• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ciepła woda może powodować deformacje u ryb hodowlanych

  01.09.2010. 11:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, odkryli, że temperatury wyższe niż 16°C mogą powodować deformacje szkieletu młodych łososi. Odkrycia stanowią dorobek projektu FINE FISH (Redukowanie wad rozwojowych w hodowlanych gatunkach ryb), który otrzymał 3,02 mln EUR z przekrojowego tematu MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) Szóstego Programu Ramowego (6PR). Wyniki badań zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie BMC (BioMed Central) Physiology.

  Zaburzenia kręgowe, które mogą zdarzać się stosunkowo często u intensywnie hodowanych ryb stanowią poważny problem dla sektora akwakultury z punktu widzenia zdrowia i wydajności. Niestety brakuje informacji na temat podstawowych mechanizmów molekularnych, które są zaangażowane w deformacje ości u ryb i kości u innych zwierząt hodowlanych, które mogłyby pomóc w uporaniu się z tym problemem.

  Prowadzący badania zespół czterech naukowców z Chile i Norwegii chciał poszerzyć te informacje badając metabolizm ości i patogenezę zrostów kręgowych u łososia atlantyckiego (Salmo salar).

  Naukowcy wyhodowali 400 młodocianych łososi w wodzie o temperaturze 10°C, a następnie kolejne 400 w wodzie o temperaturze 16°C. Hodowcy łososi często stosują cieplejszą wodę, aby przyśpieszyć rozwój ryb. Dwa zbiorniki z wodą o dwóch różnych temperaturach były obserwowane przez pewien czas, aby udokumentować wszelkie zaistniałe różnice związane z temperaturą.

  Badania rzeczywiście wykazały, że wytwarzanie ości i chrząstki było zakłócone w wysokich temperaturach. To przełożyło się na zwiększony odsetek zniekształceń w grupie hodowanej w 16°C. Ta grupa ryb rozwijała się szybciej, ale u ponad jednej czwartej (28%) stwierdzono pewne oznaki deformacji szkieletu (w porównaniu do 8% w przypadku ryb z grupy hodowanej w 10°C).

  Współautor raportu z badań, dr Harald Takle z Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Norwegii i z AVS Chile wyjaśnia, że wyniki "wyraźnie wskazują na to, iż szybki wzrost pobudzany przez temperaturę poważnie wpływa na transkrypcję genów w osteoblastach i komórkach chrzęstnych kości, prowadząc do zmian w strukturze i składzie tkanki".

  Naukowcy przeprowadzili dalsze badania, koncentrując się na łososiach z nieprawidłowościami kręgowymi i odkryli, że proces zniekształcenia obejmuje zmiany w regulacji na poziomie molekularnym i zmiany komórkowe podobne do tych, które występują w zwyrodnieniu krążka międzykręgowego u ssaków.

  Odkrycia powiększają pokaźny korpus, jaki powstał w ramach projektu FINE FISH. Projekt FINE FISH umożliwił wypracowanie nowej, praktycznej wiedzy na temat sposobu obniżania częstotliwości wad rozwojowych wśród najważniejszych gatunków ryb wykorzystywanych w europejskiej akwakulturze oraz sposobu zastosowania tej wiedzy w branży, tworzonej głównie przez MŚP.

  Jedenastu z 20 partnerów pracujących nad projektem FINE FISH to właśnie MŚP. Courtney Hough z Federacji Europejskich Producentów Ryb (FEAP), koordynatora projektu FINE FISH, wyjaśnia, że ukierunkowanie badań, prezentacja wyników i próby hodowlane zostały ukształtowane przez wkład MŚP i ich zaangażowanie. Pomysł na projekt FINE FISH powstał w czasie warsztatów poświęconych wylęgowi, w czasie których uczestniczące MŚP same zaproponowały realizację takiego projektu.

  "Nacisk na praktyczne wykorzystanie wyników w wylęgarniach prowadzonych przez MŚP miał ogromne znaczenie dla FEAP, która była głównie zainteresowana pozyskaniem jasnych zaleceń w zakresie doskonalenia wydajności europejskiego sektora wylęgarni ryb" - zauważa Hough w wypowiedzi dla Research Headlines.

  W konsekwencji na stronie internetowej projektu dostępnych jest kilka narzędzi, w tym podręczniki diagnozowania FINE FISH poszczególnych gatunków (okoń i leszcz, dorsz, pstrąg i łosoś) oraz materiały wykorzystywane na kursach szkoleniowych. Hough zauważył, że podręcznik "Kontrola wad rozwojowych w akwakulturze ryb - nauka i praktyka" jest jednym z kluczowych osiągnięć projektu.

  Kolejnym ważnym sukcesem było zawiązanie nowych partnerstw branżowych między MŚP a sektorem badawczym, z których kilka podjęło pracę nad nowymi problemami.

  "Jednym z najważniejszych wniosków, jaki płynie z projektu to konieczność zbudowania solidnego pomostu między naukowcami a MŚP, aby prowadzić autentycznie wspólne badania" - dodaje Hough. "To oznacza aktywny udział i zaangażowanie w ramach takich projektów, jak również rozumienie ich ograniczeń."

  FEAP szacuje, że rocznie w UE hodowanych jest 650.000 ton ryb (w porównaniu do 60.000 ton w 1970 r.). W całej Europie łączna produkcja przekracza 1,6 mln ton. Norwegia wnosi największy wkład w europejski sektor akwakultury, produkując rocznie ponad 860.000 ton łososia i pstrąga.

  Wylęgarnie produkują zapłodnione jaja, larwy, narybek i młode, które stanowią cenny materiał wyjściowy dla większości europejskich hodowców ryb.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chromosom markerowy – dodatkowy, najczęściej mały chromosom, niepodobny morfologicznie do innych chromosomów. Jest on możliwy do wykrycia w klasycznym badaniu cytogenetycznym (ocena prążków), ale na podstawie badania klasycznego nie można z całą pewnością określić jego pochodzenia oraz wpływu na fenotyp pacjenta. Zbadanie pochodzenia takiego chromosomu oraz określenie skutków klinicznych dla pacjenta wymaga badań molekularnych (najczęściej fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) z sondą molekularną specyficzną dla regionu danego chromosomu oraz badania rodziców nosiciela. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Inkubator technologiczny – wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Garden Party - trzeci singel zespołu Marillion. Tekst wyśmiewa elity i ich snobizm. Utwór otrzymał podtytuł The Great Cucumber Massacre, czyli Wielka ogórkowa masakra. Na teledysku Fish razem z zespołem wcielają się w dowcipnych studentów, którzy postanawiają zepsuć "ogrodowe przyjęcie". Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Enterprise Europe Network jest największą europejską siecią ośrodków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Oferuje ona usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na jednolitym rynku, wymianą technologiczną i dostępie do źródeł finansowania. Enterprise Europe Network tworzą różnego rodzaju instytucje wsparcia biznesu - izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego, uniwersyteckie centra transferu technologii. Ośrodki sieci działają na terenie każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w niektórych krajach nienależących do UE (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Ukraina, Turcja czy Norwegia). Liczba ośrodków należących do sieci sięga obecnie niemal sześciuset.

  WebQuest – rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi. Forma WebQuestu przypomina tradycyjny projekt z elementami kursu e‑learningowego. Najbardziej odpowiada on zatem pojęciu blended learning.

  Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

  Poon Saan – osada na Wyspie Bożego Narodzenia (australijskiego terytorium zależnego), położona na północno-wschodnim wybrzeżu, blisko stolicy Flying Fish Cove. Jest to druga co do wielkości osada na Wyspie Bożego Narodzenia. Etniczne Chińczycy stanowią większość mieszkańców miejscowości. Nazwa miejscowości z chińskiego oznacza "w połowie wysokości wzgórza". Architektura Poon Saan odzwierciedla chiński styl wyglądu większości budynków, a nie styl western jak to jest w Flying Fish Cove. One Cell In The Sea - debiutancki studyjny album wokalistki A Fine Frenzy. Wydany został 17 lipca 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. Na oficjalnej liście Billboard zadebiutował na miejscu 158, lecz potem awansował na miejsce 91.

  Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”. Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Dodano: 01.09.2010. 11:37  


  Najnowsze