• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe na świniach doprowadzają do odkrycia koniugującego transpozonu

  16.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W trakcie badań nad rozwojem mięśni u świń, prowadzonych w ramach projektu częściowo finansowanego ze środków unijnych, odkryto obecność nowego genu zwanego ZBED6, który jest cechą charakterystyczną łożyskowców. Nowo odkryty gen pochodzi od "koniugującego transpozonu", który pojawił się u prymitywnych ssaków ponad 150 milionów lat temu. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) Biology.

  Zespół naukowców z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji, Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych oraz z Broad Institute w USA otrzymał grant dla doświadczonych naukowców od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), który był jednym ze źródeł finansowania prac. W centrum zainteresowania badań było poszukiwanie odpowiedzi genetycznej na pytanie dlaczego świnie domowe mają lepiej rozwinięte mięśnie i odkładają mniej tłuszczu niż ich przodkowie, dziki.

  "To wynik systematycznej selekcji prowadzonej przez ostatnie 60 lat, aby hodować świnie, które wytwarzają chude mięso preferowane przez konsumentów" - mówi profesor Leif Andersson z Uniwersytetu w Uppsali, kierownik zespołu badawczego. "Wyjaśnia to, dlaczego dzisiejszy kotlet schabowy zawiera znacznie mniej tłuszczu niż ten sprzed stu lat."

  W toku prowadzonych badań zespół odkrył mutację w niekodującej sekwencji DNA, która jest odpowiedzialna za regulację ekspresji czynnika wzrostu zwanego IGF2. Ta mutacja w znacznym stopniu decyduje o różnicach w rozwoju mięśni u świń i u dzików.

  "We współpracy z naukowcami z Broad Institute wykorzystaliśmy wysoko zaawansowaną metodę molekularną, aby wyizolować białko wiążące sekwencję DNA, która u świń jest zmieniona" - mówi Lin Jiang, doktorant współpracujący przy projekcie. "Ciekawe jest to, że białko było dotychczas nieznane - my nazwaliśmy je ZBED6. Występuje ono u wszystkich łożyskowców, w tym u człowieka."

  "Koniugujące transpozony" odkryto w 1983 r., a białko ZBED6 ewoluowało od tej samej "rodziny" genów. Białko ZBED6 reguluje nie tylko ekspresję czynnika wzrostu IGF2, ale prawdopodobnie tysiące innych genów ssaków.

  "Wyniki wskazują na odkrycie przez nas nowego "dyrygenta", który kontroluje aktywność wielu genów w komórkach ssaków" - mówi profesor Andersson. "Niezwykle interesujące będzie dalsze badanie biologicznego znaczenia białka ZBED6 i odkrycie, w jakim zakresie jego aktywność wpływa na różne choroby człowieka. Odkrycie dostarcza nowej, podstawowej wiedzy w zakresie ewolucji łożyskowców i ma ogromne znaczenie biomedyczne."

  rdo: CORDIS

  informacji: PLoS Biology: http://www.plosbiology.org/home.action Uniwersytet w Uppsali: http://www.uu.se/en/ Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych: http://www.slu.se/?id=580 Broad Institute: http://www.broadinstitute.org/ Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: PLoS Biology
  Referencje dokumentu: Markljung, E et al. (2009) ZBED6, a novel transcription factor derived from a domesticated DNA transposon regulates IGF2 expression and muscle growth. PLoS Biology (w druku, publikacja internetowa z dnia 15 grudnia). DOI:10.1371/journal.pbi
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Zywnosc; Badania Naukowe; Weterynaria i nauki o zwierzętach RCN: 31585   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Public Library of Science (PLoS) – projekt non-profit rozwijania zbioru czasopism naukowych i innej literatury naukowej, dostępnego na licencjach wolnej dokumentacji. W 2006 r. w ramach tego projektu publikowane były następujące czasopisma: PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computational Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens i PLoS Clinical Trials. PLOS Computational Biology (do 2012 r. PLoS Computational Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii ze szczególnym uwzględnieniem prac, które z użyciem metod obliczeniowych pogłębiają wiedzę na temat systemów żywych na każdym poziomie: od pojedynczych cząsteczek po komórki, od populacji do całych ekosystemów. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). PLOS Biology (do 2012 r. PLoS Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą biologię, od poziomu biologii molekularnej po ekologię, z uwzględnieniem tematyki na pograniczu biologii, chemii, medycyny i matematyki. Publikowane artykuły indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed, MEDLINE, CAS, Web of Science. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Historia odkrycia i badań nad stwardnieniem guzowatym: Historia odkrycia stwardnienia guzowatego i badań nad tą chorobą liczy dopiero niecałe 200 lat. Stwardnienie guzowate (tuberous sclerosis, tuberous sclerosis complex, TSC) jest rzadką, wielonarządową chorobą genetyczną, w której rozwijają się łagodne guzy mózgu i guzy innych ważnych życiowo narządów: nerek, serca, oczu, płuc i skóry. Zespół objawów może obejmować napady drgawkowe, opóźnienie rozwoju, zaburzenia behawioralne i schorzenia dermatologiczne, a także objawy wynikające z zajęcia płuc i nerek. TSC może być spowodowane mutacją w jednym z dwóch genów: TSC1 i TSC2 , kodujących, odpowiednio, hamartynę i tuberynę. Oba geny należą do genów supresorowych (antyonkogenów), gdyż funkcją kodowanych przez nie białek jest regulacja cyklu komórkowego i procesu różnicowania komórek. W przeszłości zachorowania na tę chorobę traktowano jak ciekawe przypadki kazuistyczne; obecnie, badaniom nad patogenezą TSC przypisuje się istotne znaczenie w poznawaniu procesu nowotworzenia i supresji nowotworów. Kontrola translacji białek – jeden z mechanizmów regulacji ekspresji genów, który odbywa się na poziomie syntezy białek po zakończeniu transkrypcji i obróbki post-transkrypcyjnej matrycowego RNA, przed obróbką post-translacyjną białek. Poziom białka w komórce zwykle nie koreluje z ilością odpowiadającego mu matrycowego transkryptu, co zwykle objawia się zwiększeniem (kontrola pozytywna) lub zmniejszeniem (kontrola negatywna) liczby kopii białka przypadających na jedną kopię mRNA. Przyczyną obserwowanego efektu zmiany wydajności syntezy białek jest wymieniona powyżej kontrola translacji, która obok innych mechanizmów regulacji ekspresji genów takich jak:
  a) metylacja wysp CpG promotorów genów,
  b) kondensacja chromatyny (zależna od acetylacji, metylacji, fosforylacji, rybozylacji i ubikwitynacji histonów),
  c) kontrola transkrypcji,
  d) kontrola dojrzewania RNA (składania transkryptu pierwotnego),
  e) modyfikacje post-transkrypcyjne sekwencji mRNA,
  f) kontrola transportu RNA z jądra do cytoplazmy,
  g) kontrola stabilności i aktywności białka (modyfikacje post-translacyjne tj. glikozylacja, fosforylacja, ubikwitynacja), decyduje o końcowej ilości białka w komórce.

  Sekwencja regulatorowa genu (ang. gene regulatory sequence) – fragment DNA, który reguluje ekspresję genu. Do sekwencji regulatorowej przyłączają się białka regulujące transkrypcję, takie jak: czynniki transkrypcyjne i remodelatory, oraz polimeraza RNA. Kombinacja tych sekwencji, wraz z kombinacją czynników białkowych dostępnych w jądrze komórkowym i ich aktywności, sprawia, że poziom ekspresji genu jest regulowany w zależności od typu, stanu metabolicznego komórki i bodźców zewnętrznych. Michał Leonard Święcki (ur. 1938, zm. 8 października 2013 w Warszawie) – polski fizyk, nauczyciel akademicki, wykładowca Uniwerystetu Warszawskiego, profesor Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletni pracownik Instytutu Badań Jądrowych, przekształconego później w Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dodano: 16.12.2009. 15:12  


  Najnowsze