• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anglojęzyczne interdyscyplinarne studia doktoranckie z ekologii na UJ

  06.05.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczyna nabór na pierwsze, prowadzone w całości po angielsku, interdyscyplinarne studia doktoranckie z ekologii. Zgłoszenia kandydatów z Polski i innych krajów, którzy nie ukończyli 35. roku życia, przyjmowane będą do 10 czerwca.

  Program studiów obejmuje kursy i staże, reprezentujące różne dyscypliny naukowe, m.in. biologię, ekologię, mikrobiologię, biotechnologię, informatykę, matematykę, geografię, kształtowanie środowiska i pokrewne. Każdy z kursów będzie prowadzony przez nauczycieli akademickich Instytutu oraz przez 16 wybitnych specjalistów z zagranicy.

  Rekrutacja będzie prowadzona na zasadach konkursu. Na podstawie zgłoszeń - szczegóły na stronie: www.eko.uj.edu.pl - zostanie sporządzona lista rankingowa kandydatów, z których najlepsi zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  W sumie zostanie przyjętych 16 doktorantów (w każdym roczniku nie więcej niż trzech obcokrajowców), którzy przez 4 lata będą otrzymywać miesięczne stypendia w wysokości 2200 złotych oraz 4 młodych doktorów, każdy na 20 miesięcy, z miesięcznym stypendium wynoszącym 3200 złotych.

  Rozpisany na lata 2010-2015 projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizujący go Instytut Nauk o Środowisku UJ jest czołową jednostką badawczą w dziedzinie ekologii, posiadającą status Europejskiego Centrum Doskonałości. Dwa lata temu Instytut uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dziedzinie ekologii.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk (do 31 grudnia 2010 Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk) – samodzielna jednostka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk. Od 1952 roku prowadzi badania z zakresu morfologii, taksonomii, systematyki, ewolucji, genetyki populacji, etologii i ekologii ssaków. W latach 1952-2006 pracownicy zakładu opublikowali 23 książki i ponad 1400 prac naukowych. Lista czasopism, na łamach których ukazywały się te prace obejmuje ponad 60 tytułów i zawiera najlepsze na świecie periodyki zajmujące się biologią, zoologią, ekologią i ochroną przyrody. Od 2003 roku Zakład posiada status Centrum Doskonałości Unii Europejskiej. Z dniem 1 stycznia 2011, zgodnie z decyzją Nr 44 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz uchwałą Prezydium PAN nr 4/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r., dotychczasowy Zakład Badania Ssaków PAN został przekształcony w Instytut Biologii Ssaków PAN; dzięki tej zmianie ZBS uzyskał większą samodzielność organizacyjną i prawną oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Instytut Farmakologii PAN - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, utworzony w 1954 roku jako Zakład Farmakologii PAN, przekształcony w samodzielny instytut w roku 1974. Główna tematyka badawcza instytutu to neuropsychofarmakologia, prowadzi on studia doktoranckie w tej specjalności. Posiada własny ogród botaniczny.

  Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku (IHiP AP w Słupsku) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 8 zakładów i 1 pracownie naukową. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach. Instytut oferuje studia na kierunkach: historia i politologia oraz studia doktoranckie z zakresu historii. Aktualnie na instytucie kształci się kilkuset studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut wydaje własny rocznik Słupskie Studia Historyczne, poświęcony historii polskiej i powszechnej na przestrzeni wszystkich epok. Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku i ma ono charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Siedzibą instytutu jest główny gmach akademii przy ul. Arciszewskiego 22 a w Słupsku Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego – 5-letnie, interdyscyplinarne, międzywydziałowe studia zapewniające możliwość uczęszczania na zajęcia oferowane przez wszystkie wydziały matematyczno-przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnia je indywidualny tok studiów (już od ich rozpoczęcia), pod opieką tutora (opiekuna naukowego). Po drugim roku studiów studenci wybierają kierunek wiodący spośród 9 dostępnych (astronomia, biologia, chemia, fizyka, geologia, geografia, informatyka, ochrona środowiska i matematyka), którego też tytuł magistra otrzymują po ich ukończeniu.

  Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN – studium doktoranckie utworzone w 2003 przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Centrum Badań Ekologicznych PAN oraz Instytut Paleobiologii PAN, kształcące w dyscyplinach: zoologia, ekologia i paleobiologia. Krystyna Grodzińska z domu Chronowska (ur. 27 maja 1934) - biolog, specjalność botanika. Profesor zwyczajny, habilitacja w zakresie ekologii i geografii roślin. Były kierownik pracowni Ekologii Środowiskowej i Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki PAN. Członek kilku Komitetów Polskie Akademii Nauk: Botaniki, Ochrony Przyrody, Ekologii; członkiem Komitetu Narodowego IGBP i licznych towarzystw ekologicznych i botanicznych w kraju i za granicą. Redaktor pism ekologicznych i botanicznych. Laureatka wielu prestiżowych nagród: Nagrody Państwowej I stopnia, nagrody Sekretarza Naukowego PAN.Odznaczona Medalem im. W. Szafera, Złotą Odznaką za zasługi dla ziemi krakowskiej oraz Krzyżem Kawalerskim. W czerwcu 1996 została wybrana członkiem- korespondentem Wydziału Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności. Od 18 czerwca 2005 jest członkiem rzeczywistym tego Wydziału. Jej mężem był Władysław Grodziński.

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (popularnie zwane CAMK) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Warszawie przy ul. Bartyckiej oraz posiadający oddział w Toruniu, w którym prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej astronomii i astrofizyki: ewolucji gwiazd, teorii akrecji, astrofizyki wysokich energii, dynamiki układów gwiazdowych, kosmologii, teorii względności, astrofizyki gwiazd neutronowych, komputerowych symulacji procesów astrofizycznych i innych. CAMK prowadzi także studia doktoranckie w zakresie astronomii oraz astrofizyki i posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W Centrum jest zatrudnionych ok. 40 pracowników naukowych i studiuje w nim ok. 15 doktorantów.

  Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 3 katedry, 5 zakładów i pracownię naukową. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z szeroko pojętą pedagogiką w jej różnych aspektach oraz historią wychowania i oświaty. Instytut oferuje studia na kierunkach - pedagogika oraz praca socjalna i studia podyplomowe. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Siedzibą instytutu jest główny gmach Uniwersytetu Opolskiego, mieszczący się przy ul. Oleskiej 48.

  Władysław Grodziński, (ur. 9 września 1934, zm. 8 listopada 1988),biolog; ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, studia zoologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzupełniające w Moskwie i Chicago. W 1962 doktoryzował się, od 1971 był docentem. Pracował m. in. w Katedrze Genetyki i Ewolucjonizmu, Katedrze Systematyki Zwierząt, kierował Zakładem Ekologii Zwierząt Instytutu Zoologii, potem był zastępcą dyrektora Instytutu Zoologii (1974-76). Od 1977 był profesorem nadzwyczajnym, w latach 1977-84 kierował Zakładem Ekologii Zwierząt Instytutu Biologii Środowiskowej , potem w tym samym Instytucie Zakładem Ekologii Ekosystemów (od 1984) i Zakładem Biologii Wód PAN (od 1981). W 1983 został członkiem - korespondentem Polskiej Akademii Nauk a od 1981 był zastępcą przewodniczącego Komitetu Ekologii PAN.

  Dodano: 06.05.2010. 01:17  


  Najnowsze