• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brytyjscy naukowcy uruchamiaja badania nad testami przeprowadzanymi na zwierzetach

  05.08.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Cztery brytyjskie organizacje naukowe uruchomiły badania mające na celu ustalenie czy małpy powinny nadal być wykorzystywane w badaniach biologicznych i medycznych.

  W ramach badań pod kierunkiem Sir Davida Weatheralla, eksperta w dziedzinie genetyki z Uniwersytetu Oksfordzkiego, zostanie przeprowadzona dokładna ocena możliwości wykorzystania rozwiązań alternatywnych wobec prowadzenia badań na zwierzętach z rzędu naczelnych. To pierwsze studium tego rodzaju, jakie ma zostać przeprowadzone. Jest spowodowane licznymi osiągnięciami ostatniej dekady w biomedycynie, włącznie z odwzorowaniem ludzkiego genomu.

  W chwili obecnej w brytyjskich laboratoriach wykorzystuje się rocznie około 3 000 naczelnych, głównie w testach toksykologicznych w celu stwierdzenia potencjalnej szkodliwości nowych składników leków w przypadku zastosowania ich w próbach na ludziach.

  Wielu naukowców uważa, że fizjologiczne podobieństwo małp i ludzi czyni je potężnym narzędziem badania chorób oraz podstawowej biologii człowieka.

  Niektórzy jednak przekonują, ze nowe technologie, na przykład hodowanie myszy z wszczepionymi ludzkimi genami może w niektórych przypadkach zapewnić lepszy model do studiowania chorób.

  W ramach badania, które zgromadzi naukowców spoza środowiska badaczy zwierząt z rzędu naczelnych, zostaną przeanalizowane aktualne i przyszłe naukowe podstawy prowadzenia badań z udziałem tych zwierząt.

  - W jaki sposób wykorzystuje się obecnie naczelne w badaniach medycznych i jakie znaczenie ma kontynuacja tych działań? Czy można przyjąć inne podejście? Czy nowe osiągnięcia mogą potencjalnie przynieść inne modele doświadczalne, w których udział naczelnych będzie mniej istotny lub nie będzie miał żadnego znaczenia? - pytał David Weatherall.

  - Mamy nadzieję określić obszary, w których alternatywne rozwiązania, takie jak wykorzystanie myszy genetycznie modyfikowanych czy modelowanie komputerowe, stanowiłyby właściwą opcję - stwierdził Weatherall. - Podobnie, studium zweryfikuje obszary badawcze, w których prawdopodobnie istnieje potrzeba kontynuowania dotychczasowych rozwiązań. Koncentrujemy się na nauce oraz próbujemy zadawać pytania o obecną rolę naczelnych i rolę, jaką będą ogrywały w przyszłości, a także o alternatywy, jakie przynoszą teraźniejsze i przyszłe osiągnięcia, ograniczające to wymaganie - dodał.

  W wywiadzie dla BBC News, Colin Blakemore z Rady ds. Badań Medycznych (MRC) współfinansującej wraz z Towarzystwem Królewskim, Akademią Nauk Medycznych i Wellcome Trust projekt o wartości 20 000 funtów (28 774 euro), wyjaśnia, iż główny nurt naukowy uważa za konieczne kontynuowanie tego rodzaju testów w pewnym zakresie.

  - Pewne układy narządów u małp są rzeczywiście podobne do ludzkich. To powoduje ich wysoką przydatność do badań medycznych, zwłaszcza w odniesieniu do układu rozrodczego, hormonalnego, immunologicznego oraz płuc i mózgu - powiedział profesor Blakemore.

  - Badania na małpach są szczególnie istotne w przypadku opracowywania szczepionek - zwłaszcza przeciw polio - ale również w przypadku ostatnich badań nad ewentualnymi szczepionkami przeciw wirusowi HIV. Mają one również podstawowe znaczenie przy opracowywaniu nowych sposobów leczenia żółtaczki, zaburzeń rozrodczości, bezpłodności, etc., a w przyszłości będą stanowiły kluczowy czynnik wykorzystywany przy opracowywaniu metod leczenia zaburzeń mózgu - powiedział BBC News.

  Grupy zajmujące się dobrostanem zwierząt żądają, aby naukowcy w ogóle unikali wykorzystywania naczelnych, biorąc pod uwagę ich zdolność odczuwania strachu, bólu i cierpienia.

  W ramach przeprowadzonego badania zażądano przedstawienia dowodów do dnia 1 czerwca, zaś raport ma zostać przedłożony na początku przyszłego roku.  Kategoria: Różne
  Źródło danych: The Royal Society and press sources
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Towarzystwa Królewskiego i ze źródeł prasowych

  Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Linie polityczne; Badania Naukowe


  RCN: 23569


   
  W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji
  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej. Nagroda im. Alberta Laskera w dziedzinie podstawowych badań medycznych (ang. The Albert Lasker Award for Basic Medical Research) - nagroda naukowa przyznawaną corocznie przez amerykańską fundację Lasker Foundation za wybitne osiągnięcia w badaniach w medycznych dziedzinach podstawowych. Wraz z nagrodą Albert Lasker Award for Clinical Medical Research stanowi najwyższe wyróżnienie w USA za badania przyczyniające się do postępu w medycynie.

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Harvard Medical School – amerykańska wyższa szkoła medyczna, stanowiąca jeden z dziewięciu wydziałów Harvard University. Od wielu lat znajduje się w czołówce szkół medycznych na świecie. Zarówno w 2010, jak i w 2011 zajęła pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika U.S. News & World Report prezentującym najlepsze amerykańskie wyższe szkoły medyczne w zakresie badań naukowych.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Dodano: 05.08.2010. 22:12  


  Najnowsze