• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grant ERBN na pionierskie badania bioróżnorodności

  04.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach pięcioletniego projektu, finansowanego ze środków unijnych, prowadzone będą badania nad składem bogatych gatunkowo zbiorowisk takich jak lasy tropikalne, aby pogłębić naszą wiedzę na temat procesów rządzących bioróżnorodnością.

  Projekt SPATIODIVERSITY (W kierunku ujednoliconej, przestrzennej teorii bioróżnorodności) otrzyma w ciągu kolejnych pięciu lat dofinansowanie na kwotę 2,8 mln EUR od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) z tematu "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR). ERBN udziela grantów, aby umożliwić naukowcom prowadzenie wybranych przez siebie twórczych i pionierskich badań naukowych.

  Zespół projektowy, pod kierunkiem ekspertów ds. modelowania ekologicznego - dr Thorstena Wieganda i dr Andreasa Hutha - będzie prowadzić prace w Centrum Badań Środowiskowych im. Helmholtza (UFZ) w Lipsku, Niemcy, aby zbadać, dlaczego oraz w jaki sposób gatunki współistnieją w określonych regionach o dużej bioróżnorodności takich jak ekosystemy obszarów trawiastych, rafy koralowe i ekosystemy planktonowe. Badania naukowe w tej dziedzinie mają zasadnicze znaczenie dla odkrycia sposobów na zachowanie bioróżnorodności, której zagrażają zmiany klimatu i działalność człowieka.

  "Aby osiągnąć cel przyjmujemy radykalnie odmienną metodologię niż we wcześniejszych próbach oraz sprecyzowaną przestrzennie perspektywę, która pozwoli nam zbliżyć się w istotny sposób do ujednoliconej przestrzennej teorii bioróżnorodności" - wyjaśnia dr Wiegand.

  Metodologia zespołu opierać się będzie na przestrzennym rozmieszczeniu gatunków, które nie zostało jak dotąd w pełni zbadane. Analiza opierać się będzie na modelowaniu komputerowym w połączeniu z najnowszą analizą przestrzennego wzorca i modelami symulacyjnym obszarów o dużej bioróżnorodności, aby spróbować zrozumieć wzorce rządzące tymi zbiorowiskami.

  Szczególnym wyzwaniem w projekcie będzie wysoki poziom złożoności analizowanych struktur przestrzennych, który wymaga zaawansowanej analizy komputerowej. Zespół badawczy wykorzysta również obszerne zbiory danych zebrane na obszarach badanych w lasach tropikalnych, w których występują setki gatunków drzew.

  "Projekt składa się z trzech części" - mówi dr Wiegand. "Na pierwszym etapie będziemy wykorzystywać najnowsze techniki analizy wzorca przestrzennego, aby określić ilościowo wysoce złożone struktury przestrzenne."

  "Jednocześnie - dodaje dr Andreas Huth - będziemy opracowywać mnóstwo indywidualnych, sprecyzowanych przestrzennie modeli symulacyjnych lasu, począwszy od modeli "neutralnych" po szczegółowe modele symulacyjne lasów oparte na procesach. Zaprocentuje tutaj nasze wieloletnie doświadczenie z modelami [symulacyjnymi] lasu takimi jak FORMIND czy FORMIX3."

  Na końcowym etapie projektu naukowcy zastosują techniki selekcyjne, aby sprawdzić, który z modeli symulacyjnych najlepiej odzwierciedla zaobserwowane struktury przestrzenne badanych obszarów o dużej bioróżnorodności. Wyniki projektu pomogą zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują systemy bioróżnorodności, co jest nieodzowne, jeżeli mamy powstrzymać obecne jej uszczuplanie i znaleźć sposoby na jej zachowanie.

  rdo: CORDIS

  informacji: Centrum Badań Środowiskowych im. Helmholtza (UFZ) http://www.ufz.de/ Europejska Rada ds. Badań Naukowych: http://erc.europa.eu/ Teksty pokrewne: 31206, 31354, 31387 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Centrum Badań Środowiskowych im. Helmholtza (UFZ)
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Centrum Badań Środowiskowych im. Helmholtza
  Indeks tematyczny: Nauki o ziemi; Ochrona srodowiska; Nauki biologiczne; Weterynaria i nauki o zwierzętach RCN: 31430   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) to projekt zainicjowany przez rząd Niemiec, Komisję Europejską i UNEP, mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zyski płynące z dobrze funkcjonujących, zdrowych ekosystemów wykazujących się wysoką bioróżnorodnością, oraz na rosnące koszta niszczenia ekosystemów. W tym celu TEEB stara się stworzyć syntezę zagadnień naukowych, ekonomicznych i ich implikacji politycznych.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy. Ochrona przyrody w Niemczech: Ochrona przyrody ma w Niemczech wysoki status, jest wpisana jako cel państwowy w art. 20 konstytucji od 1994 r. Ponad 42% terytorium kraju jest objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, jest to jeden z największych wskaźników na świecie. Państwo bierze też udział w większości międzynarodowych inicjatyw proekologicznych. Mimo to środowisko niemieckie jest niemal całkowicie przetworzone przez człowieka, a ponad 40% gatunków kręgowców i roślin jest zagrożonych wyginięciem w obszarze republiki federalnej. Wysokie standardy ochronne mają więc za zadanie ocalić resztki bioróżnorodności i w miarę możliwości odtworzyć stabilne ekosystemy.

  Bezpancerzowce (Anostraca) są skorupiakami występującymi na wszystkich kontynentach, we wszystkich strefach zoogeograficznych. Dotychczas opisano ponad 300 gatunków, jednakże około 1/4 z nich znana jest tylko z locus typicus lub mniej niż 3 lokacji. Najliczniejszą w gatunki jest Palearktyka z centrum bioróżnorodności na bałkanach. Zwyczajowo zaliczane do sztucznej grupy dużych skrzelonogów (ang. large Branchiopods), wraz z Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata oraz Cyclestherida. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Dodano: 04.11.2009. 15:12  


  Najnowsze