• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Głębinowe skarby podwaliną życia na Ziemi

  20.04.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z całego świata odtwarzają informacje na temat maleńkich drobnoustrojów i innych trudno dostrzegalnych gatunków, które żyją na dnie morza i są powiązane z niemal wszystkimi innymi formami życia na Ziemi. Badania stanowią część "Spisu życia morskiego" (Census of Marine Life) - międzynarodowego programu współpracy zakrojonego na największą jak dotychczas skalę w historii nauki, w którym bierze udział ponad 2.000 naukowców z ponad 80 krajów.

  Mikroorganizmy morskie są niewielkimi stworzeniami stanowiącymi 90% całej biomasy morskiej. Zooplankton, larwy, pluskwiaki i inni członkowie rodziny drobnoustrojów zamieszkujący dno morskie mają zasadnicze znaczenie dla mechanizmu funkcjonowania planety, a badanie ich dostarcza nam informacji na temat łańcucha pokarmowego na Ziemi, cyklu węgla i innych elementarnych funkcji.

  W ramach ostatnich badań naukowcy spisują inwentarz tych stworzeń, identyfikując gatunki, ilości i lokalizacje oraz poznając pełnione przez nie funkcje. Badania te obejmują 4 z 14 projektów składających się na "Spis życia morskiego" - ogromne 10-letnie przedsięwzięcie naukowe poświęcone przeszłości, teraźniejszości i przyszłości fauny i flory morskiej, które jest finansowane przez UE za pośrednictwem indywidualnych grantów projektowych.

  Cztery projekty Spisu, które koncentrują się na "trudno dostrzegalnych" gatunkach morskich to Międzynarodowy spis drobnoustrojów morskich (ICoMM), Spis zooplanktonu morskiego (CMarZ), Spis różnorodności głębinowego życia morskiego (CeDAMar) oraz Biogeografia głębokowodnych ekosystemów chemosyntetycznych (ChEss). W pracach bierze udział około 300 naukowców, a do zakończenia całej inicjatywy związanej ze Spisem - w październiku 2010 r. - odbędzie się niemal 300 wypraw w ramach tylko tych 4 projektów.

  "W żadnej innej sferze życia morskiego waga odkrycia dokonanego w ramach Spisu nie była tak istotna, jak w świecie mikroorganizmów" - zaważa dr Mitch Sogin z Morskiego Laboratorium Biologicznego w Woods Hole, USA, który współpracuje z Królewskim Holenderskim Instytutem Badań Morskich w Holandii w ramach ICoMM.

  "Naukowcy odkrywają i opisują zaskakujący, nowy świat morskiej różnorodności i obfitości mikrobiologicznej oraz wzorce występowania i zmiany sezonowe" - dodaje dr Sogin.

  Ale to dopiero początek. Zanim rozpoczęto Spis niewiele było wiadomo na temat tych malutkich stworzeń morskich i tego, jakie informacje ich mikroskopijny świat może dostarczyć o życiu na Ziemi. W latach 50 XX w. naukowcy szacowali na przykład, że w jednym litrze wody morskiej znajduje się 100.000 komórek drobnoustrojów. Obecne szacunki wskazują na liczbę powyżej 1 miliarda mikroorganizmów. Dopiero niedawno naukowcy odkryli zbitą masę mikroorganizmów pokrywającą obszar rozmiarów Grecji na dnie morskim u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej, która teraz plasuje się pośród największych skupisk życia na naszej planecie.

  Od czasu rozpoczęcia prac przez zespół ICoMM próbki morskie pobrano z ponad 1.200 stanowisk, wzbogacając bazę danych 18 milionów sekwencji DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) mikrobiologicznych form życia. Przewodniczący naukowej rady doradczej ICoMM, dr John Baross z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, wyjaśnia, że badania zaledwie otarły się o bogactwo środowisk mikrobiologicznych, które czekają jeszcze na zbadanie.

  "Istnieją bakterie powiązane z każdym z setek tysięcy większych zwierząt morskich, z których każde posiada florę bakteryjną w jelitach i na swojej powierzchni, ewoluującą prawdopodobnie wraz z danym gatunkiem. Same zwierzęta morskie mogą odpowiadać za setki milionów gatunków drobnoustrojów. To olbrzymi Dziki Zachód na kolejną dekadę" - mówi dr Baross.

  Kierownik projektu CeDAMar, dr Pedro Martinez Arbizu z Instytutu Badawczego Senckenberg w Niemczech dodaje, że tego typu wyniki zmuszają nas do spojrzenia na morskie głębiny z nowej perspektywy. "Mając na uwadze te nowe informacje nie wolno nam wykorzystywać dna morskiego jako wysypiska odpadów, czy w sposób nieograniczony pozyskiwać z niego zasoby wywierając ogromny wpływ na zamieszkujące tam zbiorowiska morskie."

  Wnioski z programu "Spis życia morskiego" zostaną zaprezentowane i omówione w czasie konferencji zamykającej, która odbędzie się w październiku 2010 r. w Londynie, Wlk. Brytania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Wąż morski to rzekomo istniejące zwierzę morskie przypominające lądowego węża, jeden z głównych obiektów zainteresowania kryptozoologii. Doniesienia o rzekomych obserwacjach węży morskich pochodzą z różnych stron świata i z różnych czasów (stworzenia te rzekomo były widywane przez setki lat). W swojej najnowszej pracy Bruce Champagne ocenia, iż ponad 1200 osób doniosło o swoich obserwacjach. Węże morskie miano widywać z pokładów statków, jak również z wybrzeży. Obserwować je miały zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy, pośród których czasem byli także naukowcy. Pomimo wielu doniesień brak fizycznych dowodów na istnienie tych zwierząt. Ich występowanie nie zostało oficjalnie potwierdzone i traktowane jest przez oficjalną naukę jako jedna z morskich legend. Conrady – Indywidualności Morskie – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej, nauki (m.in. oceanografia, biologia morza, geologia morza), gospodarki morskiej (m.in. transport i żegluga morska, obszary morskie i porty morskie, ochrona środowiska morskiego) i popularyzacji problematyki morskiej; jest wręczana ludziom morza z całego świata.

  Obszar morski - przestrzeń, na którą składają się morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz wyłączna strefa ekonomiczna. Status prawny polskiego obszaru morskiego normują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 - ze zm.). Szkoła Morska w Gdyni – niepubliczna szkoła policealna powstała w Gdyni w roku 1998 z połączenia dwóch ośrodków szkoleniowych, Morskiego Ośrodka Szkoleniowego "M&N" założonego 25 lutego 1993 i "AGMOR" Morskiego Centrum Szkolenia powstałego 11 marca 1996 roku. Ośrodek kształci marynarzy i oficerów statków morskich o profilu mechanicznym, nawigacyjnym i elektrycznym oraz pracowników gospodarki morskiej a także prowadzi kursy specjalistyczne. Szkoła jest członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Polskiego Forum Przemysłów Morskich, Ligi Morskiej i Rzecznej i Partnerstwa dla Morza. Od lipca 1998 Szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń o profilu morskim. W sierpniu 2008 Krajowa Izba Gospodarki Morskiej nagrodziła Szkołę Bursztynowym Jajem.

  Ubezpieczenie morskie – lub inaczej umowa ubezpieczenia morskiego jest uregulowana w Kodeksie morskim. Tej instytucji prawa poświęcony jest Tytuł VIII kodeksu. Umową ubezpieczenia morskiego na podstawie artykułu 292 § 1 Kodeksu morskiego jest stan rzeczy, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zamian za składkę ubezpieczeniową, wypłacić odszkodowanie za szkody poniesione wskutek niebezpieczeństw, na jakie przedmiot ubezpieczenia jest narażony w związku z żeglugą morską. Pojawia się, zatem, pojęcie interesu majątkowego związanego z żeglugą morską, który stanowi przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia, w ten sposób pojmowanego, jest również interes finansowy każdej osoby, która doznaje uszczerbku w mieniu, traci to mienie, a także doznaje utraty spodziewanych korzyści. Zgodnie z zapisami kodeksu morskiego, przedmiot ubezpieczenia musi być jedynie związany z żeglugą, aby takie ubezpieczenie mogło nosić miano morskiego. Ssaki morskie – ssaki, które większość swojego życia spędzają w słonych wodach mórz lub oceanów. Grupa ta obejmuje ponad sto gatunków ssaków wywodzących się od przodków prowadzących lądowy tryb życia. Są wtórnie przystosowane do życia w wodzie. Charakteryzują się dużymi rozmiarami ciała, opływowym kształtem, termoizolacyjnymi właściwościami skóry i – u większości gatunków – przekształceniem kończyn w płetwy. U waleni kończyny tylne zanikły a ogon przekształcił się w poziomo ustawioną płetwę ogonową. U niektórych wytworzyła się płetwa grzbietowa. Większość ssaków morskich utraciła typowe dla ssaków lądowych owłosienie, z wyjątkiem włosów czuciowych.

  Historia życia na Ziemi obejmuje kilka miliardów lat, od powstania pierwszych organizmów do gatunków jakie istniały i istnieją dzisiaj. Z wyjątkiem ostatnich kilku tysięcy lat, historia życia na Ziemi jest rekonstruowana metodami pośrednimi. Strefa pływów (strefa międzypływowa) – obszar położony wzdłuż brzegu morskiego, którego górną granicę wyznacza poziom wysokiej wody syzygijnej średniej a dolną – poziom niskiej wody syzygijnej średniej, zalewany i odsłaniany cyklicznie przez pływy morskie. Środowisko to cechują bardzo duże zmiany warunków fizyczno-chemicznych, związane z dobowym cyklem pływów. W związku z różnym czasem trwania wynurzenia ponad wodę cechuje go też charakterystyczna strefowość pionowa i duże zróżnicowanie siedlisk, zasiedlanych przez specyficzne zespoły organizmów.

  United States Navy – marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych; jeden z rodzajów amerykańskich sił zbrojnych odpowiedzialny za organizację, szkolenie oraz wyposażenie morskich sił zbrojnych – w tym Korpusu Piechoty Morskiej – do prowadzenia działań bojowych na morzu. W szczególności, zadaniem marynarki i piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych jest poszukiwanie i niszczenie nieprzyjacielskich sił morskich oraz powstrzymywanie jego handlu morskiego; w celu zdobycia i utrzymania ogólnej przewagi morskiej; kontroli obszarów morskich o żywotnym znaczeniu, ochrony żywotnych linii żeglugowych; ustanowienia i utrzymania lokalnej przewagi (w tym powietrznej) w obszarze działań morskich; zajmowanie i obrona baz morskich; oraz przeprowadzanie operacji lądowych i powietrznych niezbędnych do prowadzenia kampanii morskich.

  Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego (COM-DKM) – stacjonująca w Gdyni jednostka dowodzenia taktycznego Marynarki Wojennej podległa Dowódcy Marynarki Wojennej. COM-DKM jest odpowiedzialne za planowanie, dowodzenie i koordynację działań wszystkich jednostek Marynarki Wojennej wykonujących zadania na morzu, w powietrzu i na lądzie, koordynację działań sił wydzielonych do operacji pokojowych i reagowania kryzysowego oraz za pełnienie Dyżurnej Służby Operacyjnej Marynarki Wojennej. Centrum współpracuje z innymi niż militarne organy państwa w zakresie ratownictwa morskiego, reagowania kryzysowego oraz kontroli żeglugi morskiej.

  Historia biologii – część historii nauki wyróżniona na podstawie badanej dziedziny jaką jest biologia. Opisuje badanie życia na Ziemi od czasów starożytnych do współczesności. Historia życia na Ziemi opisana jest w odrębnym artykule.

  Dodano: 20.04.2010. 18:12  


  Najnowsze