• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwa nowe raporty - woda wysoko pośród priorytetów ustawodawców

  16.03.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Opublikowane zostały raporty Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) i Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) na temat niedoborów wody, co zbiegło się w czasie z trwającym obecnie 6. Światowym Forum Wody w Marsylii, Francja.

  Światowe Forum Wody, które rozpoczęło się 12 marca i potrwa do 17 marca, gromadzi interesariuszy w celu poszukiwania rozwiązań w obliczu problemu niedoboru wody.

  Raport WCB pt. "Current water resources in Europe and Africa" ocenia dostępne zasoby wody i ujawnia, że rozległe obszary Hiszpanii i Europy Wschodniej dysponują średnio mniej niż 200 mm świeżej wody w roku, podczas gdy zapotrzebowanie na wodę jest od 3 do 10 razy wyższe. Raport EEA pt. "Towards efficient use of water resources in Europe" wtóruje temu wezwaniu do troski, podkreślając, że zasoby wody w UE znajdują się pod znaczącą presją, a sytuacja - zanim się poprawi - zmieni się jeszcze na gorsze. EEA ostrzega, że ciągle niewydajne wykorzystywanie wody może zagrozić gospodarce Europy, jej zdolności produkcyjnej i ekosystemom oraz argumentuje za zintegrowanym zarządzaniem zasobami wody, poczynając od lepszego wdrożenia istniejącego ustawodawstwa.

  Raport WCB wskazuje na wahania w wytwarzaniu słodkiej wody w ciągu roku: od 10 mm do ponad 500 mm w Europie oraz od poniżej 0,1 mm do ponad 500 mm w Afryce. Dokument opisuje istniejące niewiadome i zagadnienia wymagające dalszych badań, które należy przeprowadzić na rzecz udoskonalenia sposobów zarządzania zasobami wody. Naukowcy z WCB przeanalizowali dostępne zasoby wody, powodzie, susze i niedobory wody za pomocą modelowanej symulacji hydrologicznej. W Europie większość danych wymaganych do oceny zasobów wody jest już zebrana, aczkolwiek dostęp do nich wymaga poprawy. Zespół WCB zauważył na przykład, że uwagi wymaga dostępność publiczna wyników obserwacji przepływu rzek.

  Raport EEA podkreśla potrzebę nasilenia działań na rzecz wydajniejszego użytkowania wody w Europie: niewydajne korzystanie z wody wpływa na zasoby potrzebne ekosystemom i ludziom, które są kluczowe dla europejskiej produktywności i bezpieczeństwa. Obniżone przepływy rzek, spadek poziomu jezior i wód gruntowych oraz zanikanie terenów podmokłych mogą mieć niszczycielski wpływ na systemy naturalne, stanowiące podstawę wydajności gospodarczej.

  Prezentując nowy raport EEA, dyrektor wykonawcza EEA, Jacqueline McGlade powiedziała: "Zasoby wody znajdują się pod presją w wielu częściach Europy i sytuacja pogarsza się. Rolnictwo, produkcja energii, przemysł, wodociągi i ekosystemy są wszystkie równie ważne i wszystkie konkurują ze sobą o te ograniczone zasoby. Zważywszy na to, że zmiany klimatu ograniczają przewidywalność zapasów wody, niezwykle istotne jest wykorzystywanie tych zasobów przez Europę w wydajniejszy sposób z korzyścią dla wszystkich użytkowników. Zasobami wody należy zarządzać równie skutecznie co jakimkolwiek innymi naturalnymi aktywami posiadanymi przez dany kraj."

  Wedle nowych badań, niektóre niedobory wody doprowadziły nawet do ograniczeń w dostępności wody pitnej w niektórych częściach Europy i odnotowuje się również nasilającą się konkurencję o zasoby wody. W całej UE sektor rolny zużywa około jednej czwartej zasobów wody z naturalnego środowiska, co może wzrosnąć do 80% na południu Europy. Na dodatek wodociągi pochłaniają około jednej piątej zasobów wody zużywanych w Europie, z czego ponad jedna czwarta jest wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet. Elektrownie wodne również zmieniają naturalną strukturę przepływu rzek i jezior, co odbija się na ekosystemach.

  EEA wskazuje, że rolnictwo jest jednym z sektorów, w którym są możliwe łatwe do osiągnięcia korzyści pod względem wydajności, gdyż ogromne ilości wody są wykorzystywane mało wydajnie do nawadniania upraw. Szacunki pokazują, że około jedną czwartą zasobów wody przeznaczaną na nawadnianie w Europie można zaoszczędzić zmieniając po prostu typ wykorzystywanej rury lub kanału.

  W czasie forum, 13 marca, Komisarz ds. Środowiska, Janez Potocnik, zapowiedział, że Komisja Europejska opublikuje w listopadzie "Plan ochrony wód Europy" (Blueprint to safeguard Europe water resources). Dokument ten wyznaczy strategię UE i wesprze działania ukierunkowane na "ochronę i gotowość" zasobów wody, ze szczególnym naciskiem na ludzi i naturalne ekosystemy oraz równowagę między popytem a podażą.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gospodarka wodami – to wszelkie działania z zakresu planowania, rozwijania, dystrybuowania i zarządzania optymalnym zużyciem wody. Zrównoważone planowanie w obszarze gospodarki wodami uwzględnia konkurencję o zasoby w taki sposób, by przyczynić się do sprawiedliwej alokacji wody, która w całości zaspokoi popyt i różnorodne rodzaje przeznaczenia wody. Ujęcie wody – zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych. Ujęcia wody ze względu na źródło, z którego pobierana jest woda, można podzielić na ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych. Wody gruntowe – wody podziemne, zalegające na większych głębokościach niż wody zaskórne. Nie podlegają bezpośrednim wpływom czynników atmosferycznych, są przefiltrowane i z tego względu nadają się do użytkowania dla celów spożywczych. Wody te nie podlegają zmianom temperatury w ciągu doby, cechuje je równowaga termiczna. Temperatura ich zmienia się w zależności od pór roku. Występują poniżej wyraźnej i trwale utrzymującej się strefy napowietrzenia.

  Wody powierzchniowe – wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Dzielimy je na: Ethos Water – marka wody mineralnej należąca do Starbucks i produkowana przez koncern PepsiCo. Część dochodu ze sprzedaży wody jest przekazywany organizacjom pozarządowym, starającym się o poprawę czystości wody na świecie i polepszenie dostępu do wody pitnej.

  Wody kondensacyjne to wody podziemne, powstałe w wyniku skraplania (kondensacji) pary wodnej w przypowierzchniowych warstwach gruntu. Powstają tylko w obecności "jądra", na którym mogą gromadzić się krople wody. Biorą one niewielki udział w zasilaniu wód podziemnych (tylko w terenach o dużych dobowych wahaniach temperatur mogą stanowić aż do 50% ogólnej ilości wód podziemnych). Wody zaskórne, zwane też wodami wierzchówki, prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu. Wody te cechują się zmiennością temperatury i z reguły są zanieczyszczone. Z tego względu nie nadają się do celów spożywczych. Wody zaskórne powstają pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych. Wody te są niezbędne do życia roślin.

  Jakość wody w kąpieliskach jest badana w celu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego, a także mając na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę takiej wody przed dalszym zanieczyszczeniem. Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”.

  Susza fizjologiczna – okres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje. Bezpośrednią przyczyną jest zbyt wysoki potencjał osmotyczny roztworu glebowego. Ilość pobieranej przez roślinę wody zależny od powierzchni absorbującej i różnicy potencjału wody. Gdy różnica potencjału jest zbyt mała roślina nie pobiera wystarczającej ilości wody.

  Wody reliktowe (szczątkowe) - wody podziemne występujące na dużych głębokościach. Pozostałości wód z minionych okresów geologicznych. Są to zwykle wysłodzone wody morskie.

  Bateria dwuuchwytowa (z dwoma kurkami) – typ baterii, w której mieszanie wody odbywa się poprzez regulację pokrętłami zaworów ciepłej i zimnej wody. W ten sposób regulowane są temperatura i strumień wypływającej wody. Ustawianie odpowiedniej temperatury może trwać nawet kilkadziesiąt sekund, powodując zwiększone zużycie wody. Wody inglacjalne - wody, które znajdują się wewnątrz lodowca. Pochodzą one z wód płynących po powierzchni lodowca (wody supraglacjalne) dostających się do jego wnętrza szczelinami. Wewnątrz lodowca płyną one kanałami inglacjalnymi.

  Dodano: 16.03.2012. 16:26  


  Najnowsze