• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekonomiczne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

  08.12.2010. 16:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ekonomiczne aspekty rozwoju w Polsce odnawialnych źródeł energii przedstawi 9 grudnia w Warszawie dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Andrzej Graczyk. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Podczas wykładu zostaną omówione również aspekty praktyczne, m.in. poziom kosztów zewnętrznych, rodzaje instrumentów wsparcia rozwoju w porównaniu z rozwiązaniami zagranicznymi i ekonomicznie uzasadniony poziom wsparcia.

  Udział w spotkaniu zapowiedziało wielu przedstawicieli nauki, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Będzie to jubileuszowe, 20. wydarzenie organizowane w ramach Klubu NFOŚiGW.

  Wykład rozpocznie się o godzinie 17.00 w sali 102b w siedzibie NFOŚiGW (ul. Konstruktorskiej 3). Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny przesłać zgłoszenie na adres: [email protected]

  PAP - Nauka w Polsce

  jpo/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – publiczna instytucja finansowa, działająca od 1989 roku, najpierw jako fundusz celowy, a od 2010 roku jako państwowa osoba prawna. Głównym celem działania jest udzielanie finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) - stowarzyszenie naukowo-techniczne którego celem jest działańanie na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, w tym optymalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce. Stowarzyszenie zostało założone 1 kwietnia 2003 roku w Poznaniu, natomiast wpis do rejestru sądowego nastąpił 29 lipca 2003 roku.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. MEDGRID – projekt energetyczny w Afryce Północnej zrzeszający osiem krajów należących do UE oraz MENA (ang. Middle East and North Africa). Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju śródziemnomorskich sieci przesyłowych w celu stworzenia warunków bardziej efektywnego wykorzystania taniej energii źródeł odnawialnych (głównie energii słonecznej) w krajach europejskich i północnoafrykańskich.

  Cohabitat – grupa organizacji działająca od 2007, których aktywność koordynuje zarejestrowana w 2012 fundacja. Ruch promuje wykorzystanie materiałów naturalnych, samowystarczalność, otwarte technologie, mając na celu pomoc ludziom w tworzeniu naturalnych siedlisk (habitatów), budowanych w oparciu o zasady funkcjonowania ekosystemów. Cele te realizuje poprzez festiwale, warsztaty oraz webinaria. Grupa organizacji związanych z Cohabitatem skupia architektów, specjalistów od permakultury i odnawialnych źródeł energii, tworząc swoisty ekosystem. Od listopada 2010 Cohabitat współpracuje z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WNE UE we Wrocławiu) – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1950 roku jako jeden z pierwszych wydziałów na tej uczelni. Kształci on studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze - jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze, powstały w 1982 roku jako pierwszy wydział zamiejscowy ówczesnej Akademii Ekonomicznej im. Oskrara Langego we Wrocławiu, z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni w tym mieście. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  System zielonych certyfikatów (ang. Tradable Green Certificates system – TGCs, Tradable Renewable Energy Certificates – TREC) – ilościowy mechanizm wsparcia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W Polsce funkcjonuje on od 1 października 2005 r. w oparciu o znowelizowaną ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst ujednolicony Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami).

  Potencjał techniczny energii – ilość energii, jaką w ciągu roku można pozyskać z zasobów (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) za pomocą najlepszych i najnowocześniejszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych. Mała Elektrownia Wodna Dobrzeń - elektrownia wodna o mocy 1,6 MW zbudowana w latach 2006-2008 w kaskadzie górnej odry w ramach GK PGE Energia Odnawialna. Elektrownia zlokalizowana jest przy istniejącym już jazie. Elektrownia jest całkowicie bezobsługowa. Budowa obiektu została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja państwowa realizująca politykę ekologiczną państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Priorytetem (nadrzędnym celem) funkcjonowania funduszu jest szeroko rozumiana poprawa zdrowia uwarunkowanego ekologicznie, stanowiącego składową jakości życia pokoleń obecnie tworzących rynek oraz tych przyszłych. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014).

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – jeden z siedmiu Regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obsługuje dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, będącego faktycznym organem administracji rządowej niezespolonej, realizującym zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniącym funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej, w obszarze swego działania. Siedzibą organu jest Wrocław. Lokalna Organizacja Grantowa – organizacja pozarządowa ogłaszająca konkursy grantowe i udzielająca wsparcia innym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

  Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WZIF UE we Wrocławiu) - jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1976 roku jako trzeci z wydziałów tej uczelni. Kształci on studentów na sześciu podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: analityka gospodarcza, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, zarządzanie oraz logistyka na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. GLOBEnergia – profesjonalny, ogólnopolski dwumiesięcznik poświęcony odnawialnych źródeł energii oraz poszanowaniu energii. GLOBEnergia pełni rolę biuletynu informacyjnego i poradnika oraz forum ekspertów OZE.

  Dodano: 08.12.2010. 16:04  


  Najnowsze