• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klimat odczuwa wpływ transportu

  27.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Transport wpływa na klimat, a eksperci twierdzą, że sytuacja będzie się pogarszać. Dane pokazują, że dziesięć lat temu transport odpowiadał za około 10% całego ocieplenia antropogenicznego netto, na szczycie listy znalazł się dwutlenek węgla (CO2), a za nim troposferyczny ozon (O3). Naukowcy z Ośrodka Międzynarodowych Badań nad Klimatem i Środowiskiem (CICERO) z siedzibą w Oslo, Norwegia, obliczyli wpływ transport na globalne ocieplenie w nadchodzących latach. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Atmospheric Environment, stanowią część finansowanego ze środków unijnych projektu QUANTIFY (Ilościowe określanie wpływu globalnych i europejskich systemów transportowych na klimat), który otrzymał 8,39 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Jan S. Fuglestvedt, dyrektor naukowy CICERO, powiedział, że emisje pochodzące z transportu zwiększą trzykrotnie lub czterokrotnie globalne ocieplenie w ciągu kolejnych 40 lat. Zespół naukowców wyjaśnił, że w 2050 r. według trzech z czterech scenariuszy transport wygeneruje 15% całkowitego, antropogenicznego globalnego ocieplenia. Emisje wzrosną również w innych sektorach. Tuż przed XXII w. wkład transportu w antropogeniczne ocieplenie może osiągnąć 20%.

  "Intensyfikacja ruchu podróżnych i handlu międzynarodowego powoduje wzrost emisji" - wyjaśnia dr Fuglestvedt. "Największy udział, który prawdopodobnie utrzyma się w przyszłości, ma transport drogowy."

  Naukowcy twierdzą, że głównym zanieczyszczeniem pochodzącym z ruchu drogowego jest CO2. Przewidują również wzrost tych emisji, a spadek innych. Różne gazy i cząstki emitowane przez sektor transportu wpływają na klimat, część z nich schładza, a część ociepla Ziemię; podobnie jak skutki części z nich utrzymują się przez wiele lat, podczas gdy innych jedynie przez krótki czas.

  Według naukowców istnieją cztery różne scenariusze dotyczące emisji pochodzących z transportu, które uwzględniają różne założenia w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu populacji.

  "Badania oparte na scenariuszach pokazują główne schematy możliwego przyszłego rozwoju wypadków na podstawie obecnej wiedzy i różnych założeń" - twierdzi dr Fuglestvedt. "Widzimy, że CO2 jest najważniejszym gazem cieplarnianym w perspektywie długoterminowej, niemniej znaczenie ma również kilka innych elementów i skutków. Niektóre z tych skutków są bardzo niepewne, zwłaszcza te związane z lotnictwem."

  Na drugim miejscu pod względem największego oddziaływania ocieplającego uplasowało się lotnictwo, a główną rolę ogrywają tutaj CO2, smugi kondensacyjne i chmury pierzaste. Niemniej naukowcy twierdzą, że z uwagi na bardziej niejednoznaczny charakter tych procesów w porównaniu do wpływu CO2, wpływ lotnictwa na klimat jest bardziej niejednoznaczny niż wpływ transportu drogowego. Dane pokazują, że lotnictwo może być odpowiedzialne za 4% globalnego ocieplenia w ciągu kolejnych 40 lat.

  Tymczasem flota morska obniża globalną temperaturę od początku 2000 r. z powodu emisji dwutlenku siarki (SO2). Nowe przepisy, które mają być wprowadzone powinny znacznie obniżyć poziom emisji.

  Odnosząc się do tego, co przyniesie przyszłość w zakresie przyjaźniejszych dla środowiska środków transportu, naukowcy powiedzieli, że na rynku pojawią się pojazdy funkcjonujące w systemie zero emisji, a także nowe paliwa.

  W projekcie QUANTIFY, który ma się zakończyć w lutym 2010 r., bierze udział 40 partnerów z państw członkowskich UE - w tym z Czech, Polski, Węgier i Wlk. Brytanii - oraz z Rosji i USA, a jego koordynatorem jest niemieckie Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

  rdo: CORDIS

  informacji: QUANTIFY: http://www.pa.op.dlr.de/quantify/ Atmospheric Environment - proszę kliknąć: tutaj Teksty pokrewne: 31139 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Atmospheric Environment, CICERO
  Referencje dokumentu: Skeie, R. B., et al. (2009) Global temperature change from the transport sectors: Historical development and future scenarios. Atmospheric Environment, 43, 39, 6260-6270. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.05.025.
  Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Koordynacja, wspólpraca; Ochrona srodowiska; Badania Naukowe; Transport RCN: 31516   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Koszty zewnętrzne: Koszty zewnętrzne są to koszty ponoszone przez otoczenie wskutek działalności jakiegoś czynnika. Często używa się tego terminu w odniesieniu do różnych środków transportu. Tak też podczas gdy transport drogowy i kolejowy nie wydają się na pierwszy rzut oka znacznie różnić pod względem kosztów, to po dodaniu skutków jakie oba wywierają na środowisko, zdrowie ludzi, czy infrastrukturę opłacaną przez państwo, różnica znacząco rośnie na niekorzyść transportu drogowego. Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego. Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu.

  Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Transport miejski – sfera działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień transportu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem komunikacja miejska. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić można miejski transport drogowy, miejski transport szynowy, miejski transport wodny.

  Transport kombinowany – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu. Trasy dowozowe i odwozowe do głównego środka transportu wykonywane są za pomocą transportu samochodowego. Transport intermodalny (Intermodalny transport towarowy) – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.

  Transport bimodalny – transport polegający na wykorzystaniu dwóch środków transportu (drogowego i kolejowego) bez stosowania przeładunku ładunku. Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport. Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego).

  Terminal kontenerowy – obiekt, w którym kontenery są przeładowywane z różnych środków transportu w celu dalszego transportu. Przeładunek może odbywać się między statkami kontenerowymi oraz pojazdami lądowymi (pociągi lub ciągniki siodłowe), w takim przypadku mamy do czynienia z morskim terminalem kontenerowym. Przeładunek może również odbywać się między pojazdami lądowymi, zwykle z pociągu i ciągników siodłowych, w tym przypadku terminal opisany jest jako lądowy terminal kontenerowy.
  Morskie terminale kontenerowe zazwyczaj są częścią większego portu i znajdują się w dużych miastach lub w ich pobliżu. Uwarunkowane jest to koniecznością zapewnienia dobrego dojazdu kolejowego oraz drogowego. Terminale kontenerowe, zarówno morskie jak i lądowe, zapewniają zwykle również place składowe przeznaczone do przechowywania kontenerów zarówno załadowanych jak i pustych. Załadowane kontenery są przechowywane przez stosunkowo krótki czas, gdyż czekają na dalszy transport. Natomiast puste kontenery mogą być składowane przez dłuższy okres w zależności od planu ich ponownego użycia.  Kontrowersje wokół globalnego ocieplenia – dyskusja dotycząca natury i konsekwencji globalnego ocieplenia. Nieporozumienia dotyczą m.in. przyczyn wzrostu średniej temperatury globalnej powietrza (szczególnie od połowy XX wieku), czy trend ocieplenia jest bezprecedensowy lub w zakresie klimatycznych oscylacji i czy podawany wzrost w pełni lub częściowo nie wynika z niedokładnych pomiarów. Dodatkowe kwestie to szacunki wrażliwości klimatycznej, prognozy ocieplenia w przyszłości, konsekwencje i przeciwdziałanie. Prowadzona jest żywiołowa debata w mediach masowych i polityce, a zaangażowane są korporacje, organizacje polityczne i osoby indywidualne.

  Dodano: 27.11.2009. 15:12  


  Najnowsze