• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania wskazują na możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych

  25.05.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jesteśmy w stanie zredukować o około 4,5 mln ton rocznie emisje gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych, transportu pasażerskiego i sektora spożywczego do roku 2020, jeżeli wprowadzimy pewne niezbędne zmiany. Takie przesłanie płynie z nowych, fińskich badań, w ramach których przeanalizowano istniejące możliwości obniżenia emisji.

  Naukowcy z Fińskiego Instytutu Środowiska Naturalnego (SYKE), Krajowego Centrum Badań Konsumenckich oraz Państwowego Instytutu Badań Gospodarczych (VATT) twierdzą, że źródłem największej redukcji w gospodarstwach domowych mogą być zmiany związane z energią. Oszczędzanie ciepła i energii elektrycznej oraz promowanie wśród konsumentów wyboru energooszczędnych urządzeń to kolejne sposoby zapewniania redukcji.

  Jeżeli chodzi o transport pasażerski, są dwa sposoby obniżenia emisji: zwiększenie opodatkowania samochodów i paliwa oraz wprowadzenie elektronicznego systemu pobierania opłat od użytkowników dróg. Naukowcy wskazują, że emisje związane z sektorem spożywczym można zredukować pod warunkiem wprowadzenia niskoemisyjnej diety zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze usług gastronomicznych. Pomocnym byłoby też przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

  Zespół uważa, że odkrycia mają istotne znaczenie, zwłaszcza że fiński rząd wprowadził cele dotyczące redukcji emisji na najbliższe lata.

  Dane sugerują, że łączne emisje Finlandii kształtują się na poziomie 70 mln ton. Gospodarstwa domowe, ruch pasażerski i sektor spożywczy stanowią niemal jedną czwartą, przyjmując odpowiednik w dwutlenku węgla (CO2) - twierdzą naukowcy. Dodają, że całość emisji, jakie można przypisać Finlandii i innym obszarom wynosi 35 mln ton, przy uwzględnieniu całego cyklu eksploatacji produktów i globalnych emisji.

  W raporcie z badań podkreślają, że choć strategiczne instrumenty wykorzystywane w polityce klimatycznej, ukierunkowane na gospodarstwa domowe, niekoniecznie zostały stworzone dla tego obszaru polityki, to są jednak zazwyczaj wykorzystywane w innych obszarach, w tym w generowaniu dochodów z podatków. Kłopot powiększa również fakt, że instrumenty strategiczne nie są w 100% spójne. Decyzje, które ukierunkowują konsumpcję obywateli są podejmowane w różnych okresach, przyjmując odmienne perspektywy.

  W toku swoich badań naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie dla ministerstw i agencji na szczeblu centralnym ma promowanie zacieśniania więzów, a następnie ustalanie wspólnych celów redukcji emisji w programach strategicznych.

  Zespół ustalił na przykład powiązanie między gospodarstwami domowymi a transportem pasażerskim. Naukowcy utrzymują, że poziom emisji pozostaje pod wpływem wyborów, jakich ludzie dokonują w związku ze swoim życiem i pracą oraz tych powiązanych z ilością produkowanej i zużywanej energii.

  Co się tyczy obniżenia emisji wśród gospodarstw domowych, naukowcy wskazują, że będziemy mogli zaobserwować spadek emisji o 1,3 mln ton, jeżeli wprowadzimy zmiany w systemie ogrzewania oraz przeprowadzimy termomodernizację. Decyzja o tym, by żyć w sposób "inteligentny energetycznie" przyniesie spadek rzędu 0,36 mln ton w kontekście produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dalszy spadek o 0,34 mln ton można byłoby uzyskać dzięki wybieraniu przez konsumentów bardziej energooszczędnych urządzeń.

  Spadek rzędu ponad 2,4 mln ton CO2 można byłoby uzyskać w transporcie pasażerskim, jeżeli ludzie zaczęliby częściej poruszać się na piechotę lub korzystać z rowerów, zamiast przemieszczać się samochodami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo. Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS), — znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS. Jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE.Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Frankfurcie. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjetych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Wskaźniki emisji zapachowej – wartości emisji zapachowej (emisji odorantów) odniesione do jednostkowej ilości materiałów, przetwarzanych w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu. Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  ISO 50001 – międzynarodowy standard ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) . Podstawą do utworzenia tej normy jest standard opublikowany w lipcu 2009 roku przez British Standards Institution (BSI), BS EN 16001: System Zarządzania Energią. Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Gwarantowanie emisji - zobowiązanie się pewnej grupy inwestorów do wykupienia wszystkich papierów, na które nie złożono w danej emisji zleceń. Do wykonania gwarancji dochodzi tylko jeżeli podaż przewyższy popyt. Instytucja lub osoba udzielająca gwarancji najczęściej dostaje w zamian za nią pewne wynagrodzenie.

  Budynek zeroenergetyczny (również dom zeroenergetyczny, budynek zerowej energii netto – ZNE) – budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie. Budynki które wytwarzają nadwyżkę energii w ciągu roku mogą być nazywane „plus-energetycznymi”. Lista państw według rocznej emisji CO2: Poniższa lista przedstawia państwa świata w zależności od rocznej emisji dwutlenku węgla. Uwzględniony jest jedynie dwutlenek węgla pochodzący ze spalania paliw kopalnych, bez uwzględnienia takich źródeł jak produkcja cementu czy wylesianie. Spalanie paliw kopalnych odpowiada za około 70% światowej emisji CO2, wylesianie za około 25%, a produkcja cementu za około 5%.

  KASHUE: KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, instytucja inwentaryzująca emisje gazów cieplarnianych w Polsce zgodnie z zobowiązaniami Polski wobec UNFCCC i UE na zlecenie Ministra Środowiska. Umiejscowiona w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną.

  RTTY – (ang.) Radioteletype – jedna z cyfrowych emisji radiowych (np. F1B) i zarazem system telekomunikacyjny stosowane między innymi w krótkofalarstwie. Urządzeniem końcowym jest tutaj dalekopis lub komputer z odpowiednim oprogramowaniem połączony z radioodbiornikiem. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza – wartości emisji zanieczyszczeń, odniesione do jednostkowej ilości surowca, przetwarzanego w instalacji określonego rodzaju, lub do jednostkowej ilości wytwarzanego produktu.

  Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt.15). Monety kolekcjonerskie III RP w 1998: W 1998 roku Narodowy Bank Polski wyemitował 13 monet kolekcjonerskich: 10 srebrnych i 3 złote. Nie została rozpoczęta żadna seria, były jedynie kontynuowane trzy serie rozpoczęta w zeszłych latach. Wielkość emisji dwóch monet została zwiększona po kilku miesiącach od daty emisji.

  Dodano: 25.05.2012. 17:17  


  Najnowsze