• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kasia Nosowska ambasadorem kampanii Natura 2000. Poczuj to!

  27.10.2011. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Piosenkarka Kasia Nosowska została ambasadorem kampanii "Natura 2000. Poczuj to!" prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodych ludzi w zakresie Natury 2000.

  "Przyroda jest dobrem wspólnym, wszyscy z niej korzystamy i wspólnie powinniśmy o nią zadbać - tłumaczy Kasia Nosowska. - Każdy potrzebuje miejsca do złapania równowagi, miejsca gdzie może oderwać się od zgiełku miasta. Takim miejscem są właśnie obszary Natura 2000. Często jeździmy odpocząć, nawet nie zdając sobie sprawy, że znajdujemy się na obszarach Natura 2000. Przykładem mogą być Bieszczady, Tatry czy Półwysep Helski. Co więcej, są one blisko nas. Pochodzę ze Szczecina i nie zdawałam sobie sprawy, że Zalew Szczeciński to również obszar Natura 2000, cenny w skali całej Europy. Natura 2000, to nie tylko piękne lasy, łąki i jeziora, to obszary chroniące siedliska, na których żyją gatunki zagrożone wyginięciem."

   

  Projekt "Natura 2000. Poczuj to!" ma za zadanie przekonać młodych Polaków, że cenne przyrodniczo obszary, wartościowe zarówno dla ludzi żyjących współcześnie, jak i dla przyszłych pokoleń, to z jednej strony miejsca piękne i magiczne, z drugiej zaś, mimo swej niezwykłości, całkiem ludziom bliskie. W miejscach tych człowiek może żyć, pracować, rozwijać się, inwestować, pamiętając jednak, by nie szkodzić tym najrzadszym w skali Europy i zagrożonym wyginięciem roślinom i zwierzętom, które stały się celem ochrony tych obszarów.

  Kampania "Natura 2000. Poczuj to" jest realizowana w ramach projektu GDOŚ "Złap Równowagę, Odkryj Naturę", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie www.poczujnature.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Ostoja Ińska" - jeden z polskich obszarów Natura 2000. Kod obszaru: PLB320008 - pow. 87 710,94 ha Murawy w Haćkach (PLH200015) – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (planowany specjalny obszar ochrony siedlisk) sieci Natura 2000 obejmujący siedliska murawowe pod Bielskiem Podlaskim (157,3 ha). Teren ten jest ponadto w zainteresowaniu archeologów. Pod koniec roku 2010 otrzymał plan zadań ochronnych, jako pierwszy w Polsce obszar Natura 2000. Jako że stwierdzono brak uzgodnienia projektu aktu prawa miejscowego z wojewodą, został on uchylony 15 kwietnia 2011 r., jednak po usunięciu nieprawidłowości formalnych został ponownie przyjęty 27 maja 2011 roku. Seminarium Biogeograficzne: Organizowana przez Komisję Europejską procedura weryfikacji, czy proponowana przez państwo członkowskie UE sieć specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przewidywana do włączenia do sieci Natura 2000 jest wystarczająca.

  Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) sieci Natura 2000 wyznaczony na podstawie Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG). Pierwszy projekt wyznaczenia tej ostoi przygotowany został we współpracy z naukowcami i przyrodnikami w latach 2002-2003 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN z Krakowa. Ostoja nie została dotychczas zgłoszona do Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Środowiska (stan na V 2007), jest konsekwentnie wymieniana jako konieczna do powołania na liście ostoi Natura 2000 przedłożonej do Komisji Europejskiej przez naukowców i organizacje pozarządowe (tzw. Shadow List). Rezerwat przyrody "Karsiborskie Paprocie" – florystyczny, o powierzchni 38,10 ha, utworzony 8 grudnia 1989, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie grodzkim Świnoujście, na Wyspie Uznam, nad Zalewem Szczecińskim, 3,5 km na północny zachód od zachodniej główki falochronu (Brama Torowa-1), 9,5 km na południe-południowy zachód od Świnoujścia. Rezerwat położony na obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 "Delta Świny" (PLB 320002), oraz w sąsiedztwie innego obszaru OSO Natura 2000 "Zalew Szczeciński" (PLB 320009).

  Właściwy stan ochrony - pojęcie używane w ochronie przyrody w Unii Europejskiej, w tym szczególnie w ochronie obszarów Natura 2000 Stan siedliska przyrodniczego, przy którym naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we właściwym stanie ochrony. Rezerwat przyrody Nietlickie Bagno (3107,6 ha) znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i jest chroniony także jako obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB 280001 Bagna Nietlickie (4080,8 ha), wchodzący w skład sieci Natura 2000.

  Trzcińskie mokradła – obszar kilkudziesięciu hektarów torfowisk położony na północny wschód od Janowic Wielkich. Dawniej mokradła były rozleglejsze. W latach 60. XX w. duża ich część została zmeliorowana. Obiekt zaakceptowany przez Komisję Europejską jako specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) w sieci Natura 2000. Wyspa Rembezy: Wyspa na Wiśle, w okolicach Góry Kalwarii i Czerska, w dużej części porośnięta wierzbami, krzakami i gęstą łoziną. Długa na ok. 4,5 km, szeroka na ok. 1 km, poprzecinana pozostałościami starorzecza Wisły. Jest częścią obszaru Doliny Środkowej Wisły, w ramach sieci obszarów Natura 2000.

  Plan ochrony - jest to dokument, który sporządza się i realizuje dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a można sporządzić także dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Plan ochrony ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych jest podstawowym dokumentem planującym ochronę przyrody. Dla obszaru Natura 2000 takim podstawowym dokumentem jest plan zadań ochronnych, a plan ochrony sporządza się dla obszaru lub jego części tylko w razie potrzeby uszczegółowienia planowania.

  Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (ang. SCI - Site of Community Importance) – obszar chroniony sieci Natura 2000, projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, jednak wobec którego nie został jeszcze wyznaczony akt prawa krajowego.

  Park Narodowy Cabañeros jest jednym z 13 hiszpańskich parków narodowych (parque nacional) oraz obszarem wchodzącym w skład sieci Natura 2000 na podstawie Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej (z hiszp. Zona de Especial Protección para las Aves – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków). Bagienna Dolina Narwi – obszar chroniony programem Natura 2000 w województwie podlaskim o powierzchni 23471,09 ha.

  Rezerwat przyrody Bagna Nietlickie znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Znajduje się w sieci Natura 2000. O lesie - drugi singel Nosowskiej i ostatni utwór z szóstego albumu pt. 8. Piosenka towarzyszyła kampanii społecznej „Natura 2000. Poczuj to!”, której Katarzyna Nosowska została ambasadorką.

  Europejskie Forum Siedliskowe (European Habitats Forum, EHF) – europejska sieć organizacji ekologicznych, z siedzibą w Brukseli, zajmujących się ochroną przyrody, zaangażowana w szczególności we współpracę z Komisją Europejską w zakresie wdrażania sieci obszarów Natura 2000. Przedstawiciel EHF bierze udział w roli "adwokata przyrody" w procedurze Seminarium Biogeograficznego. Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Dodano: 27.10.2011. 12:19  


  Najnowsze