• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kończy się nabór na kurs Dynamika Zrównoważonego Rozwoju

  24.06.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jeszcze tyko do 30 czerwca można się zgłaszać na bezpłatny kurs "Dynamika Zrównoważonego Rozwoju - Systemowe podejście do diagnozowania i rozwiązywania złożonych problemów środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych", organizowany przez Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Fundację Sendzimira.

  Jak informuje Patrycja Romaniuk z Fundacji, kurs jest przeznaczony dla naukowców, doktorantów i studentów oraz przedstawicieli sektora pozarządowego, biznesu i administracji.

  Jego celem jest praktyczna nauka systemowego rozwiązywania złożonych problemów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. W programie m.in. zarządzanie organizacjami, zasobami naturalnymi, projektowanie strategii i skuteczne wdrażanie działań z zakresu CSR, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie.

  Kurs rozpocznie się 19 września w Karpaczu i potrwa do drugiego października.

  Zajęcia będą prowadzone przez zespół polskich i zagranicznych specjalistów (m.in. z Austrii i z Belgii).

  Szczegóły dotyczące zgłoszeń na stronie www.crs.org.pl/dzr.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) a obecnie prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". The Society for the Study of Evolution – stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów w zakresie ewolucji biologicznej. Celem jego działalności jest propagowanie podejścia ewolucjonistycznego do rozwiązywania różnych problemów z zakresu nauk o życiu. Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku. Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  Facylitacja - jest jedną z metod rozwiązywania konfliktów. Stosuje się ją w przypadkach, gdy w konflikcie bierze udział wiele stron, dotyczy on złożonych problemów, oraz jeśli uczestnicy mają problemy z przestrzeganiem zasad. Cechą facylitacji jest obecność facylitatora - osoby pomagającej w rozwiązaniu konfliktu, która jest bezstronna, a jej zadaniem jest wyłącznie pilnowanie, aby nie doszło do kłótni i eskalacji konfliktu. Kultura energetyczna - z etymologicznego punktu widzenia jest to humanistyczna strategia podejścia do spraw energii, zarówno ze strony jej producentów, jak i konsumentów, umożliwiająca rozwiązywanie problemów społecznych.

  Gra kierownicza - forma rozwiązywania pewnych problemów w zasadzie właściwych okresowi pokojowemu, dotyczących różnych aspektów działalności instytucji oraz sztabów wojskowych i kryzysowych wielu szczebli. Gra kierownicza polega na rozwiązywaniu przez uczestników lub ich zespoły złożonych sytuacji praktycznych, zazwyczaj o charakterze problemowym i konfliktowym. Psychologia pastoralna – nauka stosowana, której celem jest wykorzystanie teorii i wyników badań psychologicznych do rozwiązywania problemów duszpasterskich. Według definicji Willibalda Demala psychologia pastoralna ze względu na swą naturę i cel jest nauką pomocniczą teologii pastoralnej i służy jako bezpośrednia pomoc w praktyce duszpasterskiej. Szczególny akcent kładzie na problemy duchowe współwystępujące z problemami psychicznymi i na rozwój osobowości człowieka w aspekcie religijnym i moralnym. Psychologia pastoralna zakłada wzajemne przenikanie się rozwoju duchowego i rozwoju psychicznego.

  Programowanie zstępujące (projektowanie zstępujące) (ang. top-down design) - rozwiązanie programistyczne polegające na zdefiniowaniu problemu ogólnego poprzez podzielenie na podproblemy, które są dzielone na jeszcze mniejsze podproblemy aż do rozwiązań oczywistych, łatwych do zapisania. Następnie złożenie z rozwiązań podproblemów niższego rzędu rozwiązań problemów wyższego rzędu aż do całkowitego rozwiązania problemu.

  Dodano: 24.06.2010. 00:17  


  Najnowsze