny Rospudy poniżej miejscowości Chodorki na Pojezierzu Suwalskim. Wiele gatunków spotykanych na tego typu siedliskach jest zagrożona wymarciem i umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Ekosystemy torfowisk soligenicznych są bardzo zagrożone przez melioracje, prowadzące do przesuszenia złoży torfu, jego natlenienia i uruchomienia nieodwracalnych procesów degeneracyjnych. W tej sytuacji dochodzi do szybkiego uwolnienia biogenów, m.in. związanego wcześniej fosforu, co umożliwia rozwój pospolitych roślin, takich jak trzcina pospolita czy wierzby. W szybkim czasie rośliny te wypierają bardziej wrażliwe gatunki o wąskich preferencjach siedliskowych, co prowadzi do zaniku mechowisk. Niegdyś częste w krajobrazie pojezierzy Polski północnej, torfowiska soligeniczne są dziś bardzo rzadkie, zaś jedynym w Europie tego typu obiektem nie wykazującym spowodowanych przez człowieka zmian degeneracyjnych, jest kompleks torfowisk Doliny Rospudy, według większości badaczy torfowisk i działaczy organizacji ekologicznych zagrożony przez budowę Obwodnicy Augustowa.

  Rospuda Filipowska (także Jezioro Jemieliste) – jezioro w północno-wschodniej Polsce, na Pojezierzu Suwalskim. Przepływa przez nie rzeka Rospuda.

  Dowspuda – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Raczki, w sołectwie Szkocja. Leży nad rzeką Rospudą. Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" – związek międzygminny, powołany w 1990 w celach związanych z ochroną środowiska, jak zbiórka i utylizacja odpadów czy odbiór i oczyszczanie ścieków. Statut związku przyjęto 12 kwietnia 1991. Nazwa "Dolina Redy i Chylonki" ma symboliczne znaczenie – rzeka Reda przepływa przez 2 miasta związku: Wejherowo i Redę, a rzeka Chylonka przez Gdynię. Jednocześnie obie rzeki wyznaczają lokalizację Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 – będącego jednym z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w Polsce i zasilającym w wodę pitną gminy Związku. Zbiornik ten jest objęty szczególną ochroną przez Związek.

  Dolina Górnej Łeby – specjalny obszar ochrony siedlisk (Natura 2000) obejmujący dolinę górnego odcinka rzeki Łeby na odcinku od miejscowości Kożyczkowo do mostu we wsi Paraszyno. Na wymieniony terenie znajduje się również Jezioro Osuszyno i Jezioro Sianowskie. Tak ujęty obszar zajmuje powierzchnię 2550,07 ha o długości ok. 50 km. Sumowo Bakałarzewskie – jezioro w północno-wschodniej Polsce, na Pojezierzu Suwalskim. Przepływa przez nie rzeka Rospuda.

  Garbas - jezioro w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów, leżące na terenie Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Przepływa przez nie rzeka Rospuda.

  Dodano: 30.04.2010. 02:18  


  Najnowsze