• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Branża mody - z pewnością kolorowa, ale czy ekologiczna? Unijny projekt pomaga branży nadgonić braki

  30.05.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jeszcze zanim rozpocznie się kolejny sezon, nowe tkaniny o niemal nieskończonej różnorodności kolorów zapełniają wybiegi i blogi poświęcone modzie - prawdziwe święto dla spragnionych mody.

  Aczkolwiek rzeczywistość jest taka, że za tę ucztę dla oka, która wiąże się z produkcją wielokolorowych tkanin, koszty ponosi środowisko, bowiem silnie zanieczyszczające barwniki przedostają się do ścieków zakładów tekstylnych.

  Jednak nowa technologia oczyszczania wody, opracowana w ramach unijnego projektu, może pomóc branży mody nadgonić te braki w ekologii.

  Nowy, bioreaktor sekwencyjny SBBGR (ang. Sequencing Batch Biofilter Granular Reactor), opracowany w toku projektu INNOWATECH (Innowacyjne i zintegrowane technologie uzdatniania ścieków przemysłowych), który otrzymał 2.750.000 EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, pomaga w usuwaniu najsilniej zanieczyszczających komponentów barwników tekstylnych - tak zwanych opornych związków organicznych - poprzez ich rozkład za pomocą uzdatniania ozonem przed zastosowaniem innowacyjnej techniki biofiltracji ścieków.

  Projekt INNOWATECH, który był realizowany w latach 2006 - 2010, zgromadził naukowców z 17 instytutów partnerskich z Australii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Korzyści, jakie zapewnia reaktor SBBGR to połączenie uzdatniania biologicznego z opartym na ozonie utlenianiem chemicznym, przy fizycznym rozdzieleniu tych dwóch etapów. Claudio Di Iaconi z Instytutu Badania Wody (IRSA) Włoskiej Krajowej Rady ds. Badań Naukowych wyjaśnia: "Innowacja polega na połączeniu rozkładu biologicznego i utleniania chemicznego, które to dwa procesy są wykorzystywane w tradycyjnych systemach do całkowicie odmiennych celów i na różnych etapach".

  W odróżnieniu od tradycyjnych systemów biologicznych, nowy filtr uzdatniania biologicznego bazuje na mikroorganizmach rozwijających się w skupiskach i jest oddzielony od zbiornika zawierającego ozon i ścieki. Ścieki są wylewane na mikroorganizmy, które przetwarzają substancje zanieczyszczające, a w każdym skupisku jest 10 razy więcej mikroorganizmów niż w przypadku tradycyjnych technologii.

  Di Iaconi podkreśla, że ten nowy system wytwarza 80% mniej osadu niż tradycyjne systemy biologiczne. Ilość osadu została zredukowana, gdyż mikroorganizmy mogą jedynie przetrwać w tych warunkach, ale nie są w stanie się rozmnażać.

  Profesor Joan Mata z Uniwersytetu w Barcelonie, Hiszpania, zauważa: "Proces biologiczny ma swoich konkurentów, między innymi powszechnie stosowane bioreaktory membranowe, które również mogą wytwarzać mniej osadu niż standardowy system osadu czynnego".

  Nowa technologia ma niemniej pewne negatywne aspekty, które wymagają dalszej analizy. Po pierwsze jest dosyć droga w eksploatacji, a po drugie zużywa dużo energii elektrycznej. Jednym z głównych, pozytywnych atrybutów w stosunku do konkurencyjnych, dostępnych technologii uzdatniania ścieków, jest możliwość skalowania.

  "Aby przekonać innych, trzeba zaprezentować coś, co już funkcjonuje w skali rzeczywistej, bowiem wraz ze zwiększaniem się systemu zwykle skokowo przybywa problemów" - twierdzi Adrián Garrido z Wydziału Gleby i Wody Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) w Canberze, Australia. "Mogą one dotyczyć różnych rzeczy, od niezdolności systemu do pochłonięcia wartości szczytowych, po wysoki poziom zużycia energii i problemy związane z konserwacją, zwłaszcza że system ten zakłada dużo napowietrzania i pompowania, co zwiększa ryzyko uszkodzeń".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Złoże biologiczne: Złoża biologiczne to urządzenia stanowiące element biologicznej oczyszczalni ścieków. Opracowane i wdrożone do powszechnego stosowania już w XIX wieku, były niegdyś najpopularniejszą oraz najbardziej wydajną formą biologicznego oczyszczania ścieków, do momentu opracowania i wdrożenia wysokosprawnych metod osadu czynnego. Obecnie złoża biologiczne są bardzo często wykorzystywane do oczyszczania ścieków w terenach wiejskich dla zlewni o wielkości do 10 000 RLM. Złoże biologiczne (inne nazwy: filtr biologiczny, biofiltr) jest urządzeniem oczyszczalni ścieków do intensywnego biologicznego oczyszczania ścieków w środowisku powietrznym. Ścieki przemysłowe – ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych przez zakłady przemysłowe. Ich skład chemiczny jest zależny od profilu produkcyjnego przedsiębiorstwa, używanych technologii oraz sposobu oczyszczania ścieków. Zdarza się, że ścieki przemysłowe zanieczyszczają również wody gruntowe, ponieważ występuje w nich bardzo wiele niebezpiecznych substancji, np.: sole metali ciężkich, pestycydy, związki arsenu, fenole, oleje, smary i wiele innych.

  Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA – przedsiębiorstwo stanowiące spółkę akcyjną Gminy Legnica, świadczącą usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla miasta Legnicy i ościennych gmin, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, oraz inne w zakresie prowadzonej działalności (tj. technologii wody i ścieków, instalacji wodno-kanalizacyjnych, analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych). Myjnia bezdotykowa – rodzaj ręcznej myjni samochodowej. Zazwyczaj jest to myjnia samoobsługowa. Proces mycia opiera się na gorącej wodzie pod ciśnieniem i chemicznych środkach czyszczących. Taka myjnia powinna posiadać system uzdatniania wody lub system zamkniętego obiegu wody aby zanieczyszczenia nie dostawały się do gleby.

  Filtr powolny - otwarty zbiornik, zwykle żelbetowy o kształcie prostokątnym, wypełniony złożem filtracyjnym. Złoże filtracyjne ułożone jest na podłożu żwirowym przykrywającym drenaż. Woda surowa dopływa na filtr nad powierzchnię złoża i po przesączeniu się odpływa poprzez drenaż do komory zbiorczej lub zbiornika retencyjnego – wyrównawczego, będącego stałym obiektem stacji uzdatniania wody. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) – umowny wskaźnik określający biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, czyli ilość tlenu wymaganą do utlenienia związków organicznych przez mikroorganizmy (bakterie aerobowe). Wartość tę uzyskuje się w wyniku pomiaru zużycia tlenu przez badaną próbkę wody lub ścieków w ciągu 5, 7 lub 20 dób (Oznaczając to odpowiedni BZT5, BZT7 lub BZT20). Pośrednio określa się w ten sposób stężenie substancji organicznej podatnej na biodegradację. BZTn jest wskaźnikiem czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków: im wyższa wartość BZTn tym większe zanieczyszczenie (ilość związków organicznych). Z przyczyn praktycznych częściej stosowane jest BZT5 lub BZT7.

  Stacja uzdatniania wody – budowla stosowana w inżynierii sanitarnej podobnie jak oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i kanał ściekowy. Architektura Komponentów Usługowych (SCA) to technologia informatyczna stworzona przez wiodących dostawców technologii informatycznych IBM i Oracle. SCA dostarcza model do tworzenia aplikacji, które realizują założenia architektury zorientowanej na usługi (SOA). Technologia obejmuje szeroki zakres różnych techniki i jako taka jest określona w różnych niezależnych technicznie specyfikacjach w celu zachowania neutralności języka programowania i środowiska aplikacji. Podstawowym artefakt SCA jest Kompozyt (Composite), który posiada dostępne zdalnie Usługi (Services). Kompozyt zawiera jeden lub więcej Komponentów (Components), które zawierają funkcje biznesowe dostarczane przez moduł. Komponenty oferują funkcję usług, które mogą być wykorzystywane przez inne składniki w ramach tego samego modułu, lub które mogą być udostępniane do użytku na zewnątrz modułu poprzez punkty wejścia. Komponent może również zależeć od Usług świadczonych przez inne Komponenty - te zależności są nazywane Referencjami (References).

  Odstojnik (także osadnik) – zbiornik, w którym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń zawartych (w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie (również ściekach) z gospodarstw domowych, w kopalniach lub zakładach przemysłowych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie wody w obiegu zamkniętym lub odprowadzenie ścieków do kanalizacji w przypadku ścieków przemysłowych lub rzeki w przypadku ścieków komunalnych.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Starzenie się osadu – proces zmiany właściwości osadu wraz z upływem czasu. Szybkość starzenia można przyspieszyć poprzez ogrzewanie osadu z roztworem wyjściowym. W wyniku starzenia następuje zwiększenie rozmiarów cząstek osadu, co ułatwia jego sedymentację i sączenie. Chemiczne oczyszczanie ścieków – jedna z metod oczyszczania ścieków. Polega na wytrącaniu niektórych związków rozpuszczalnych lub ich neutralizacji za pomocą procesu koagulacji, neutralizacji, ekstrakcji, elektrolizy, destylacji lub sorpcji na węglu aktywnym. Oczyszczanie chemiczne stosuje się głównie przy ściekach przemysłowych, które zawierają metale ciężkie oraz chemiczne związki organiczne.

  Bioremediacja - technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów ropy naftowej. Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.

  Dodano: 30.05.2012. 16:49  


  Najnowsze