• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania TEEB - aby zasoby naturalne stały się widoczne w światowej gospodarce

  22.10.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Stwierdzenie, jak ważną rolę odkrywają towary w naszej gospodarce przychodzi nam z łatwością, a co z naturalnymi zasobami naszej planety? Wpływ zdrowego środowiska na gospodarkę światową jest ogromny, niemniej często pozostaje niezauważany. Lasy, grunty, słodka woda i rafy koralowe to zaledwie niektóre spośród zasobów Ziemi, które przyczyniają się do napędzania naszej gospodarki. Owady zapylające, jak na przykład pszczoły, wnoszą co roku w gospodarkę ponad 150 mld EUR.

  Niemniej wiele z tych "ekosystemowych usług" pozostaje niewidocznych, co prowadzi do utraty gatunków i degradacji ekosystemów, o czym mówią wyniki ostatnich badań prowadzonych w ramach projektu "Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności" (TEEB) - ważnej, globalnej inicjatywy dofinansowywanej przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska (DG ds. Środowiska) przy Komisji Europejskiej. Wyniki badań zostały zaprezentowane dnia 20 października w Nagoi, Japonia, na 10. konferencji sygnatariuszy Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD COP10).

  "W ramach badań TEEB udokumentowano nie tylko znaczenie wartego wiele bilionów dolarów świata przyrody dla globalnej gospodarki, ale również zmiany polityczne i inteligentne mechanizmy rynkowe, które mogą wnieść świeże myślenie do świata nękanego rosnącą liczbą wielorakich wyzwań" - mówi Pavan Sukhdev, bankier, który przewodniczy Inicjatywie Gospodarki Przyjaznej Środowisku w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i jest kierownikiem projektu TEEB. "Dobrą wiadomością jest to, że wiele społeczności i państw już dostrzega potencjał włączenia wartości przyrody do procesu decyzyjnego."

  Wnioski z badań wyzywają decydentów do uznania wkładu przyrody w źródła utrzymania, zdrowie, bezpieczeństwo i kulturę człowieka na wszystkich szczeblach i podkreślają wagę wprowadzenia instrumentów politycznych, gwarantujących rolę przyrody w umacnianiu naszej gospodarki. Raport zaleca między innymi szybką modernizację istniejących, narodowych systemów rachunkowych, aby uwzględniać wartość zmian w kapitałowych zasobach naturalnych i przepływach usług ekosystemowych, a także sporządzenie projektu spójnej fizycznej inwentaryzacji zasobów leśnych i usług ekosystemowych do opracowania nowych mechanizmów i zachęt na rzecz zmniejszania emisji dwutlenku węgla powodowanych wylesianiem.

  "Podejście TEEB może przestawić kompas gospodarczy i zapowiedzieć nową erę, w której wartość usług przyrody jest widoczna i staje się wyraźną częścią procesu podejmowania decyzji politycznych i biznesowych" - podkreśla Sukhdev. "Brak działania spowoduje nie tylko bilonowe straty bieżących i przyszłych zysków społeczeństwa, ale również dalsze zubażanie biednych i zagrożenie przyszłych pokoleń. Skończył się już czas ignorowania bioróżnorodności i tkwienia w tradycyjnym myśleniu o budowaniu dobrobytu i rozwoju. Musimy wkroczyć na ścieżkę prowadzącą do gospodarki przyjaznej środowisku."

  Wiele krajów, np. Indie, przygotowuje się do ekonomicznego oszacowania swojego naturalnego kapitału oraz wartości usług przyrody w procesie decyzyjnym. Należy zauważyć, że badania TEEB mają być kontynuowane w ramach trwających prac nad zasięgiem i budowaniem potencjału.

  Komisja Europejska jest zdecydowana kontynuować prace po zakończeniu COP 10. "Zamierzamy podjąć badania w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy danych dostępnych w kontekście UE i obszarów, w których można wykorzystać wyniki analiz opracowanych przez TEEB w naszych strategiach" - wyjaśnia Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Środowiska.

  "Komisja jest gotowa do finansowania inicjatyw w innych krajach, zwłaszcza rozwijających się, aby wykazać korzyści i koszty inwestowania w zarządzanie bioróżnorodnością i usługami ekosystemowymi. Planujemy w szczególności współpracę w ramach partnerstwa z UNEP i UNDP [Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych] w zakresie finansowania analiz w zainteresowanych krajach rozwijających się i tworzenia powiązań z sektorami gospodarki i planami rozwoju."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to projekt zainicjowany przez rząd Niemiec, Komisję Europejską i UNEP, mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zyski płynące z dobrze funkcjonujących, zdrowych ekosystemów wykazujących się wysoką bioróżnorodnością, oraz na rosnące koszta niszczenia ekosystemów. W tym celu TEEB stara się stworzyć syntezę zagadnień naukowych, ekonomicznych i ich implikacji politycznych. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Genuine investment (pol. prawdziwe inwestycje): koncepcja z zakresu ekonomii dobrobytu. Jako instrument polityki społecznej jest miarą zmian w poziomie dobrobytu w danym społeczeństwie, definiowaną jako społeczna wartość zmian netto w zasobach kapitału danej gospodarki. Pojęcie kapitału jest w ramach koncepcji genuine investment szeroko zdefiniowane i obejmuje kapitał produkcyjny, kapitał ludzki, wiedzę i kapitał naturalny.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Małopolski Szlak Geoturystyczny – zainicjowany w województwie małopolskim w 2006 roku projekt mający na celu oznakowanie tablicami informacyjnymi chronionych prawnie obiektów przyrody takich, jak rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, ale także obiektów jeszcze nie objętych ochroną, ale ciekawych pod względem geologicznym np. kamieniołomy, przełomy rzeki, nieczynne kopalnie, skałki, torfowiska, jaskinie. Celem projektu jest promowanie turystyki w regionie, stworzenie dydaktycznego materiału dla szkół, poszerzanie wiedzy geologicznej wśród turystów. Projekt realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy udziale specjalistów z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy opracowują merytorycznie tablice. Wykonanie tablic finansuje Ministerstwo Gospodarki. Na razie projektem objęte jest tylko województwo małopolskie, istnieją plany objęcia nim w przyszłości także sąsiedniego województwa śląskiego i podkarpackiego.

  Infrastruktura krytyczna – termin używany w odniesieniu do zasobów mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Sozologia (gr. sódzo=ochraniam, sódzein=ochraniać + lógos=nauka) - nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego, nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Sozologia to nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów, bada przyczyny i skutki przemian w naturalnych lub zmienionych przez człowieka układach przyrodniczych, zachodzących na skutek procesów antropogenicznych. Poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska, w zakresie środowiska wodnego zajmuje się jego ochroną przed zanieczyszczeniem, eutrofizacją i degradacją wód. W ramach sozologii są opracowywane praktyczne metody działania zmierzające do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian środowiska.

  Rynki wschodzące (z ang. emerging markets) – określenie używane w stosunku do niektórych regionów świata ze względu na ich charakterystyczne cechy rozwoju gospodarczego i aktywności rynków finansowych. W pojęciu tym mieszczą się wszystkie państwa, które znalazły się na drodze od gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwiniętej. Przykładowymi rynkami wschodzącymi są Chiny, Indie, Malezja czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje te z reguły cechują się szybkim wzrostem gospodarczym oraz dużym poziomem inwestycji (choć nie zawsze jest to regułą), dlatego też stają się atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału (szczególnie na rynkach papierów wartościowych, z których zazwyczaj można uzyskać wyższe stopy zwrotu, niż z giełd krajów wysoko rozwiniętych). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja państwowa realizująca politykę ekologiczną państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Priorytetem (nadrzędnym celem) funkcjonowania funduszu jest szeroko rozumiana poprawa zdrowia uwarunkowanego ekologicznie, stanowiącego składową jakości życia pokoleń obecnie tworzących rynek oraz tych przyszłych.

  Nowa ekonomia - termin używany do określenia rezultatów przekształceń gospodarki Stanów Zjednoczonych z gospodarki opartej na przemyśle na gospodarkę opartą na rozwoju technologii. Zdaniem wielu ekonomistów te zmiany wywołały wkroczenie kraju na ścieżkę trwałego rozwoju, niskiego bezrobocia oraz częściowej immunizacji wobec wahań koniunkturalnych.

  Dodano: 22.10.2010. 16:26  


  Najnowsze