• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • InnoDoktorant Michał Ryms pracuje nad metodami odzysku ciepła

  08.07.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na świecie zużywa się coraz większe ilości energii. Naturalne zasoby paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu) są zaś ograniczone, dlatego tak ważne jest ich oszczędzanie, m.in. poprzez wydajniejsze przeprowadzanie procesów produkcyjnych. To wyzwanie dla przemysłu i nauki. Problematyką zagospodarowania ciepła niskotemperaturowego zajmuje się Michał Ryms z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

  "W myśl Europejskiego Pakietu Energetycznego 3x20 należy zadbać o podwyższenie wydajności procesów energetycznych. Do 2020 roku efektywność zużycia energii ma wzrosnąć o 20 proc., jest to zatem temat bardzo aktualny i pożądany" - przypomina w rozmowie z PAP Michał Ryms.

  Doktorant analizuje wydajność procesów produkcyjnych. Do jej poprawy dąży poprzez zagospodarowanie ciepła odpadowego. Jak tłumaczy, jest to taki rodzaj ciepła, które w danym procesie jest niewykorzystane i bezproduktywnie emitowane do atmosfery. Analogicznie poprawę wydajności można uzyskać również wykorzystując ciepło niskotemperaturowe, którego zwykle nie stosuje się do celów innych, niż grzewcze.

  "Technologia konwersji nisko- i średniotemperaturowego ciepła w energię elektryczną, np. poprzez zastosowanie tzw. układów ORC - Organic Rankine Cycle, jest znana w Europie. W Polsce do niedawna była bardzo rzadko stosowana - głównie ze względu na koszty inwestycyjne. Jest ona jednak na tyle uniwersalna, że może służyć również do produkcji energii elektrycznej czerpanej z innych źródeł, np. geotermii czy spalania biomasy. Rokuje to bardzo dobrze dla jej rozwoju w Polsce" - ocenia Ryms.

  Zdaniem młodego naukowca, realizacja jego pracy pozwoli w przyszłości na sprawniejsze projektowanie gotowych instalacji odzysku ciepła odpadowego i na szersze wykorzystanie takich rozwiązań technicznych również w naszym kraju.

  W swojej pracy Michał Ryms zamierza określić wytyczne projektowe dla nowych instalacji odzysku energii, głównie układów ORC. Część wyników została już wysłana do czasopism naukowych, a kolejne zostaną zaprezentowane na konferencjach. Naukowiec rozpoczął już pracę nad programem komputerowym, usprawniającym proces obliczania sprawności różnych wariantów pracy takich układów.

  Doktorant wiąże swoją pracę z planami wdrożeń do praktyki gospodarczej. Ofertę kieruje do przedsiębiorstw zajmujących się ekotechnologią, energetyką, nowymi źródłami energii. Jego interdyscyplinarne badania obejmują termodynamikę klasyczną, energetykę, technologię, aparaturę przemysłu chemicznego i energetycznego, ekonomię, ekologię oraz ochronę środowiska. Dlatego też, jak zapewnia, współpraca partnerska może być szeroka i odbywać się niezależnie na różnych płaszczyznach.

  "Głównym partnerem pracy stała się Grupa LOTOS, która zleciła badania dotyczące możliwości wdrożenia opisywanych rozwiązań na terenie Rafinerii w Gdańsku. Pierwszy etap pracy został bardzo pozytywnie przyjęty przez zarząd i obecnie trwa drugi etap badań w tym zakresie" - zdradza badacz w rozmowie z PAP.

  Michał Ryms jest jednym z laureatów pierwszej edycji projektu "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów", w ramach którego zarząd województwa pomorskiego przyznał 50 stypendiów w wysokości 30 tys. zł ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

  Jak stwierdził stypendysta, wyróżnienie to zapewniło mu zaplecze finansowe, zarówno dla realizacji pracy badawczej, jak i utrzymania się, gdyż wynagrodzenie doktoranta na uczelni wyższej nie należy do wysokich.

  Ryms ukończył Fizykę i Technikę Konwersji Energii na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Podkreśla, że zawsze interesowały go problemy ochrony środowiska w energetyce.

  Promotorem jego pracy magisterskiej jest prof. Witold Lewandowski (autor m.in. książki "Proekologiczne odnawialne źródła energii") z Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. Jego obecny promotor, dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, także zajmuje się tematyką proekologiczną (ogniwa PV, ich parametry pracy i recycling). Pod jej kierunkiem naukowiec finalizuje dysertację pt. "Inwentaryzacja, utylizacja i zagospodarowanie odpadowego lub niskotemperaturowego ciepła w przemyśle, energetyce, rolnictwie i geotermii". KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pierwsza zasada termodynamiki – jedno z podstawowych praw termodynamiki, jest sformułowaniem zasady zachowania energii dla układów termodynamicznych. Zasada stanowi podsumowanie równoważności ciepła i pracy oraz stałości energii układu izolowanego. Wymiana ciepła (nazywana także transportem ciepła lub przekazywaniem ciepła) jest to jeden ze sposobów (obok pracy) przekazywania energii pomiędzy układami termodynamicznymi. Hybrydowy układ wytwórczy – mały zespół współpracujących jednostek wytwórczych energii elektrycznej albo energii elektrycznej i ciepła, o zróżnicowanych nośnikach energii pierwotnej (odnawialne i nieodnawialne) lub zawierające układy do magazynowania energii, przy czym sterowanie i koordynacja ich współpracy odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanych układów energoelektronicznych.

  Kilowatogodzina (symbol: kWh ) - jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata. To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI. Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemu. Jest to przekazywanie energii chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów).

  (Learning by doing) Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych czynności podczas pracy. Wzrastająca wydajność jest efektem praktyki, samoudoskonalania się pracownika oraz tylko w niewielkim stopniu zależna od rozwoju technologicznego. Kapitał ludzki jest więc w produkcji równie istotny jak kapitał rzeczowy. Wydajność pracy rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) - stowarzyszenie naukowo-techniczne którego celem jest działańanie na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, w tym optymalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce. Stowarzyszenie zostało założone 1 kwietnia 2003 roku w Poznaniu, natomiast wpis do rejestru sądowego nastąpił 29 lipca 2003 roku.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Analiza punktów zbliżenia lub analiza Linnhoffa – metod optymalizacji systemów cieplnych stosowana w inżynierii procesowej. Polega ona na znajdywaniu układów o dużej wydajności cieplnej (charakteryzujących się dużym stopniem odzysku ciepła oraz małymi stratami cieplnymi) poprzez dobór odpowiednich warunków pracy oraz ewentualną modyfikację samego układu cieplnego. Cechą, której zawdzięcza swoją popularność jest jej prostota.

  Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii.

  Dodano: 08.07.2010. 01:17  


  Najnowsze