• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Energetyka fotowoltaiczna w UE rośnie w siłę

  08.09.2010. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy fotowoltaiczna (PV) energia elektryczna zdobywa świat przebojem? Ostatnie dane opublikowane przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej wskazują na stały, rosnący trend w tym obszarze ekologicznej energii. Nowo zamontowane ogniwa PV wygenerowały 7,4 gigawatów (GW) energii w 2009 r. w ujęciu globalnym, z czego 5,8 GW przypada na produkcję europejską - czytamy w 9. rocznym raporcie o stanie branży fotowoltaicznej, który został opublikowany 6 września.

  Na terenie UE znalazło się 75% ogniw PV zamontowanych w 2009 r. Według wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Energii (IE) WCB, łączna zainstalowana moc PV (nowa i istniejąca) wyniosła na dzień 31 grudnia 16 GW, stanowiąc około 70% z 22 GW globalnej mocy PV.

  Analiza pokazuje, że około ćwierć miliona gospodarstw domowych w Europie może być zasilanych zaledwie 1 GW przez 1 rok. Ponad 20% z 27,5 GW nowej mocy zainstalowanej w samym tylko roku 2009 opierało się na energii PV. Ta liczba wzrosła z 0,7 GW do 5,8 GW z roku na rok.

  Rynkiem wykazującym największy wzrost były Niemcy z wynikiem 3,8 GW. Warto zauważyć, że około 2,3 GW podłączono do sieci energetycznej w okresie od października do grudnia. Włochy uplasowały się na drugim miejscu z wynikiem 0,73 GW, a za nimi Japonia (0,48 GW), USA (0,46 GW), Czechy (0,41 GW) i Belgia (0,3 GW).

  Niemcy otwierają również listę łącznej zainstalowanej mocy (9,8 GW), a za nimi plasuje się Hiszpania (3,5 GW). Ustawodawstwo w zakresie energii odnawialnej w tych krajach przyczyniło się do wzrostu tych liczb.

  Mimo takiego wzrostu rozkwitający rynek PV nadal ma możliwości rozwoju. Energia PV stanowiła 0,4% całej dostarczanej energii elektrycznej w UE w 2009 r., a w skali globalnej jej udział wyniósł zaledwie 0,1%.

  Raport WCB szacuje, że globalna produkcja ogniw PV wzrosła o 56% do 11,5 GW rok do roku oraz o 0,1% do 2 GW w UE. Światowymi liderami w 2009 r. były Chiny (4,4 GW), a za nimi Tajwan (1,6 GW) i Malezja (0,72 GW).

  Tymczasem, mimo że niektóre przedsiębiorstwa postanowiły ograniczyć lub anulować swoje plany rozwoju produkcji PV na skalę globalną w roku 2008 i 2009, nowi gracze, tacy jak przedsiębiorstwa powiązane z sektorem energetycznym, wkroczyli na scenę i zapewnili branży impuls, skutecznie kompensując potencjalne straty.

  Raport WCB wskazuje również, że zmiany na rynku, przechodzenie od "dostaw do logiki opartej na zapotrzebowaniu i wynikająca z tego nadmierna podaż modułów solarnych" wywołały gwałtowny spadek cen o około 50% w okresie 2 lat. Każdy wat był sprzedawany za około 1,5 EUR.

  Jeżeli chodzi o technologię, to WCB wskazuje, że płytki krzemowe zagarnęły lwią część rynku w 2009 r., zyskując przytłaczające 80%. W tym samym roku cienkowarstwowe produkty solarne powiększyły swój udział w rynku do 16%-20%.

  "Istniejący miks technologii PV tworzy solidne podstawy dla rozwoju sektora w przyszłości, gdyż żadna pojedyncza technologia nie jest w stanie zaspokoić najróżnorodniejszych potrzeb konsumentów" - twierdzi WCB. "Różnorodność technologii PV stanowi zabezpieczenie przed 'blokadą na drodze' do wdrożenia solarnej, fotowoltaicznej energii elektrycznej, jeżeli ograniczenia materiałowe lub przeszkody techniczne utrudnią dalszy rozwój lub postęp na którejś ze ścieżek technologicznych."

  Dane, pozyskane od ponad 300 przedsiębiorstw z międzynarodowych rynków, skupiły się zwłaszcza na rynku UE oraz Chinach, Indiach, Japonii, USA i Tajwanie. Badania zapewniają również wgląd w to, co dzieje się obecnie w sektorze pod względem badań naukowych, produkcji i wprowadzania PV na rynek. Należy zauważyć, że z uwagi na trudną sytuację na rynku oraz mniejszą liczbę przedsiębiorstw, które są gotowe publikować poufne dane, informacje za rok 2009 mogą być obarczone wyższą niepewnością niż w latach poprzednich - informuje WCB.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Najważniejsze spółki Grupy to: zarządzająca Energa, operator systemu dystrybucyjnego Energa-Operator (dystrybucja energii elektrycznej), spółka – Energa-Obrót (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym), Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Hydro, Energa Bio (budowa biogazowni), Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii), Energa-Oświetlenie, oraz Energa Obsługa i Sprzedaż, spółka obsługująca klientów w imieniu i na rzecz spółek Energa-Operator i Energa-Obrót. Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Trójgeneracja (także trigeneracja) jest to skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycznej) oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie. W systemach ciepłowniczych, w okresie letnim, poprawia ekonomiczność produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem przy niskim zapotrzebowaniu odbiorców na energię cieplną i istniejącym zapotrzebowaniu na chłód użytkowy. Jest technologicznym rozszerzeniem kogeneracji. Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Scottish Power – brytyjskie przedsiębiorstwo energetyczne z siedzibą w Glasgow, w Szkocji, zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Na mocy licencji wydawanej przez Office of Gas and Electricity Markets (urząd ds. rynku gazu i energii elektrycznej) przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za dystrybucję energii w południowej Szkocji, północnej Walii oraz w Merseyside i Cheshire.

  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Społeczne farmy wiatrowe są lokalnymi projektami, którego właścicielami najczęściej są rolnicy, inwestorzy, przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne, które wykorzystują energię elektryczną pozyskiwaną z wiatru, do obniżania kosztów zakupu energii dla społeczności lokalnych. Zasadniczą cechą takiej spółdzielni energetycznej jest fakt iż jej członkowie mają znaczne i bezpośrednie udziały finansowe w przedsięwzięciu. Projekty takie mogą być wykorzystywane jako miejscowe źródła energii elektrycznej lub też do produkcji wyłącznie na sprzedaż, zazwyczaj budowane są na skale przemysłową, czyli ponad 100kW .

  Miedź w energooszczędnych silnikach elektrycznych: Wysoka przewodność elektryczna miedzi jest istotnym czynnikiem projektowym, który umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej silników elektrycznych. Jej znaczenie wynika stąd, że silniki elektryczne i napędzane nimi układy są znaczącymi odbiornikami energii elektrycznej pobierającymi 43%-46% całkowitego globalnego zużycia energii i 69% całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł.

  Energia jądrowa w Rosji: W roku 2010 ogół energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach jądrowych w Rosji wyniósł łącznie 170,1 TWh, co stanowiło 16% energii elektrycznej. Łączna moc pochodząca z istniejących rosyjskich reaktorów jądrowych wyniosła 24739 MW.

  Elektrownia Połaniec, obecnie GDF SUEZ Energia Polska S.A. – jedna z największych elektrowni w Polsce (największa w południowo-wschodniej części kraju) położona we wsi Zawada koło Połańca. Elektrownia o mocy 1800 MW brutto, składa się z ośmiu bloków energetycznych o mocy 225 MW każdy; produkuje rocznie około 8,4 TWh energii elektrycznej, co plasuje ją w ścisłej czołówce w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii; jest jednocześnie jednym z największych polskich producentów energii odnawialnej („zielonej”), dzięki instalacji współspalania biomasy z węglem kamiennym. Agencja Rynku Energii - organizacja (formalnie spółka akcyjna) mająca na celu świadczenie usług informacyjnych w obszarach związanych z sektorem energii i gospodarką energetyczną. Jej głównym zadaniem jest dostarczanie agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym informacji o funkcjonowaniu sektora paliwowo-energetycznego oraz jego podsektorów i przedsiębiorstw energetycznych. Agencja rozpoczęła działalność w maju 1997 roku.

  Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku) i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Dodano: 08.09.2010. 18:17  


  Najnowsze