• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Francja domaga sie miedzynarodowego centrum do walki z bioterroryzmem

  19.07.2010. 23:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Francuski Minister Spraw Wewnętrznych, Dominique de Villepin, wezwał do podjęcia działań w celu ulepszenia systemów bezpieczeństwa laboratoriów pracujących z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami. Domaga się również stworzenia międzynarodowej bazy danych, która umożliwiłaby nieprzerwane śledzenie potencjalnych zagrożeń biologicznych.

  W Lyonie, w trakcie wystąpienia na spotkaniu Interpolu, poświęconego międzynarodowej współpracy, która pozwoli stawić czoła bioterroryzmowi Villepin wysunął także wniosek stworzenia międzynarodowego centrum monitoringu, które uniemożliwi przedostawanie się niebezpiecznych toksyn w ręce terrorystów. Dodatkowo zaproponował także wdrożenie publicznej kampanii informacyjnej, dzięki której społeczeństwo dowie się więcej na temat zagrożeń atakami biologicznymi i odpowiednich zasobach szczepionek w razie takiego zdarzenia.

  Villepin zaproponował utworzenie wspólnej europejskiej i międzynarodowej bazy danych, która 'mogłaby obejmować mapy szczególnie narażonych laboratoriów, sieć alarmową na wypadek kradzieży, zaginięć lub podejrzanych transakcji produktami szczególnie narażonymi na tego typu wykorzystanie, a także listę osób i grup podlegających specjalnej uwadze ze względu na próby zdobycia środków biologicznych.'

  Jak twierdzi minister firmy biotechnologiczne, laboratoria badawcze, szpitale oraz uniwersytety muszą być bardziej świadome zagrożeń bioterroryzmem a także ryzykiem związanym z wynajmowaniem personelu, pracą z niebezpiecznymi patogenami i udostępnianiem obszarów szczególnie narażonych.

  Zalecił stworzenie światowego systemu nadzoru, połączonego z Organizacją Narodów Zjednoczonych i współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), który będzie kontrolował wszelkie podejrzane zamówienia produktów i publicznie ogłaszał ryzyko skażenia.

  Villepin opowiedział się za lepszą koordynacją planów przedsięwzięcia na wzór Biotoxu (odpowiedź francuskiego rządu na rozważaną ewentualność wprowadzenia wirusa ospy) na poziomie europejskim. 'Dlaczego nie wyobrazić sobie na przykład europejskiego planu reakcji na atak terrorystyczny?' spytał. Co więcej, UE powinna zainicjować aktualizację rezerw szczepionek tak, aby każde z państw mogło w nagłym przypadku zwrócić się o pomoc do najbliżej położonego innego kraju, który dysponuje odpowiednim zapasem.

  Francja uruchomiła obecnie Technologiczne Centrum dla Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Technological Centre for Interior Security), a Villlepin zwrócił się do jego dyrektora o to 'by jako priorytet przyjąć rozwój zaawansowanych technologii dla potrzeb informacyjnych i dochodzeniowych.'

  Dominique de Villepin poinformował także o swoich zamiarach zwiększenia liczby kontroli łańcuchów dostawy wody i żywności, a także przeprowadzenia większej ilości ćwiczeń symulujących ataki chemiczne lub biologiczne. Wskazał też, iż obecnie szczepienie populacji przeciwko ospie można przeprowadzić w ciągu dwóch tygodni.

  Szef Intrepolu, Jackie Seleb, ostrzegł również przed zagrożeniem dla międzynarodowych łańcuchów dostaw żywności i zwierząt domowych, twierdząc, iż 'konsekwencje ataku bioterrorystycznego na żywy inwentarz są poważne.'

  Sekretarz Generalny Interpolu, Ronald Noble, przyznał, iż policja potrzebuje ulepszonych systemów komunikacji i lepszych kontaktów ze społecznością naukową, które pomogłyby im w odpowiednich przygotowaniach do tego typu katastrofy. Wskazał na dwa rodzaje niedociągnięć w tej kwestii, które mogłyby utrudniać szybką reakcję na atak. Mianowicie, oznajmił, iż policja potrzebuje światowej listy naukowców i ekspertów do spraw zdrowia, z którymi w pilnych przypadkach można byłoby się konsultować. Do tego potrzebny jest także system zaawansowanej technologii, przy pomocy którego policja mogłaby ostrzegać ludzi na całym świecie o zagrożeniu atakiem terrorystycznym.

  Francuski apel zbiegł się w czasie z protestem około 750 amerykańskich naukowców, którzy sprzeciwiają się zwiększonym inwestycjom w badania nad bioobroną. W liście do amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia ponad połowa naukowców zajmujących się chorobami bakteryjnymi uznała, iż zmiana kierunku dofinansowywania spowodowała 'kryzys badań mikrobiologicznych.'

  W liście stwierdzono, iż finansowanie badań nad bioobroną wzrosło piętnastokrotnie pomiędzy rokiem 1998 a 2005, gdy tymczasem liczba funduszy przyznanych na badania drobnoustrojów chorobowych, które nie są związane z biooobroną, spadła o 27 procent, a dotacje na studia nad modelami bakterii spadły o 41 procent.  Kategoria: Różne
  Źródło danych: Press sources; French Interior Ministry
  Referencje dokumentu: Na podstawie źródeł prasowych i francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  Indeks tematyczny: Biotechnologia; Koordynacja, wspólpraca; Zywnosc; Informacje, media; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Medycyna, zdrowie; Linie polityczne; Bezpieczenstwo; Badania Naukowe; Inne technologie


  RCN: 23453


   
  W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji
  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Utrzymywanie pokoju – jeden z głównych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, służący szeroko rozumianemu zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Jednym z celów ONZ jest utworzenie takich warunków, które zapewnią trwały pokój i bezpieczeństwo. Dla zapewnienia tego celu ONZ jest upoważniona do stosowania odpowiednich środków dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i naruszeń pokoju, a także tłumienia aktów agresji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o podjęciu misji pokojowej. Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów. Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu ingerencję ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne konflikty i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa nad tym zjawiskiem. HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 (ang. United Nations Security Council Resolution 1373) - rezolucja, która została ona przyjęta przed Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na 4385 spotkaniu, w dniu 28 września 2001 r., w związku z atakami terrorystycznymi, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r., m.in. w Nowym Yorku na wieżę WTC oraz w Waszyngtonie na budynek Pentagonu. Potwierdziła fakt, że akty terroryzmu są zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju, jak również jasno określiła środki, które mają za zadanie zwalczanie terroryzmu. Zgodnie z postanowieniem Rady Bezpieczeństwa wszystkie państwa powinny zapobiegać tym, którzy planują lub współfinansują akty terrorystyczne, dokonywane na terenie ich państwa lub za sprawą jego obywateli. Państwa powinny także pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby, które brały udział w finansowaniu lub planowaniu aktów terroryzmu. Zobowiązuje również państwa do zamrażania rachunków bankowych osób powiązanych z organizacjami terrorystycznym, jak również współpracy, w zakresie przepływu informacji dotyczącymi działalności terrorystycznej z innymi państwami członkowskimi. Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (ang. International Programme on Chemical Safety, IPCS) – program powstały w 1980 roku będący wspólnym przedsięwzięciem Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzonym na podstawie rekomendacji przyjętych na Konferencji sztokholmskiej w 1972 roku. Celem programu jest stworzenie naukowych podstaw bezpiecznego użycia substancji chemicznych oraz wspieranie narodowych programów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, który realizowany jest poprzez m.in.

  Obrona narodowa to całokształt sił i środków państwa i społeczeństwa, a także sposoby oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom, które godzić by mogły w bezpieczeństwo narodowe. Definicja funkcjonalna zakłada, iż jest to działalność, mająca na celu obronę ludności, mienia i środowiska. Definicja strukturalna zakłada, iż jest to organizacja, która działa na poziomie państwowym w zakresie obrony ludności, mienia i środowiska.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa PRL – jednostka organizacyjna MSW, która funkcjonowała w latach 1982-1989. Jej zadaniem było "wypracowanie strategii, taktyki, form i metod działania oraz koordynacja działań" MSW w stosunku do polskiej opozycji demokratycznej. W Biurze Studiów Służby Bezpieczeństwa pracowało, w zależności od okresu, od 80 do 100 funkcjonariuszy, którzy wcześniej wyróżnili się osiągnięciami w pracy operacyjnej.

  Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej. Straż graniczna – organizacje paramilitarne typu policyjnego, wykonujące zadania związane z ochroną granic państwowych i kontrolą ruchu granicznego. Zazwyczaj podlegają ministrom właściwym do spraw wewnętrznych w rządach swoich państw.

  Fundacja Panoptykon – polska organizacja pozarządowa, której celem jest ochrona podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem. Działalność Fundacji wpisuje się w szerszy nurt badania i reagowania na zjawisko "społeczeństwa nadzorowanego".

  Dodano: 19.07.2010. 23:12  


  Najnowsze