• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geografia społeczna i kontury historii - Nowość Wydawnictwa Semper

  26.09.2008. 12:59
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Geografia społeczna i kontury historii. Podziały historyczne Białorusi w świetle danych statystyki społecznej, medycznej i demograficznej

  Autor: Siarhiej Kandryčyn  Ze wstępu: "Kluczowym pytaniem badawczym i głównym celem pracy jest próba określenia geohistorycznych zależności w kształtowaniu wskaźników społecznych, demograficznych, medycznych i biologicznych na przykładzie regionów Białorusi. Wybrane podejście porusza wiele problemów z dziedziny nauki o społeczeństwie i człowieku".

  Siarhiej Kandryčyn " lekarz kardiolog, doktor socjologii. Pracuje w Mińsku. W swoich poszukiwaniach naukowych zajmuje się problemami z pogranicza socjologii, historii, medycyny i geografii społecznej.

  ISBN 978-83-7507-033-0

  format B5, s. 170, oprawa miękka

  Szczegóły (spis treści oraz streszczenie w języku angielskim): http://semper.istore.pl/sklep,432,,,03,,pl-pln,620074,0.html

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej. Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej. Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa.

  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Dynamika społeczna – jeden z dwóch (obok statyki społecznej) głównych działów socjologii, których utworzenie postulował Auguste Comte. Zadaniem dynamiki społecznej miało być badanie procesu rozwoju społecznego, w przeciwieństwie do statyki społecznej, która zajmować się miała budową porządku społecznego.

  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych. Dewiacja społeczna, patologia społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z wartościami przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej. Zachowania dewiacyjne nie są jednoznacznie interpretowane i ich określenie jest zależne od przyjętych systemów normatywnych w danym społeczeństwie. W niektórych ujęciach teoretycznych definiowane jest relatywistycznie jako zachowanie, które zostało przez społeczność zdefiniowane jako dewiacyjne. Pojęcie to upowszechniło się najpierw w socjologii amerykańskiej, dla odróżnienia od określenia patologii.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Ewa Lidia Nowicka-Rusek – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 1995-1998 przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

  Aktor społeczny w socjologii i antropologii jest to jednostka, grupa społeczna lub instytucja w rozumieniu podmiotu społecznego odgrywająca w danej sytuacji społecznej określoną rolę społeczną i oddziałująca przez swoje działanie na innych.

  Lubou Mikałajeuna Uładykouska-Konoplanik (biał. Любоў Мікалаеўна Уладыкоўская-Канаплянік, ros. Любовь Николаевна Владиковская-Конопляник, Lubow Nikołajewna Władikowska-Konoplanik; ur. 14 lutego 1957 w Podoresiu) – białoruska katolicka działaczka społeczna, autorka licznych prac naukowych dotyczących problemów rozwoju narodowo-kulturalnego Białorusi, samoświadomości narodowej, ideałów społecznych, myśli religijnej i społecznej, stosunków międzywyznaniowych na Białorusi; inicjatorka programów społecznych na Białorusi, których celem było opracowanie koncepcji i realizacja białoruskiej idei narodowej, białorutenizacja Kościoła katolickiego, rozwój duchowy i uzdrowienie moralne białoruskiego społeczeństwa, a także poszerzenie sfery wykorzystania języka białoruskiego; kandydat nauk filologicznych (odpowiednik polskiego stopnia doktora).

  Stosunek społeczny – normatywnie określona relacja i oczekiwany schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikająca z posiadanych przez nich ról i pozycji społecznych, podlegająca kontroli społecznej. Antynorma albo kontranorma norma będąca w sprzeczności wobec normy istniejącej i dominującej w społeczeństwie lub w węższym zakresie w grupie społecznej. Antynormy wprowadzane są do grupy społecznej najczęściej przez jednostki działające w klikach.

  Dodano: 26.09.2008. 12:59  


  Najnowsze