• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Emisje generowane przez statki sieją spustoszenie w środowisku

  23.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowe badania pokazują, że emisje generowane przez statki przyczyniają się do zwiększenia opadów kwaśnych deszczów na lądzie i mogą być odpowiedzialne za ponad 25% ozonu w warstwie przygruntowej w wielu obszarach nadbrzeżnych. Wyniki badań opublikowano niedawno w czasopiśmie Atmospheric Chemistry and Physics.

  Poprzednie badania pokazały, że 70% żeglugi odbywa się w odległości do 400 kilometrów od lądu. Prowadząc dalsze badania profesor Stig B. Dalsøren z Ośrodka Międzynarodowych Badań nad Klimatem i Środowiskiem przy Uniwersytecie w Oslo w Norwegii wraz z zespołem zbadał ilości zanieczyszczeń generowane przez statki i zidentyfikował zanieczyszczone miejsca. Naukowcy ocenili globalne dane zebrane w 2004 r.

  Zadaniem profesora Dalsørena światowa flota handlowa liczyła w 2004 r. ponad 90.000 statków, a każdy z nich ważył 100 ton rejestrowych (101 ton metrycznych). Naukowcy podzielili statki na 15 kategorii (np. statki wycieczkowe, super zbiornikowce, holowniki), aby obliczyć emitowane przez nie zanieczyszczenia. Każda kategoria została podzielona na siedem klas wagowych. Następnie zespół oszacował emisje, które jego zdaniem byłyby emitowane przez statek na morzu i w porcie.

  Naukowcy wykorzystali informacje na temat szlaków żeglugowych ponad 30.000 statków w tym okresie, aby ustalić lokalizację generowanych emisji. "Statki spaliły około 217 milionów ton metrycznych paliwa w 2004 r., z czego 5% zostało zużyte w portach" - wyjaśnił profesor Dalsøren.

  Większość spalonego paliwa to bogate w siarkę paliwo do silników diesla, co wiązało się z emisją ponad 16 milionów ton dwutlenku siarki. "Ten gaz - plus gazy wydalane z silnika, zawierające różne tlenki azotu (NOx) - reaguje z wilgocią w powietrzu, wytwarzając kwaśny deszcz" - powiedzieli naukowcy.

  Zespół obliczył, że w skali globalnej, statki są odpowiedzialne za kwaśne deszcze w ponad 10% z powodu emisji NOx oraz niemal w 5% z powodu emisji dwutlenku siarki. Dane pokazują na przykład, że około 15% dwutlenku siarki w powietrzu w porcie singapurskim generowanych jest przez statki. Równie interesującym jest fakt, że w wielu obszarach nadbrzeżnych (np. region skandynawski), gdzie nie prowadzi się działalności przemysłowej, ale w pobliżu przepływają statki, niemal 50% kwaśnych deszczów powodowanych jest potencjalnie przez emisje statków.

  Profesor Dalsøren zauważył, że statki również można obarczyć winą za znaczne ilości ozonu w warstwie przygruntowej, który powstaje, kiedy słońce wywołuje reakcje chemiczne w powietrzu nasyconym emisjami. Od 5% do 15% ozonu w warstwie przygruntowej w niektórych częściach Europy Zachodniej ma swoje źródło w emisjach statków - dodał.

  Dr David Stevenson z Uniwersytetu Edynburskiego w Wielkiej Brytanii powiedział, że nowe odkrycia pokazują "poważny wpływ emisji statków na jakość powietrza w ruchliwych portach".

  Ze swej strony profesor James Corbett z Uniwersytetu Delaware w USA powiedział: "Najciekawszym aspektem tych badań jest fakt, że ich wyniki zbiegają się z danymi, które opracowuje obecnie Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), odpowiedzialna za poprawę bezpieczeństwa na morzu i zapobieganie generowaniu zanieczyszczeń przez statki."

  Kontynuując swój wywód profesor Corbett powiedział, że ostatnie wyniki badań pomogą naukowcom i ustawodawcom efektywniej ocenić skutki uregulowań obowiązujących różne typy statków.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Atmospheric Chemistry and Physics:
  http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/

  Źródło danych: Magazyn Science News; Atmospheric Chemistry and Physics
  Referencje dokumentu: Dalsøren, SB et al. (2009) Update on emissions and environmental impacts from the international fleet of ships: the contribution from major ship types and ports. Atmos. Chem. Phys., 9, 2171-2194.

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Skróty przed imionami statków – przed imionami statków wstawia się czasami różne kombinacje liter, najczęściej będące skrótem charakteryzującym typ danej jednostki pływającej i pozwalającej rozróżnić statki o podobnej nazwie. Statki cywilne i okręty stosują własne oznaczenia, charakterystyczne dla każdej z tych grup. Statki typu Victory – budowane masowo w USA podczas II wojny światowej od roku 1944. Statki typu Victory (oficjalnie jako typ VC2) były rozwinięciem długiej serii statków Liberty. Statki serii zostały zbudowane na pochylniach 18 różnych stoczni przez specjalnie w tym celu przeszkolonych pracowników stoczniowych. Budowa jednego statku (od położenia stępki przez wodowanie do rejsu próbnego) nie przekraczała 40 dni. W porównaniu do poprzednich jednostek klasy Liberty statki Victory były statkami szybszymi i o większym zasięgu pływania. Do końca wojny wybudowano w sumie 534 statki tego typu. Statek pasażerski – statek przeznaczony do przewozu osób. Statkami pasażerskimi mogą być także statki zarabiające przede wszystkim przewozem towarów. Już w 1948 r. w przepisach Konwencji Londyńskiej określono, że statkiem pasażerskim jest każdy statek handlowy zabierający na pokład i mający miejsca kabinowe dla ponad 12 pasażerów. Przez następne lata utarł się podział na statki pasażerskie zabierające powyżej 100 pasażerów oraz pasażersko-towarowe mogące pomieścić od 12 do 100 osób. Coraz bardziej upowszechniała się żegluga promowa, pojawiły się też nowe typy statków np. poduszkowce, szybkie statki pasażerskie (tzw. HSC). Sam czas podróży zaczął się skracać i statkami pasażerskimi już są dzisiaj statki zabierające na pokład, a nie do kabin 12 pasażerów.

  Kwaśne opady to opady, głównie deszczowe, o kwaśnym odczynie (pH do ok. 4–4,5), powstające w wyniku pochłaniania przez kropelki wody gazowych zanieczyszczeń powietrza tworzących z nią kwasy (tzw. bezwodników kwasowych), głównie dwutlenku siarki (SO2). Przyczyną występowania kwaśnych opadów jest reakcja chemiczna, która zachodzi w atmosferze. W jej wyniku dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i para wodna (H2O) tworzą kwasy: siarkowy i azotowy. Opadając na ziemię – nie tylko w postaci deszczów, ale także jako śniegi i mgły – powodują one zakwaszenie gleb, niszczą faunę i florę, przyspieszają korozję metalowych konstrukcji urządzeń i budowli. Na kwaśne opady najbardziej narażone są obszary leżące w sąsiedztwie źródeł zwiększonej emisji SO2 i NOx. Dotyczy to zwłaszcza rejonów elektrowni i elektrociepłowni opalanych zasiarczonym paliwem – węglem kamiennym i brunatnym. Często jednak opady te, niesione wiatrami, trafiają na obszary odległe od źródeł zanieczyszczeń atmosfery. Dlatego przeciwdziałanie kwaśnym deszczom stanowi problem międzynarodowy. MS – radziecka seria satelitów technologicznych i naukowych wysłana w 1962 roku. Statki serii MS miały testować podzespoły dla kolejnych statków kosmicznych i (oficjalnie) prowadzić badania jonosfery. Możliwe jednak, że były to statki o przeznaczeniu wojskowym. Seria MS składała się z dwóch mniejszych podserii:

  Statek badawczy - jednostka pływająca której podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań na morzu. Badania te mogą być prowadzone na potrzeby nauki, ale także dla podmiotów komercyjnych, np. przedsiębiorstw wydobywczych czy rybackich. W międzynarodowej terminologii żeglugowej statki badawcze określa się skrótem RV, z jęz. angielskiego research vessel. Statek badawczy – jednostka pływająca, której podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań na morzu. Badania te mogą być prowadzone na potrzeby nauki, ale także dla podmiotów komercyjnych, np. przedsiębiorstw wydobywczych czy rybackich. W międzynarodowej terminologii żeglugowej statki badawcze określa się skrótem RV, z jęz. angielskiego research vessel.

  Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL)- Umowa międzynarodowa, która została przyjęta na Międzynarodowej Konferencji w sprawie zanieczyszczania mórz, która była zorganizowana przez IMO w październiku 1973. Konwencja została zmodyfikowana w 1978, na Międzynarodowej konferencji w sprawie bezpieczeństwa zbiornikowców i zapobiegania zanieczyszczeniom. Znana jest pod nazwą MARPOL 73/78. Następna modyfikacja dokonana została w 1997, kiedy dodano VI załącznik, traktujący o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki. Rejestr Cywilnych Statków Powietrznych – rejestr ewidencjonujący statki powietrzne, opisuje ich tożsamość, właściciela lub użytkownika oraz przynależność państwową. Rejestr prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego realizując w ten sposób postanowienia ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych (Dz.U. z 2003 nr 109, poz. 1034). Do rejestru wpisywane są tylko statki powietrzne posiadające uznane świadectwo zdatności do lotu. Oznaczeniu podlegają również inne elementy związane z lotnictwem, silniki lotnicze, spadochrony, wyciągarki szybowcowe. Wpisaniu do rejestru podlegają następujące statki powietrzne

  Statki typu Liberty – jednostki pływające budowane masowo w Kanadzie i USA podczas II wojny światowej w celu zastąpienia strat wojennych. Statki charakteryzowały się bardzo uproszczoną konstrukcją. W polskim żargonie marynarskim były popularnie nazywane Liberciakami. W sumie wybudowano 2751 statków tego typu.

  Dodano: 23.04.2009. 15:11  


  Najnowsze