• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju: Nie bójmy się obszarów Natura 2000

  21.02.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Instytut na rzecz Ekorozwoju przekonuje, że trzeba zmienić podejście do obszarów chronionych w ramach unijnego programu Natura 2000. Obszarów tych nie należy traktować jako zagrożenia, lecz jako szansę dla rozwoju samorządów - przekonują eksperci.

  Instytut przygotowuje nową odsłonę internetowego portalu o obszarach chronionych w ramach unijnego programu Natura 2000 - www.natura2000.org.pl. Na kwiecień Instytut zapowiada jej nowy kształt. Do kwietnia 2012 r. Instytut skupi się m.in. na promocji i informowaniu o obszarach Natura 2000 nad wodami oraz rozwoju platformy edukacyjnej portalu.

  Jolanta Kamieniecka z INE podkreśliła, że gminy i samorządy nie wykorzystują tego, że mają na swoich terenach obszary Natura 2000. "Na stronach internetowych, czy w ulotkach można znaleźć informacje o parkach narodowych na terenie gminy, powiatu, czy województwa, o obszarach chronionych. Pomimo upływu czasu od wyznaczenia obszarów, samorządy nie umieszczają informacji o tak prestiżowej, europejskiej formie ochrony" - mówiła Kamieniecka.

  W ocenie Instytutu Polacy nie mają świadomości, że Natura 2000 jest siecią obejmującą całą Europę i chroniącą najcenniejsze jej części. "Objęcie ochroną w ramach Natura 2000 nobilituje dany teren. Pozwala na rozwój turystyczny i jest marką znaną w Europie" - przekonywali eksperci Instytutu. Obecnie program jest postrzegany raczej jak zaostrzenie konfliktów, a nie szansa rozwoju turystyki.

  W ramach projektu zorganizowane będą regionalne konferencje z programem edukacyjnym dla firm turystycznych, organizatorów turystyki i samorządów. Działanie na terenie Natury 2000 może być uzasadnieniem po sięgniecie po unijne środki. Sam szyld Natura 2000 w Europie to forma bezpłatnej promocji danego miejsca" - podkreślali.

  W ocenie ekspertów instytutu na temat europejskich obszarów chronionych w Polsce nadal przekazywana jest zbyt specjalistyczna wiedza. "Nie ma wiedzy potocznej, co to tak na prawdę jest Natura 2000. Chcemy, by nasz portal zmienił tę sytuację" - zaznaczyli.

  Portal www.natura2000.org.pl zawiera opisy turystycznych walorów obszarów Natura 2000, opracowane przez Instytut materiały do elektronicznych szkoleń na ten temat, informacje dotyczące gospodarczych możliwości rozwoju terenów objętych unijną ochroną.

  Na stronie można też znaleźć stale aktualizowany katalog obszarów Natura 2000 w Polsce. Obecnie liczy on ok. 1,1 tys. pozycji. Można też znaleźć informacje o niewyznaczonych jeszcze, ale proponowanych do wyznaczenia, obszarach.

  Instytut w ramach projektu przygotował też czwartą edycję edukacyjnego konkursu dla gimnazjalistów "Obszar Natura 2000 skarbem regionu". W pierwszym etapie uczniowie przez internet rozwiązują zadania konkursowe. Osoby, które przejdą do drugiego etapu mają za zadanie przygotować pracę konkursową promującą wybrany przez ucznia obszar Natura 2000 - np. ulotkę, prezentację multimedialną, czy stronę internetową.

  IV edycja konkursu będzie prowadzona od nowego roku szkolnego (2011-12), a jego finał zaplanowano na kwiecień 2012 r. - podała Bożena Wójcik z Instytutu. W poprzednich edycjach, organizowanych co dwa lata, pierwszy etap kończyło 400-500 osób, a drugi - 300 osób.

  Na portalu można też znaleźć wzory pism w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

  Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podał instytut.

  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy - czyli tzw. różnorodności biologicznej. Chronione są też tereny ważne dla zachowania gatunków ptaków.(PAP)

  ago/ drag/ krf/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Ostoja Ińska" - jeden z polskich obszarów Natura 2000. Kod obszaru: PLB320008 - pow. 87 710,94 ha

  Góry Bialskie i Grupa ŚnieżnikaProjektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) sieci Natura 2000 wyznaczony na podstawie Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG). Pierwszy projekt wyznaczenia tej ostoi przygotowany został we współpracy z naukowcami i przyrodnikami w latach 2002-2003 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN z Krakowa. Ostoja nie została dotychczas zgłoszona do Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Środowiska (stan na V 2007), jest konsekwentnie wymieniana jako konieczna do powołania na liście ostoi Natura 2000 przedłożonej do Komisji Europejskiej przez naukowców i organizacje pozarządowe (tzw. Shadow List).

  Seminarium BiogeograficzneOrganizowana przez Komisję Europejską procedura weryfikacji, czy proponowana przez państwo członkowskie UE sieć specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przewidywana do włączenia do sieci Natura 2000 jest wystarczająca.

  Murawy w Haćkach (PLH200015) – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (planowany specjalny obszar ochrony siedlisk) sieci Natura 2000 obejmujący siedliska murawowe pod Bielskiem Podlaskim (157,3 ha). Teren ten jest ponadto w zainteresowaniu archeologów. Pod koniec roku 2010 otrzymał plan zadań ochronnych, jako pierwszy w Polsce obszar Natura 2000. Jako że stwierdzono brak uzgodnienia projektu aktu prawa miejscowego z wojewodą, został on uchylony 15 kwietnia 2011 r., jednak po usunięciu nieprawidłowości formalnych został ponownie przyjęty 27 maja 2011 roku.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Dodano: 21.02.2011. 00:11  


  Najnowsze