• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Firmy chcą wsparcia państwa dla energetyki słonecznej

  21.07.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Firmy zajmujące się produkcją i instalacją urządzeń energetyki słonecznej, apelują o wsparcie państwa dla rozwoju tej gałęzi energetyki odnawialnej. Chcą m.in. 30-proc. dotacji dla właścicieli domów, którzy założą instalacje słoneczne.

  19 lipca członkowie "Panelu Słonecznego 20X2020", zrzeszającego firmy produkujące i instalujące urządzenia wykorzystywane w energetyce słonecznej, oraz warszawski Instytut Energetyki Odnawialnej zaapelowali w Warszawie, by w większym stopniu włączyć rozwój energetyki słonecznej do Krajowego Planu Działań dla Energetyki Odnawialnej.

  Takie plany wszystkie kraje UE miały przekazać Brukseli do 30 czerwca 2010 r. Polska jednak jeszcze tego nie zrobiła. Resort gospodarki poprosił Komisję Europejską o przedłużenie terminu dostarczenia KPD do końca sierpnia.

  Jednym z celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, jest zwiększenie do 2020 r. udziału energii odnawialnej do 20 proc. (dla Polski ten cel jest niższy - 15 proc.). Plany mają sprecyzować, jak kraje zrealizują to zobowiązanie. Tylko dwa kraje UE dostarczyły do Brukseli swoje KPD na czas (do 30 czerwca): Dania i Holandia.

  W ocenie członków Panelu, skoro rząd przyjął zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji, powinien też zapewnić wsparcie dla tych, którzy będą musieli te zobowiązania zrealizować.

  Firmy chcą, by rząd udzielił dotacji pokrywającej 30-proc. kosztów inwestycji wszystkim właścicielom budynków jednorodzinnych, zainteresowanych zakupem instalacji słonecznych. Dodatkowo właściciele domów, którzy zainstalowaliby takie instalacje, mieliby prawo do ulgi w podatku dochodowym PIT.

  Proponują też, by dotacja dla instalacji zakładanych w sektorze publicznym, przemyśle i rolnictwie pokrywała połowę kosztów.

  Ponadto fundusze ekologiczne powinny dofinansować połowę koszów szkoleń instalatorów - chcą firmy. Od kwalifikacji instalatorów zależy najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości systemów energetyki słonecznej w konkretnych warunkach - przypominają.

  Według Panelu ze środków unijnych i funduszy ekologicznych powinno trafić 10 mln zł na ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną promującą wszystkie odnawialne źródła energii, w tym energetykę słoneczną.

  Firmy chciałyby też, by ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego ustanowiło dla przemysłu termicznej energetyki słonecznej strategiczny program badań rozwojowych. Na wspieranie prac badawczych, dotyczących energetyki słonecznej, powinno trafić 100 mln zł - uważają członkowie Panelu.

  Szef Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski podkreślał podczas spotkania, że wsparcie państwa pozwoli na rozszerzenie dostępu do nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii solarnych. Pomoc pozwoli na rozszerzenie rynku, a to doprowadzi do jeszcze większego zainteresowania takimi rozwiązaniami, ponieważ spadną ceny sprzętu i instalacji - tłumaczył.

  Jest potencjał, by do 2020 r. powierzchnia zainstalowanych w Polsce kolektorów słonecznych wyniosła 20 mln m kw., czyli 0,6 m kw., na jednego mieszkańca - uważają uczestnicy Panelu. Pozwoliłoby to na obniżenie kosztów zaopatrzenia w energię, ochronę klimatu i dojście do wskaźników udziału energetyki odnawialnej w całkowitym zużyciu energii po najniższych kosztach.

  Jeśli taki plan zostałby zrealizowany, rocznie do atmosfery w 2020 r. trafiałoby o 2,8 mln ton mniej gazów cieplarnianych, a w 2030 r. - 4,8 mln ton mniej. Według firm instalacje słoneczne do ogrzewania wody, pomieszczeń i chłodzenia są najbardziej efektywne dla spełnienia unijnego celu 20 proc. udziału energii odnawialnej i ograniczenia emisji CO2.

  Dzięki wsparciu państwa i rozwojowi sektora mogłoby w nim powstać ponad 40 tys. miejsc pracy.

  W kraju działa obecnie 40 producentów urządzeń i systemów termicznej energetyki słonecznej. Średnie tempo wzrostu sektora energetyki słonecznej w ostatnich 10 latach wynosiło ok. 40 proc. i było jednym z największych w całym sektorze energetyki odnawialnej. Prognozowany wzrost na kolejne lata - do 2020 również powinien wynosić ok. 40 proc - podali na konferencji uczestnicy Panelu.

  Obecnie obroty wynoszą ok. 3 mld euro rocznie. Polska zajmuje siódme miejsce w krajach UE pod względem wielkości sprzedaży systemów słonecznych. Krajowe firmy są eksporterem urządzeń na rynki europejskie i krajowe.

  25 maja projekt KPD został przedstawiony do konsultacji społecznych. Prezes IEO ocenił, że część danych do Krajowego Planu Działań dla Energetyki Odnawialnej sprawia wrażenie wziętych z sufitu. Według niego za liczbami nic nie stoi - nie wiadomo z czego wynikają, jak zostaną zrealizowane, nikt nie rozmawiał m.in. z samorządami, czy firmami, które uczestniczyć będą w realizacji Planu. AGO

  PAP - Nauka w Polsce

  kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Słoneczne Dni (ang. European Solar Days) – kampania ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, mająca na celu ochronę środowiska i klimatu dzięki zwiększeniu zastosowania energii słonecznej, przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W Polsce akcję koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, w Europie - European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) z siedzibą w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle w 20 krajach europejskich. Kampania ma na celu promocję energetyki słonecznej jako źródła odnawialnej energii, lokalnych zielonych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju oraz jako sektora mogącego przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych. EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (ang. EC BREC Institute for Renewable Energy) – jest jednym z pierwszych, założonych w Polsce, prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową w sektorach: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz, planowanie energetyczne. Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej. Energetyka słoneczna w Polsce jest nowym sektorem energetyki odnawialnej. Należą do niej dwa sektory: energetyki cieplnej przekształcającej energię słoneczną na ciepło i elektroenergetyki - produkującej energię elektryczną. Na koniec 2012 roku łącznie zainstalowanych i użytkowanych było około 1,2 mln m2 kolektorów słonecznych, co odpowiada 848 MW mocy cieplnej (wzrost o 19% w stosunku do 2011 roku). Całkowita zainstalowana moc kolektorów słonecznych stanowi drugie, po ciepłowniach na biomasę źródło odnawialne wytwarzania „zielonego ciepła” w Polsce. W 2012 roku Polska zajęła drugie miejsce w sprzedaży instalacji słonecznych wśród krajów europejskich (w 2011 - czwarte miejsce).

  Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym. Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej (PSES) - założone w 1994 stowarzyszenie którego celem jest promowanie idei wykorzystania energii słonecznej. Stowarzyszenie ma charakter dobrowolny i samorządowy o celach niezarobkowych. Działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i zarejestrowanego sądownie Statutu. Towarzystwo ma osobowość prawną, a jego działalność opiera na społecznej pracy członków. Siedzibą stowarzyszenia jest Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. REScoop 20-20-20 – porozumienie zrzeszające kooperatywy energetyczne i grupy obywatelskie z 7 krajów Europy (Włochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania i Francja), wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: wzmocnienie społecznej akceptacji dla energii odnawialnej i kontroli nad wytwarzaniem energii, upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie. Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem oraz nowe formy własności i systemy finansowania, organizują akcje promujące kooperatywy np. w formie podróżujących po Europie wystaw, a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej, zarówno w poszczególnych krajach jak i na szczeblu unijnym.

  Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku. PGE Dystrybucja SA - Oddział Zamość / dawniej Zamojska Korporacja Energetyczna SA (ZKE SA) – spółka działająca na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której główną dziedziną działalności jest przesyłanie oraz dystrybucja energii elektrycznej.

  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) – organizacja pozarządowa wspierająca i promująca rozwój energetyki wiatrowej. Pod obecną nazwą stowarzyszenie działa od 1999 roku, wcześniej funkcjonowało jako Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI.

  Solar Sister – społeczne przedsiębiorstwo działające w trzech afrykańskich krajach zajmujące się eliminowaniem ubóstwa energetycznego poprzez wspieranie przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich w rozwoju energetyki odnawialnej, budując sieci sprzedaży bezpośredniej, do której dziś należy 400 przedsiębiorczyń.

  Sojusz Klimatyczny - sojusz władz lokalnych na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i ochrony praw najbiedniejszych społeczności dotkniętych globalnymi katastrofami (m.in ograniczenia ubóstwa energetycznego). Sojusz zajmuje się promocją energii odnawialnej, demokratyzacji energetyki oraz wymiarem globalnym bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Sojusz Klimatyczny m.in. realizuje projekt mapy odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej „Repowermap” . Do Sojuszu należą 1403 miasta i gminy (stan na lipiec 2013) m.in. gmina Kolonowskie (woj. opolskie). Sztuczna fotosynteza – pojęcie, które ogólnie obejmuje "skopiowanie" naturalnego procesu fotosyntezy, a także związane z tym badania, w celu otrzymania wysokoenergetycznych związków chemicznych z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii słonecznej, czasami także pod pojęciem tym rozumiany jest rozkład wody na wodór i tlen za pomocą energii słonecznej. Termin dotyczy także starań naukowców, aby otrzymać z dwutlenku węgla i wody w reakcji sztucznej fotosyntezy płynne paliwo. Dla zapoczątkowania reakcji sztucznej fotosyntezy konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz, np. odnawialnej energii słonecznej lub energii wiatru.

  Dodano: 21.07.2010. 01:17  


  Najnowsze