• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Głębinowe ekosystemy morskie w morderczym uścisku zmiany klimatu

  09.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Jak potwierdzają teraz wyniki nowych badań naukowych, opisane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), głębiny morskie i ich ekosystemy znajdują się pod silnym wpływem zmiany klimatu. Brytyjsko-amerykański zespół naukowców podkreśla, że zasoby pożywienia dostępne kilka tysięcy metrów pod powierzchnią wody ulegną prawdopodobnie znacznym wahaniom z powodu globalnego ocieplenia.

  Naukowcy opierają swoją opinię na danych zgromadzonych w dwóch stacjach morskich, jedna na południowy-zachód od Irlandii (Porcupine Abyssal Plain Observatory) a druga w okolicach centralnego wybrzeża kalifornijskiego (Station M).

  Stacja Porcupine Abyssal Plain Observatory, znajdująca się na głębokości prawie 5.000 metrów na północno-wschodnim Atlantyku, kilkaset kilometrów od wybrzeży Irlandii, wspierana jest przez finansowane ze środków unijnych sieci doskonałości MARBEF (Bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemów) i ESONET (Europejska sieć obserwatoriów morskich) - obydwie uzyskały dofinansowanie z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  "Wahania powodowane przez zmianę klimatu wpływają na środowiska morskie od powierzchni po często pomijane głębiny i odbiją się na globalnym cyklu węgla" - czytamy w artykule. "Dane pochodzące z tych dwóch, jakże odległych od siebie, obszarów głębinowych stanowią niezbity dowód na to, że zmiany klimatu mogą wpływać na procesy zachodzące w głębinach morskich. Niemniej ograniczony zasięg geograficzny [?] istniejących [?] badań uwypukla potrzebę podjęcia bardziej globalnych działań w zakresie monitorowania głębinowych ekosystemów we współczesnych warunkach gwałtownych zmian klimatu."

  Analiza danych wskazuje, że dostęp do pożywienia w głębinach morskich - nawet jeśli już teraz uzależniony jest od sezonowych wpływów - może zmienić się wskutek zmiany klimatu oddziałującej na procesy, które zwykle wspomagają transport substancji odżywczych do głębokich warstw akwenów morskich. Zalicza się do nich falowanie wywoływane przez wiatr, głębokość mieszania się wód powierzchniowych oraz przenoszenie substancji odżywczych na wody powierzchniowe przez burze piaskowe.

  "Zmiany temperatury górnych warstw wody morskiej oddziałują na jej stratyfikację i mogą wpłynąć na dostępność substancji odżywczych do produkcji fitoplanktonu" - wyjaśniają autorzy. "Przewiduje się, że globalne ocieplenie nasili stratyfikację i osłabi pionowe mieszanie się." Z powodu ograniczenia wymiany pomiędzy poszczególnymi warstwami wody, materia organiczna będąca pożywieniem organizmów głębinowych nie będzie spadać na dno w takich samych ilościach jak dotychczas. Skutki mogą być drastyczne.

  Na przykład naukowcy współpracujący pod kierownictwem dr Kena Smitha z Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) w USA odkryli, że populacja grenadierów - jednej z najważniejszych grup ryb żyjących w okolicach głębokiego dna morskiego - w pobliżu kalifornijskiej Station M podwoiła się w okresie między 1989 a 2004 r. Tak istotny przyrost przypisuje się zmianie klimatu oraz komercyjnemu rybołówstwu.

  W podobnym stopniu niegdyś powszechny gatunek strzykwy niemal zniknął po 1998 r., co prawdopodobnie wiąże się ze zjawiskiem zwanym El Ni?o. Naukowcy zaobserwowali podobne fluktuacje na równinie Porcupine Abyssal Plain, wiążąc je wszystkie z kwestią ilości i rodzaju pożywienia docierającego do dna morskiego.

  Jak twierdzą naukowcy, wiele z tych procesów i wzajemnych zależności nadal pozostaje w dużej mierze niewyjaśnionych. Dlatego potrzebne są dalsze badania. Wyniki takich badań należałoby także szerzej wykorzystywać w dyskusji o zmianie klimatu.

  "Procesy zachodzące na największej części powierzchni globu ziemskiego są źle ujęte w większości modeli cyklu węgla i rzadko uwzględnia się je w dyskusjach o wahaniach klimatu na Ziemi" - ostrzega artykuł. "Takie podejście, że co z oczu, to z serca i ignorowanie ogromu głębin morskich należy zmienić w świetle zbiorów wieloletnich danych o dwóch największych basenach morskich, które wskazują, że głębiny morskie znajdują się pod silnym wpływem wahań klimatu w całym zakresie skal czasowych."

  rdo: CORDIS

  informacji: PNAS: http://www.pnas.org/ Monterey Bay Aquarium Research Institute: http://www.mbari.org/ Teksty pokrewne: 31262, 31434 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: PNAS; Monterey Bay Aquarium Research Institute
  Referencje dokumentu: Smith Jr, K L et al. (2009) Climate, carbon cycling, and deep-ocean ecosystems. Publikacja w PNAS z 2 listopada 2009 r. DOI:10.1073/pnas.0908322106.
  Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Badania Naukowe; Zasoby morza, rybolówstwo RCN: 31445   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”.

  Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Projekt Baltex (ang. The Baltic Sea Experiment) – rozpoczęty w 1992 roku projekt badający zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi oraz jakość powietrza i wody w rejonie Morza Bałtyckiego.

  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5) Sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz, sukcesja – jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Prawidłowo sukcesja oznacza następstwo i bardzo dobrze oddaje istotę zjawiska. W odróżnieniu od cyklicznych fluktuacji sezonowych sukcesja ekologiczna jest procesem kierunkowym. Proces przebiega etapami od stadium początkowego poprzez stadia pośrednie do klimaksu. Stadium klimaksu w danych warunkach klimatyczno-siedliskowych można uznać za stadium stabilne. Jednak i to stadium podlega zmianom, dzieje się tak pod wpływem ciągłych zmian klimatu oraz ewolucji. W naturalnych warunkach Polski zmiany biocenoz klimaksowych zachodzą ok. 10 razy wolniej niż zmiany w biocenozach etapów wcześniejszych.

  Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian. Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) - organizacja naukowców sceptycznych co do teorii wpływu człowieka na globalne zmiany klimatu.

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) – czasopismo naukowe United States National Academy of Sciences publikujące głównie prace biomedyczne, rzadziej z zakresu fizyki, matematyki i nauk społecznych. Wydanie drukowane jest tygodnikiem. Wersja internetowa PNAS-u codziennie zawiera nowe artykuły. Pierwsze wydanie ukazało się w 1915 r.

  Dodano: 09.11.2009. 15:12  


  Najnowsze