• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cenne porosty w Puszczy Boreckiej

  28.07.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Na terenach przylegających do rezerwatu Borki w Puszczy Boreckiej na Mazurach prowadzona jest waloryzacja przyrodnicza, która już wykazała, że w tej puszczy są wyjątkowo rzadkie porosty. "Spodziewamy się powiększenia rezerwatu" - przyznaje nadleśniczy.


  Utworzony w 1958 roku w Puszczy Boreckiej rezerwat Borki ma teraz powierzchnię 232 ha i został utworzony w celu ochrony lasu świerkowego. Żyją w nim m.in. żubry, rysie, wilki, jenoty i borsuki.

  "Ze względu na bogactwo przyrodnicze tego lasu, w porozumieniu z nadleśnictwem zarządzającym puszczą, postanowiliśmy przeprowadzić badania terenów przylegających bezpośrednio do rezerwatu. Istnieje bowiem przypuszczenie, że jego teren trzeba będzie powiększyć" - powiedział PAP dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Stanisław Dąbrowski.

  Wyjaśnił, że prowadzone przez naukowców badania nazywane +waloryzacją przyrodniczą+ prowadzone są na ponad tysiącu hektarów, a leśnicy zgodzili się wyłączyć te tereny z tzw. użytkowania rębnego (nie prowadzi się tam wycinki drzew - PAP).

  "Waloryzacja wykazała dotychczas m.in., że na objętych nią obszarach występują wyjątkowo rzadkie porosty, niektórzy sądzili nawet, że te gatunki wyginęły" - powiedział Dąbrowski.

  Wojewódzki konserwator przyrody w Olsztynie, Maria Mellin, podkreśliła, że po zakończeniu waloryzacji, co ma nastąpić w październiku, przyrodnicy "będą musieli uzgodnić z leśnikami jakieś stanowisko".

  "Puszcza Borecka jest wyjątkowo cenna przyrodniczo i z całą pewnością będziemy chcieli powiększyć obszar obecnego rezerwatu Borki" - powiedziała PAP Mellin.

  Z powiększeniem rezerwatu liczy się nadleśniczy Nadleśnictwa Borki Krzysztof Wyrobek. "Trzeba chronić to, co najcenniejsze, i z tym nie dyskutujemy. Nie chcemy jednak przesadzać z chronioną powierzchnią, bo jako leśnicy sami najlepiej wiemy, jak dbać o las. To, że na niechronionym dotąd terenie naukowcy znaleźli cenne porosty, najlepiej świadczy o tym, że my nie niszczymy lasu jak uważają niekórzy ekolodzy" - powiedział PAP Wyrobek.

  Jego zdaniem, rezerwat Borki może się powiększyć nawet o sto procent, tj. do 400 ha.

  Puszcza Borecka jest pozostałością po rozległej Puszczy Galindzkiej, która we wczesnym średniowieczu pokrywała południowowschodnie obszary Pojezierza Mazurskiego aż po ziemie Jadźwingów na wschodzie. Jest to las podmokły, bagnisty, wiele w nim jarów, morenowych pagórków. Puszcza zajmuje 230 km kw., administrują nią dwa nadleśnictwa: Borki i Czerwony Dwór.

  PAP - Nauka w Polsce

  jwo/hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rezerwat przyrody Borki - leśny rezerwat przyrody położony jest w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Kruklanki w centralnej części Puszczy Boreckiej w leśnictwie Lipowo. W rezerwacie występują grądy grabowo-lipowe, łęgi i świerki rosnące na torfach. Rezerwat utworzony został dla celów naukowych i dydaktycznych. Rezerwat przyrody Starodrzew Dobieszyński – rezerwat przyrody w pobliżu wsi Dobieszyn, na terenie leśnictwa Ksawerów, nadleśnictwa Dobieszyn, utworzony w 1990 w celu zachowania unikalnego fragmentu Puszczy Stromieckiej. Drzewostan obejmuje starodrzew dębowo-sosnowy naturalnego pochodzenia na siedlisku lasu mieszanego świeżego, część drzewostanu posiada dwupiętrową budowę. Rezerwat przyrody Brzeźniczka – rezerwat przyrody leśny, częściowy (pow. 122,48 ha), utworzony w 1980 r. Leży nad Zagożdżonką, przy ujściu rzeki Brzeźniczki, 4 km na północny wschód od miasta Pionki na terenie Puszczy Kozienickiej. Począkowo powierzchnia rezerwatu wynosiła 45,78 ha, jednak w latach późniejszych obszar rezerwatu kilkakrotnie zwiększano, m.in. o fragment lasu w rejonie potoku Studzionek (wpadającego do Zagożdżonki naprzeciw ujścia Brzeźniczki) oraz o dolinę Brzeźniczki.

  Szczekotowo — rezerwat przyrody archeologiczno-przyrodniczy położony w Puszczy Białowieskiej, w kwartale 214, na terenie gminy Hajnówka, w województwie podlaskim. Rodzaj rezerwatu: leśny, archeologiczny. Przedmiot ochrony: zachowanie w naturalnym stanie rzeki Łutowni w Puszczy Białowieskiej wraz ze stanowiskami kurhanów. Dominujący typ lasu: grąd. Nazwa "Szczekotowo" pochodzi od nazwy wsi Szczekotowo, która w XVII-XVIII wiekach istniała w tym miejscu. Rezerwat przyrody "Góra Ślęża" – rezerwat przyrody utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 r. Zajmuje powierzchnię 141,4 ha. Położony jest w obrębie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i obejmuje szczyt Ślęży. Utworzony został ze względu na ochronę zabytków historycznych i walorów krajobrazowych. Ponadto chroni mały fragment lasu liściastego w części szczytowej Ślęży z licznymi okazami starych, dorodnych drzew i dość bogatym runem. Z przyrodniczego punktu widzenia wartościowe są również skałki i blokowiska gabrowe z rzadkimi gatunkami porostów, mchów i wątrobowców. Rezerwat ten ma status rezerwatu krajobrazowego częściowego.

  Rezerwat leśny Ciemny Kąt – rezerwat przyrody o powierzchni ok. 126 ha utworzony w 1984 roku na terenie Puszczy Kurpiowskiej. Zajmuje zachodnią część uroczyska Czaki Przyborowiec na terenach należących do nadleśnictwa Nowogród w gminie Turośl (powiat kolneński, województwo podlaskie). Obszar Rezerwatu na północy stanowią bagna: Leman i Rybnica a na południu zmeliorowane torfowiska wokół kanału Turośl. Rezerwat przyrody Strzałowo - rezerwat przyrody położony w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie mrągowskim w gminie Piecki na terenie nadleśnictwa Strzałowo.
  Został utworzony w celach naukowych i dydaktycznych dla zachowania fragmentu lasu mieszanego charakterystycznego dla Puszczy Piskiej. Przedmiotem ochrony jest tu drzewostan sosnowy z domieszką dębu szypułkowatego, świerka oraz lipy drobnolistnej w wieku ok. 150 lat.

  Rezerwat przyrody Bór Chrobotkowy – florystyczny rezerwat przyrody na Równinie Charzykowskiej (utworzony w 1993 r., o powierzchni 41,5 ha). Celem ochrony obiektu są siedliska boru sosnowego jako miejsca bytowania porostów. Znajduje się na terenie gminy Brusy na działkach 327LP i 328LP. Zarządzany jest przez Nadleśnictwo Przymuszewo (Leśnictwo Lubnia). Rezerwat przyrody Bukowa Góra - ścisły rezerwat leśny w woj. śląskim, pow. kłobuckim, gminie Lipie. Znajduje się pod zarządem Nadleśnictwa Kłobuck, na terenie Leśnictwa Parzymiechy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 1,06 ha.

  Rezerwat przyrody "Kokorycz" – rezerwat leśny o powierzchni 41,30, ha położony na terenie Leśnictwa Głębocko Nadleśnictwa Tułowice, w granicach gminy Grodków. Powstał na mocy rozporządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2000 roku. W rezerwacie przedmiotem ochrony są położone na brzegach Nysy Kłodzkiej fragmenty grądów. Drzewostan rezerwatu tworzy 120 letni las dębowy z domieszką lipy, grabu i klonu. Ważnym elementem rezerwatu są rosnące w nim rzadkie gatunki roślin. Występują tu między innymi: śnieżyczka przebiśnieg, kokorycz pusta oraz czosnek niedźwiedzi.

  Rezerwat "Gałęźna Góra" chroni, oprócz dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych, również pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska kurhanowe góry zamkowej. Utworzony w 1990 roku w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 czerwca 1990 ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 31, poz. 248. Położony na południe od Wejherowa, zajmuje powierzchnię 34,06 ha. Teren rezerwatu jest zarządzany przez Nadleśnictwo Gdańsk, nadzór sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Rezerwat, wraz z sąsiednimi „Lewicami” tworzy Specjalny Obszar Ochrony (siedlisk) Natury 2000 Mawra-Bagno Biała. Las rosnący w jego obrębie to głównie kwaśna i żyzna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum i melico-Fagetum) oraz lasy łęgowe z przewagą łęgu jesionowego. Występuje tu m.in. jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus), który znajduje się na liście zagrożonych gatunków Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

  Rezerwat przyrody Jar Reknicy – rezerwat przyrody na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy. Rezerwat zajmuje 66,11 ha. Na terenie rezerwatu, oprócz lasu podlegającego Nadleśnictwu Kolbudy, znajduje się 2,33 ha rzeki Reknicy. Rezerwat ustanowiony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Siedliska przyrodnicze występujące w rezerwacie chronione są dodatkowo w obszarze Natura 2000 Dolina Reknicy.

  Dodano: 28.07.2011. 00:11  


  Najnowsze