• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe na rzecz poprawy stanu lasów śródziemnomorskich

  06.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Eksperci ustalili harmonogram badań naukowych zmierzających do rozwiązania problemów związanych z lasami wokół Morza Śródziemnego. Region, definiowany jako trójkąt łączący Europę śródziemnomorską z Afryką Północną i Bliskim Wschodem, potrzebuje większych nakładów na badania naukowe, edukację i innowację, aby utrzymać ekosystemy, które generują produkty i usługi mające wpływ na gospodarki różnych krajów.

  Harmonogram Badań Naukowych nad Lasami Śródziemnomorskimi (MFRA) to inicjatywa Europejskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśnego (LPT), która stanowi część ogólnego Programu Badań Strategicznych (SRA) LPT.

  Na 73 mln hektarach unikalnego dziedzictwa naturalnego, jakim są śródziemnomorskie lasy i obszary leśne, występuje 25.000 gatunków roślin naczyniowych (z których połowa jest endemiczna). Region jest ceniony zarówno ze względu na produkty (w tym drewno na opał, korek, rośliny aromatyczne i trufle), jak i usługi (np. turystyczne i rekreacyjne), które mają istotne znaczenie dla jego socjoekonomicznego rozwoju.

  Niemniej przyszłość tych lasów jest "poważnie zagrożona przez zmiany klimatu i sposobu użytkowania gruntów" - ostrzega MFRA. Powyższe zagrożenia "dopisują się do występujących od dłuższego czasu problemów z pożarami, rabunkową gospodarką lasów oraz postępującym pustynnieniem regionu".

  Koordynatorem projektu było Regionalne Biuro Śródziemnomorskie Europejskiego Instytutu Leśnego, natomiast odpowiedzialność za szczegółowe rozpisanie planu na nadchodzącą dekadę (2010-2020) spoczywała na zainteresowanych stronach. Zaangażowała się spora liczba instytucji z 15 krajów śródziemnomorskich, w tym instytucje naukowe i akademickie, właściciele lasów, organizacje pozarządowe oraz instytucje międzynarodowe takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

  Ze względu na specyfikę swojej topografii, region potrzebuje większej współpracy i współzależności, aby przezwyciężyć obecne i przyszłe przeszkody. MFRA reprezentuje wspólną wizję lasów śródziemnomorskich, która opiera się na wspólnych wysiłkach.

  Eksperci zidentyfikowali cztery główne zagadnienia, którymi należy się zająć: (1) zmiany klimatu i użytkowania gruntów wpłyną na ekosystemy leśne i ich funkcje, w takim zakresie, że mogą stać się zagrożone; (2) warunki powtarzających się samoistnych pożarów lasów wymagają długofalowej polityki ukierunkowanej zarówno na ich przyczyny, jak i na strategie zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się; (3) lasy śródziemnomorskie mogą zapewniać zróżnicowane towary i usługi, ale potrzebne są lepsze instrumenty gospodarcze, strategiczne i zarządcze; (4) leśnictwo (hodowla i uprawa drzew) potrzebuje nowych modelów, systemów i procesów oraz wielofunkcyjnego zarządzania lasami śródziemnomorskimi.

  Program uszczegóławia wymogi naukowe dla każdego z czterech zagadnień oraz wskazuje, że istniejące luki w wiedzy należy uzupełniać poprzez zintegrowane działania, takie jak wymiana danych, zwiększanie potencjału naukowego oraz lepsza integracja naukowców i instytucji pozaeuropejskich w projektach europejskich.

  "MFRA stanowi śmiały krok w kierunku sieciowania i koordynowania badań" - czytamy w publikacji. Program "powinien być wdrażany w ramach wspólnych projektów badawczych, włączających dyscypliny ościenne i nowopowstające oraz inne typy działalności związane z sieciowaniem, budowaniem potencjału, programami szkolnictwa wyższego, transferem wiedzy i uczeniem się przez całe życie. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla budowy trójkąta wiedzy w dziedzinie lasów śródziemnomorskich złożonego z badań naukowych, edukacji i innowacji, który odegra ważną rolę w zrównoważonej społeczności śródziemnomorskiej."

  rdo: CORDIS

  informacji: Platforma Technologiczna Sektora Leśnego: http://www.forestplatform.org/ Europejski Instytut Leśny: http://www.efi.int/portal/ Teksty pokrewne: 29092, 29920 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Europejski Instytut Leśny
  Referencje dokumentu: Europejski Instytut Leśny - Regionalne Biuro Śródziemnomorskie. "Harmonogram Badań Naukowych nad Lasami Śródziemnomorskimi - MFRA. 2010-2020."
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Ochrona srodowiska; Linie polityczne; Rozwój regionalny; Zrównoważony rozwój RCN: 31320   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  Lasami prywatnymi nazywamy obszary leśne (kategoria działki: grunt leśny (L)), które są własnością osób prywatnych bądź prywatnych przedsiębiorstw. Lasy prywatne mogą być wykorzystywane - podobnie jak grunty należące do Lasów Państwowych - do pozyskania materiałów, celów rekreacyjnych itp. z tą jednak różnicą, że dobra znajdujące się na terenie lasów prywatnych są własnością właścicieli gruntów, a nie publiczną. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Instytut Kościuszki – niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy – think tank – o charakterze non profit, założony w 2000 r. w Krakowie. Misją Instytut Kościuszki jest kreowanie nowych idei dla Polski i Europy, promocja rozwiązań budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Instytut prowadzi projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy, rekomendacje programowe dla polskich i europejskich instytucji, organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia, a także prowadzi działalność wydawniczą (raporty i briefy programowe). Celem działalności naukowej Instytutu jest tworzenie podstaw dla reform legislacyjnych oraz tworzenie merytorycznego wsparcia dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje [1].

  Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) - jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 06.10.2009. 15:12  


  Najnowsze