• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brak powiązań między wysokimi temperaturami a zmianami ewolucyjnymi ślimaków

  30.08.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy zmiany temperatury zmusiły organizmy do ewolucji w ciągu ostatnich 40 lat? Kwestia ta była przedmiotem nowych, międzynarodowych badań prowadzonych pod kierunkiem The Open University w Wlk. Brytanii, w ramach których ponad 6.000 osób w 15 krajach europejskich obserwowało zaobrączkowane ślimaki w ogólnodostępnych miejscach i ogrodach. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie PLoS ONE sugerują że za zmiany odpowiedzialne są inne czynniki selektywne, takie jak presja drapieżnicza, oraz wskazują na to, jak te najnowsze informacje wyznaczają punkt odniesienia dla przyszłych badań nad zmianami ewolucyjnymi.

  Masowy eksperyment publiczny w Internecie pod nazwą MegaLaboratorium Ewolucji prowadzony w 2009 r. skupił się na funkcjonowaniu teorii Darwina w życiu. Aby uczcić 200 rocznicę urodzin Karola Darwina, partnerzy projektu zdigitalizowali ponad 8.000 historycznych próbek z Wysp Brytyjskich i Europy kontynentalnej oraz przeprowadzili ponad 7.600 nowych obserwacji.

  Naukowcy porównali dane pozyskane głównie w latach 1950 - 1990 z próbkami zebranymi przez osoby, które uzyskały indywidualne interpretacje swoich obserwacji w rodzimych językach. W latach 60. i 70. XX w. zebrano ogromną liczbę próbek.

  Naukowcy wskazywali, że aby chronić się przed przegrzaniem w słońcu muszle ślimaków stały się jaśniejsze. Niemniej wyniki pokazały, że jedynie ślimaki zebrane na wydmach miały jaśniejsze muszle, co prawdopodobnie jest spowodowane tym, że trudniej jest im znaleźć kryjówkę i chronić się przed jaskrawym słońcem. Zmiany ewolucyjne zaobserwowane w innych siedliskach okazały się niespodzianką. Odkryto, że coraz większa liczba ślimaków ma pojedynczy, ciemny pasek wokół muszli.

  Chociaż naukowcy nie są w stanie podać konkretnego powodu pojawienia się paska, to nie sądzą, aby miał on związek ze zmianami klimatu. Ich zdaniem, może on być następstwem spadku żerowania ptaków lub być może zmiany w środowisku na małą skalę. Jak twierdzą potrzebne są dalsze badania, aby pogłębić wiedzę na temat przyczyn tego zjawiska.

  "Wykazano, że znana klina częstotliwości fenotypu barw z najwyższym albedo (żółtym) utrzymała się, a różnica w częstotliwości występowania barw między siedliskami leśnymi a bardziej otwartymi potwierdziła się, niemniej nie odnotowano ogólnego wzrostu częstotliwości żółtych muszli" - czytamy w artykule. "Przyczyną mogła być adaptacja ślimaków do ocieplającego się klimatu poprzez behawioralną termoregulację. Odkryliśmy natomiast nieoczekiwany spadek częstotliwości występowania muszli bez paska i wzrost morfy paskowanej na środku. Żadna z tych ewolucyjnych zmian nie wydaje się być bezpośrednią reakcją na zmiany klimatu, wskazując na oddziaływanie innych czynników selektywnych, powiązanych prawdopodobnie ze zmieniającą się presją drapieżniczą i zmianami siedlisk oddziałującymi na mikroklimat."

  Wypowiadając się na temat badań, naczelny autor, profesor Jonathan Silvertown, który opracował MegaLaboratorium Ewolucji, stwierdza: "To jedno z największych badań ewolucyjnych, jakie kiedykolwiek podjęto. Poprzez masowe obserwacje chcieliśmy stworzyć społeczeństwu, w tym rodzinom i dzieciom w wieku szkolnym, możliwość uprawiania prawdziwej nauki oraz doświadczania radości i emocji związanych z własnymi odkryciami. Nauka polega właśnie na uzyskiwaniu nieoczekiwanych wyników."

  Profesor Silvertown z Wydziału Ekologii The Open University mówi: "Odkrycia pokazują, jakie możliwości daje pozyskanie wielu pomocników. Dane wyznaczają punkt odniesienia dla przyszłych badań nad zmianami ewolucyjnymi."

  The Open University kieruje kilkoma obywatelskimi projektami naukowymi, a MegaLaboratorium Ewolucji jest jednym z nich. Dwa lata temu uczelnia podjęła inicjatywę Creative Climate - globalny dziennik, gdzie odnotowywane są reakcję ludzi na zmiany klimatu. Każdy jest zaproszony do prowadzenia swojego dziennika. Projekt już przynosi owoce, gdyż zamieszczane są setki wpisów z całego świata.

  Wkład w projekt wnieśli naukowcy z Austrii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Modulacja delta, (modulacja DM) – jest to próbkowanie sygnału informacyjnego z dużą częstotliwością. Koncepcja Modulacji Delta polega na zmniejszeniu dynamiki zmian wartości kolejnych próbek, a zarazem na zwiększeniu korelacji między tymi próbkami. Częstotliwość DM jest znacznie większa od częstotliwości Nyquista, co skutkuje tym, że nie ma wyraźnych zmian sygnału między dwoma sąsiadującymi próbkami, a także różnica między wartościami tych próbek jest nieznaczna. Zmiany wartości sygnału od próbki do próbki są wówczas na tyle nieznaczne, że informacja o nich (a dokładniej o tym, czy sygnał wzrósł, czy zmalał) może być zakodowana za pomocą tylko jednego znaku binarnego. Plastyczność fenotypowa – zdolność jednego genotypu do wytworzenia kilku alternatywnych fenotypów. O fenotypie wspólnie z genotypem decydują czynniki środowiskowe. Zmiana warunków środowiska może także prowadzić do zmiany fenotypu. Plastyczność fenotypowa jest jednym z podstawowych mechanizmów adaptacji i obejmuje szereg zmian morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych, obserwowanych u wielu organizmów. Zjawisko jest przedmiotem badań wielu dziedzin biologi, w tym genetyki, genomiki, biologii ewolucyjnej, ekologii, fizjologii i biologii rozwoju. Jest szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i w różny sposób może wpływać na tempo ewolucji, przyspieszając ją, spowalniając lub nie zmieniając tempa zmian ewolucyjnych. Karol Robert Darwin (ang. Charles Robert Darwin; ur. 12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882 w Downe) – angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, autor publikacji, w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym. Prawdziwość teorii ewolucji została zaakceptowana przez wielu naukowców przyrodników i dużą część społeczeństwa już za życia Darwina; jednak dopiero po pojawieniu się współczesnej syntezy ewolucji (którą opracowano w okresie od początku lat 30. do końca lat 50. XX wieku) naukowcy powszechnie zgodzili się, że dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji, a sam proces ciągłych zmian, z których wyłaniają się nowe jakości, niezaprzeczalnym faktem. W swojej zmodyfikowanej formie odkrycia naukowe Darwina są teorią unifikującą nauki o życiu i wyjaśniającą różnorodność biologiczną.

  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.
  Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) – satelita NASA należący do programu Explorer, służący do badania tworzących się w mezosferze obłoków srebrzystych. Został umieszczony na orbicie okołobiegunowej na wysokości 600 km nad Ziemią. Zadaniem projektu jest ustalenie przyczyny tworzenia się i zmienności obłoków srebrzystych, określenie związków między nimi a meteorologią mezosfery w obszarach polarnych. Chmury te są obiektem szczególnego zainteresowania naukowców, gdyż zaobserwowany w ostatnich latach wzrost częstotliwości ich występowania oraz pojawianie się ich w coraz niższych szerokościach geograficznych mogą być spowodowane zmianami klimatu.

  Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian. Sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz, sukcesja – jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Prawidłowo sukcesja oznacza następstwo i bardzo dobrze oddaje istotę zjawiska. W odróżnieniu od cyklicznych fluktuacji sezonowych sukcesja ekologiczna jest procesem kierunkowym. Proces przebiega etapami od stadium początkowego poprzez stadia pośrednie do klimaksu. Stadium klimaksu w danych warunkach klimatyczno-siedliskowych można uznać za stadium stabilne. Jednak i to stadium podlega zmianom, dzieje się tak pod wpływem ciągłych zmian klimatu oraz ewolucji. W naturalnych warunkach Polski zmiany biocenoz klimaksowych zachodzą ok. 10 razy wolniej niż zmiany w biocenozach etapów wcześniejszych.

  Protokół badania – podstawowy dokument w badaniu klinicznym. Zawarte są w nim cel i hipoteza badawcza. Protokół obejmuje dokładny schemat przeprowadzenia badania klinicznego: liczbę i częstotliwość wizyt pacjenta, rodzaj wykonywanych testów i analiz, ilość i rodzaj pobieranych materiałów biologicznych. Na podstawie protokołu badacze zbierają dane medyczne które następnie wprowadzają do Kart Obserwacji Klinicznej. Weryfikacją danych wprowadzonych na podstawie protokołu bezpośrednio w ośrodku zajmuje się monitor badań klinicznych. Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

  Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach:

  Dodano: 30.08.2011. 17:49  


  Najnowsze