• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejczycy pokonują przeszkody biurokratyczne w dziedzinie energii słonecznej

  08.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejczycy, zwłaszcza z regionów południowych, przedkładają korzystanie z energii słonecznej nad tradycyjne źródła oparte na oleju lub gazie. Przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną pozwala ograniczać koszty i pomaga chronić środowisko. Choć system wydaje się niezawodny, eksperci twierdzą, że występują problemy związane z montażem zaawansowanych systemów energii słonecznej. Zespół naukowców rozpoczął dochodzenie, aby wskazać źródło bolączki: biurokrację!

  Fotowoltaika (PV), dziedzina badań nad technologią przetwarzania energii słonecznej bezpośrednio na elektryczną, cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno w Europie, jak i poza jej obszarem z uwagi na użyteczne właściwości tego odnawialnego źródła energii. Niemniej pomimo tego, iż jest to ważna technologia wytwarzania energii, biurokratyczne procedury utrudniają jej wykorzystywanie.

  W ramach projektu PV LEGAL przeprowadzana jest analiza ograniczeń dotyczących montażu i łączenia energetycznych systemów PV. Dokładniej, partnerzy projektu sprawdzają, jak to możliwe, że montaż systemów PV może trwać od kilku tygodni do kilku lat w państwach członkowskich UE.

  Naukowcy między innymi z Czech, Hiszpanii, Polski i Włoch pracują pod kierunkiem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (REA) z siedzibą w Wlk. Brytanii. Zespół dąży do tego, aby na zakończenie projektu udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pokonać bariery regulacyjne na rynku dotyczące systemów PV i skrócić okres podłączania systemu PV do sieci energetycznej.

  Początkowy etap projektu koncentruje się na stworzeniu kompleksowej bazy danych, która umożliwi inwestorom zainteresowanym systemami PV ocenę przeszkód biurokratycznych stojących na ich drodze. Strony zainteresowane, ustawodawcy i operatorzy sieci będą wykorzystywać bazę danych do prowadzania systematycznej analizy praktycznych doświadczeń związanych z biurokracją i przyłączaniem do sieci - problemami, które są głównymi hamulcami starań inwestorów. Eksperci są przekonani, że usunięcie tych barier znacznie pomoże nie tylko samej branży, ale także całej UE.

  Najnowsze dane sugerują, że systemy słoneczne mogą do 2020 r. zaspokajać 12% całkowitego zapotrzebowania na energię w Europie. Niemniej liczby wskazują, że słabe wdrażanie tej technologii powoduje, iż zaledwie 1% (1,5 mln) gospodarstw domowych zasilanych jest tego typu energią elektryczną.

  "REA ma przyjemność prowadzić te ważne prace na temat barier stających przed PV w Wlk. Brytanii" - wyjaśnia Stuart Pocock, kierownik działu Odnawialnych Źródeł Energii Dostępnych na Miejscu w REA. "Kiedy ustalone zostaną w przyszłym roku taryfy, przeprowadzimy w ramach projektu szczegółową analizę tego wszystkiego, co stoi na przeszkodzie niezakłóconemu funkcjonowaniu instalacji. Projekt przyniesie namacalne korzyści poprzez usprawnienie ram regulacyjnych i administracyjnych oraz pomoc w optymalizacji wdrażania technologii słonecznej PV."

  W skład konsorcjum PV LEGAL wchodzi 13 krajowych grup przedsiębiorstw PV, Europejskie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej (EPIA), które koordynuje funkcjonowanie Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej, oraz konsultanci ds. zarządzania. Koordynatorem projektu jest Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Energii Słonecznej (BSW-Solar), a wśród członków należy wymienić Włoskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (Assosolare), Greckie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Fotowoltaicznych (HELAPCO), Słoweńskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (ZSFI), Czeską Agencję Energii Odnawialnej, Holland Solar z Holandii oraz Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

  rdo: CORDIS

  informacji: EPIA: http://www.epia.org/ REA: http://www.r-e-a.net/ Teksty pokrewne: 31272 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Stowarzyszenia Energii Odnawialnej
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Innowacja, transfer technologii; Odnawialne zródla energii; Badania Naukowe RCN: 31332   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej to stowarzyszenie gmin popularyzujących oraz promujących produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Organizacja powstała w 2008 roku. Zrzesza gminy z 9 województw Polski (stan na luty 2014). Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  Sztuczna fotosynteza – pojęcie, które ogólnie obejmuje "skopiowanie" naturalnego procesu fotosyntezy, a także związane z tym badania, w celu otrzymania wysokoenergetycznych związków chemicznych z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii słonecznej, czasami także pod pojęciem tym rozumiany jest rozkład wody na wodór i tlen za pomocą energii słonecznej. Termin dotyczy także starań naukowców, aby otrzymać z dwutlenku węgla i wody w reakcji sztucznej fotosyntezy płynne paliwo. Dla zapoczątkowania reakcji sztucznej fotosyntezy konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz, np. odnawialnej energii słonecznej lub energii wiatru. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Europejskie Słoneczne Dni (ang. European Solar Days) – kampania ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, mająca na celu ochronę środowiska i klimatu dzięki zwiększeniu zastosowania energii słonecznej, przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W Polsce akcję koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, w Europie - European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) z siedzibą w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle w 20 krajach europejskich. Kampania ma na celu promocję energetyki słonecznej jako źródła odnawialnej energii, lokalnych zielonych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju oraz jako sektora mogącego przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii. Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku) i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

  Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii.

  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Generowanie energii w systemie rozproszonym (energetyka rozproszona) – wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniami kontrolno-pomiarowymi), zwykle produkujące energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne. Hybrydowy układ wytwórczy – mały zespół współpracujących jednostek wytwórczych energii elektrycznej albo energii elektrycznej i ciepła, o zróżnicowanych nośnikach energii pierwotnej (odnawialne i nieodnawialne) lub zawierające układy do magazynowania energii, przy czym sterowanie i koordynacja ich współpracy odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanych układów energoelektronicznych.

  Dodano: 08.10.2009. 15:12  


  Najnowsze