• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpieczeństwo żywności: czy rozwiązaniem mogą być rośliny kwitnące?

  19.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Projekt BLOOM-NET pozyskał dofinansowanie na kwotę ponad 1,3 mln EUR na badania nad roślinami kwitnącymi. Umiejętność określenia momentu kwitnienia rośliny może być niezwykle przydatna w produkcji żywności na całym świecie, gdyż większość tego co spożywamy (począwszy od paszy podawanej inwentarzowi żywemu po produkty dostępne na półkach supermarketów) pochodzi w jakiś sposób od roślin kwitnących.

  W dobie kurczących się i nadwyrężonych zasobów żywności, kwestia zrównoważenia w produkcji żywności ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza z uwagi na stały wzrost populacji ludzi na świecie. Badania prowadzone przez zespół z Holandii, Izraela, Niemiec i Wilk. Brytanii (reprezentujący zarówno ekspertów z dziedziny badań nad kwitnieniem oraz pionierów technologii) mogą przynieść z niecierpliwością oczekiwane rozwiązanie tego problemu.

  BLOOM-NET (Merysystematyczna sieć regulacyjna kontrolująca przejście w stan kwitnienia) jest jednym z 12 projektów wybranych w ramach programu "Genomika roślin" ERA-NET (Sieć Europejskiej Przestrzeni Badawczej), dofinansowanego z Szóstego Programu Ramowego (6PR) Unii Europejskiej. System ERA-NET odgrywa ważną rolę w doskonaleniu koordynacji i współpracy wśród krajowych i regionalnych programów badawczych w danej dziedzinie, w tym przypadku w genomice roślin.

  "Kwiaty mają decydujące znaczenie dla procesu reprodukcji roślin, ponieważ zapylenie prowadzi do wykształcenia się owocu w miejscu, w którym znajduje się nasienie" - wyjaśnił profesor Brendan Davies z Uniwersytetu w Leeds w Wlk. Brytanii. "Wszystko co spożywamy pochodzi od roślin kwitnących - nawet pasza podawana żywemu inwentarzowi.

  "To oznacza, że w perspektywie długoterminowej światowe zasoby żywności znacznie by się powiększyły, gdybyśmy byli w stanie przewidywać i kontrolować kwitnienie. Rolnicy muszą być w stanie zaplanować, kiedy mają zbierać plony i stąd ogromne znaczenie naszych badań dla rolnictwa" - dodał profesor.

  Ponieważ kwiaty są organem rozrodczym rośliny, według profesora Daviesa rolnicy i hodowcy po prostu muszą wiedzieć, kiedy roślina zakwitnie i uwzględnić to w swoich planach hodowlanych i harmonogramach zbiorów. Dzięki pogłębianiu naszej wiedzy i jej wykorzystaniu, rolnicy mogą liczyć na skuteczniejszą i wydajniejszą produkcję.

  Profesor Davies podkreślił, że hodowcy roślin od wieków starają się określić, kiedy zakwitną ich uprawy, przyglądając się zmianom pogody i światła czy w inny sposób. "Teraz możemy udoskonalić nasze przewidywania poprzez dodanie innych czynników, takich jak drobne zmiany w garniturze genetycznym."

  "Posiadamy obecnie ogromną wiedzę na temat sposobu, w jaki działają geny kontrolujące kwiaty. Chcemy się teraz dowiedzieć, w jaki sposób ekspresja tych genów, to jest kolejność w jakiej są włączane i wyłączane, pomaga w wytworzeniu kwiatów w określonym momencie i w określonych warunkach środowiskowych. Jeżeli moglibyśmy przewidzieć, czy nawet kontrolować ten proces, wówczas z czasem bylibyśmy w stanie pomóc rolnikom zwiększyć ilość i jakość zbiorów."

  Zespół będzie współpracować ze specjalistami w dziedzinie modelowania komputerowego, aby stworzyć model, który będzie w stanie przewidywać skutki zmian w strukturze genetycznej niewielkiej, lecz istotnej grupy komórek. Tkanka ta, zwana merysystemem wierzchołkowym pędu, jest odpowiedzialna za wzrost kwiatów i całej rośliny. Oprócz sygnałów wewnętrznych, model cyfrowy będzie również w stanie określić wpływ na proces kwitnienia sił zewnętrznych takich jak klimat.

  Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet i Centrum Badań w Wageningen, Holandia. Obok Uniwersytetu w Leeds w projekcie udział bierze również Instytut Hodowli Roślin im. Maxa Plancka (MPI) (Niemcy), MPI Tuebingen (Niemcy) oraz Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael).

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  BLOOM-NET:
  http://www.erapg.org/everyone/16790/18613/19533/19536

  Uniwersytet w Leeds:
  http://www.leeds.ac.uk/

  ERA-NET w 7PR:
  http://cordis.europa.eu/fp7/coordination/eranet_en.html

  Źródło danych: Uniwersytet w Leeds
  Referencje dokumentu: Informacja prasowa

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kwitnienie, okres kwitnienia, okres dojrzałości – u roślin nasiennych okres, w którym dochodzi do wytworzenia kwiatów. Rośliny w początkowym okresie wzrostu nie są w stanie wytworzyć kwiatów. Czas ten określany jest jako okres młodociany lub juwenilny, a jego długość zależy od gatunku rośliny oraz warunków w jakich następuje jej wzrost. Niektóre rośliny mogą przejść w fazę generatywną już po kilku dniach wzrostu, inne mogą wytworzyć kwiaty dopiero po kilkudziesięciu latach rozwoju młodocianego. Niektóre rośliny wytwarzają kwiaty tylko raz w życiu. Są to rośliny monokarpiczne, które po kwitnieniu starzeją się i obumierają. Zalicza się do nich rośliny jednoroczne, niektóre dwuletnie oraz część roślin wieloletnich. Drugą grupę stanowią rośliny polikarpiczne, które po osiągnięciu dojrzałości kwitną wielokrotnie. Przechodzenie do fazy dojrzałości może zachodzić stopniowo w kolejnych pędach. Pierwsza zakwitają pędy położone najwyżej,a pędy w dolnych partiach rośliny dłużej pozostają w fazie młodocianej. Stopniowe przechodzenie części rośliny w fazę dojrzałości określa się jako zjawisko topofizy. Pędzenie – jedna z metod stosowanych w ogrodnictwie mająca na celu przyspieszenie kwitnienia roślin ozdobnych. Stosowana jest w celu wydłużenia czasu trwania sprzedaży kwitnących roślin doniczkowych lub kwiatów ciętych. W przypadku niektórych roślin możliwe jest uzyskiwanie dzięki tej metodzie roślin kwitnących przez cały rok. Do pędzenia nadają się rośliny, które zimują w postaci organów spichrzowych (kłączy, bulw, cebuli) z ukształtowanymi pąkami kwiatowymi, ew. także krzewy i byliny. Podczas pędzenia sztucznie przerywany jest okres spoczynku tych roślin i doprowadzane są one do kwitnienia kosztem nagromadzonych w poprzednim sezonie wegetacyjnym materiałów zapasowych. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb. Potrzeby ludzkie znacznie się różnią, dlatego żeby nie popełniać błędów w trakcie negocjacji, odczytując zachowania innych ludzi przez pryzmat swoich własnych potrzeb, warto nabyć umiejętność odczytywania różnych, nawet antagonistycznych potrzeb wynikających z charakteru i intelektu adwersarzy , gdyż to właśnie one najczęściej decydują o sukcesie w negocjacjach i potrafią odsunąć na bok nawet kwestie merytoryczne.

  Wzrost i rozwój roślin – proces wzrostu i rozwoju zachodzące jednocześnie lub oddzielnie w organizmie rośliny. Przez wzrost w fizjologii rozwoju rozumie się proces nieodwracalnego powiększania ciała rośliny. Wzrost zachodzi w określonych strefach rośliny w wyniku podziałów komórek i zwiększania ich objętości. Rozwój rozumiany szeroko obejmuje zarówno wzrost, jak i różnicowanie, tworzenie wzorca i morfogenezę. W sensie wąskim rozwój obejmuje różnicowanie, a morfogeneza jest efektem wzrostu i różnicowania. Dobra Praktyka Higieniczna - (ang. GHP - Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225

  Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Leeds (The Leeds International Piano Competition, często potocznie The Leeds) – konkurs pianistyczny odbywający się co trzy lata od 1961 r. Jego założycielkami były Marion Stein, wówczas księżna Harewood, oraz Fanny Waterman, która do dziś jest dyrektorem artystycznym i przewodniczącą jury konkursu. Przesłuchania konkursowe odbywają się w Wielkiej Sali Uniwersytetu Leeds oraz w miejskim ratuszu. HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  Uniwersytet Leeds (ang. University of Leeds, potocznie także Leeds University) – uniwersytet w mieście Leeds w północnej Anglii w hrabstwie West Yorkshire.

  Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję.

  Kwiat słupkowy, kwiat żeński – kwiat zawierający tylko jeden lub więcej słupków, nieposiadający natomiast pręcików. Oddzielne kwiaty żeńskie i męskie występują u niektórych gatunków roślin nasiennych. Czasami kwiaty żeńskie tworzą kwiatostany. Kwiaty żeńskie mogą występować na jednej roślinie wspólnie z kwiatami męskimi, wówczas mówimy o jednopienności, a rośliny takie nazywamy roślinami jednopiennymi. Jeżeli w obrębie jednego gatunku na jednym osobniku występują wyłącznie kwiaty słupkowe, a na innym kwiaty pręcikowe, wówczas mówimy o dwupienności, a rośliny takie nazywamy roślinami dwupiennymi. Z kwiatów żeńskich powstaje po zapyleniu ich pyłkiem wytwarzanym przez kwiaty męskie nasiona i owoce. Pyłek może zostać przeniesiony przez wiatr (anemogamia), zwierzęta (zoogamia), wodę (hydrogamia). Występowanie oddzielnie kwiatów żeńskich i męskich (a zwłaszcza dwupienność), może być jednym z mechanizmów obronnych przed niekorzystnym dla większości roślin samozapyleniem.

  Dodano: 19.06.2009. 15:11  


  Najnowsze