• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • LIFEWATCH - zielone światło dla szwedzkiej, internetowej bazy danych nt. bioróżnorodności

  02.07.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwszy, krajowy węzeł paneuropejskiej infrastruktury e-nauki i technologii na rzecz danych na temat bioróżnorodności i obserwatoriów, LIFEWATCH, niedługo rozpocznie prace w Szwecji, przygotowując ogólnodostępną bazę danych lokalnych gatunków. Szwedzka Rada ds. Nauki przyznała 36 mln SEK (3,75 mln EUR) dofinansowania, a każdy z 7 uczestników projektu wniesie kolejne 10 mln SEK (1 mln EUR).

  Szerszy, paneuropejski projekt LIFEWATCH znajduje się obecnie w końcowym roku fazy przygotowawczej. Na 3 lata realizacji otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 mln EUR z działania "Infrastruktury badawcze" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Zgromadził 29 partnerów, w tym Szwedzką Radę ds. Nauki, Szwedzkie Muzeum Historii Naturalnej i Uniwersytet w Gothenburgu.

  Wszystkie trzy instytucje będą zaangażowane w realizację szwedzkiego wkładu w inicjatywę LIFEWATCH wraz ze Szwedzkim Ośrodkiem Informacji o Gatunkach przy Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych (SLU), Uniwersytetami w Ume? i w Lund, Szwedzkim Instytutem Meteorologicznym i Hydrologicznym (SMHI) oraz Szwedzką Radą ds. Rybołówstwa. "Szwedzka część jest obecnie pierwszym węzłem w Europie, który otrzymał dofinansowanie i ma stać się trzonem całej europejskiej struktury" - oświadcza profesor Lars Börjesson ze Szwedzkiej Rady ds. Nauki.

  Jako część szeroko zakrojonych działań europejskich na rzecz tworzenia infrastruktur badawczych w różnych obszarach nauki, LIFEWATCH uporządkuje informacje na temat stanu gatunków zwierząt i roślin w całej Europie. Połączy system obserwatoriów morskich, lądowych i słodkowodnych oraz zapewni społeczności naukowej powszechny dostęp do połączonych, rozproszonych informacji z baz danych i stanowisk obserwacyjnych. Ponadto zapewni obiekty obliczeniowe w wirtualnych laboratoriach wyposażonych w narzędzia do analizy i modelowania oraz wsparcie i szkolenia dla użytkowników.

  Korzystanie z niezliczonych danych i informacji we wspólnym formacie ma ułatwić analizy i będzie ogromną wartością dla naukowców, analityków środowiskowych i władz.

  "Zaledwie kilka kliknięć umożliwi bezpośrednie sprawdzenie, czy populacja danego gatunku wzrosła czy zmalała, co się stanie, jeżeli zmieni się klimat lub jakość wody, czy też jakie czynniki środowiskowe mają kluczowe znaczenie dla gatunków leśnych w Gotalandii" - mówi profesor Ulf Gärdenfors z SLU, który będzie koordynatorem szwedzkiej części projektu LIFEWATCH. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to za trzy lata szwedzka baza danych będzie już działać.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. Baza Danych Topograficznych (znana też jako Topograficzna Baza Danych, TBD) – polski urzędowy system udostępniania wysokiej jakości danych przestrzennych (GIS). Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych w niej danych. Temporalne bazy danych są często administrowane automatycznie, poprzez usuwanie nieaktualnych danych lub ich archiwizowanie.

  Cassandra, Apache Cassandra – rozproszony system zarządzania bazą danych o charakterze open source. Został zaprojektowany do obsługi dużej ilości rozproszonych danych na wielu serwerach, który będzie nadal funkcjonował nawet jeśli jeden z serwerów przestanie działać. Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  Rollback – technologia stosowana w bazach danych do przywracania struktury bazy danych do stanu sprzed określonego przedziału czasowego. Jest ona przydatna w wypadkach np. uszkodzenia struktury bazy danych lub przypadkowego usunięcia istotnego znacznika. Działanie tej technologii polega na nadpisaniu zawartości danej bazy danych obrazem kopii zapasowej zapisanym na dysku twardym komputera, z którego jest przeprowadzana operacja rollbacku bazy danych. System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Kartotekowa baza danych (lub prosta baza danych) - baza danych złożona z jednej lub kilku tablic zawierających rekordy, z których każdy zawiera identyczną strukturę pól. Każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami, w przeciwieństwie do relacyjnej bazy danych.

  Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.

  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień.

  Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” Sqlplus: SQL*Plus jest terminalowym klientem baz danych Oracle. Stanowi on interaktywne narzędzie służące do wykonywania określonych zadań lub zapytań SQL/PL/SQL oraz administracji serwerem baz danych Oracle.

  Baza danych XML: Baza danych XML jest to taki programowy system trwałych struktur danych, który pozwala na zapisanie tych danych w formacie XML. Dane te mogą być potem pobierane, wysyłane i serializowane w dowolnym formacie. Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Dodano: 02.07.2010. 21:12  


  Najnowsze