• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ludzie nadal nadmiernie eksploatują łowiska

  09.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Łowiska nie tylko dostarczają białko zwierzęce do spożycia, ale zapewniają również bezpośrednie i pośrednie zatrudnienie około 200 milionom osób na świecie. Niemniej Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzega w swoim raporcie, że 52% zasobów połowowych na świecie zostało całkowicie wyeksploatowanych, a 28% jest nadmiernie eksploatowanych lub znajduje się na granicy wyczerpania. Teraz, sfinansowane ze środków unijnych badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie PLoS Biology, dają czytelnikom pogląd, w jaki sposób praktyki zarządzania wpływają na utrzymanie równowagi łowisk.

  Wyniki te stanowią dorobek projektu ECOFUN (Analiza zmian różnorodności biologicznej w zakresie strukturalnych i funkcjonalnych właściwości ekosystemów morskich pod kumulacyjną presją antropogeniczną), który otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 212.125 EUR z Działania Marie Curie "Międzynarodowe stypendia dla wyjeżdżających naukowców na rzecz rozwoju kariery" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W ramach badań sprawdzono stopień efektywności globalnych systemów zarządzania łowiskami, wykorzystując oceny przygotowane przez 1.200 ekspertów i analizując je w połączeniu z danymi na temat zrównoważenia odłowów na łowiskach. Większość z tych systemów nie spełnia standardów ustalonych przez międzynarodowe organizacje - czytamy w raporcie. Demokratyczny i przejrzysty transfer wiedzy naukowej do polityki pomaga ustalić zrównoważenie łowisk.

  "Być może najbardziej uderzającym wynikiem naszego sondażu był fakt, że ani jedno państwo na świecie nie spełnia w sposób ciągły wszystkich tych wymogów zarządczych" - wyjaśnia dr Camilo Mora z Uniwersytetu Dalhousie, Kanada, oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, USA. "Zatem odpowiedź na pytanie, które państwa radzą sobie dobrze, a które nie, zależy od konkretnego wymogu wziętego pod uwagę."

  Dr Mora stwierdził jeszcze, że światowe łowiska są jedynymi z najważniejszych zasobów naturalnych dla człowieka. "Niestety nadmiernie wykorzystujemy łowiska na świecie, co doprowadza do ograniczenia lub załamania wielu z nich" - dodaje.

  Ze swej strony, współautor, profesor Boris Worm z Uniwersytetu Dalhousie, powiedział: "Konsekwencje nadmiernej eksploatacji światowych łowisk to problem, który dotyczy nie tylko bezpieczeństwa żywności i rozwoju społeczno-gospodarczego, ale również ekosystemów oceanicznych. Wiemy już, że zbyt intensywne połowy mogą również doprowadzić do ograniczenia różnorodności biologicznej i produktywności ekosystemów."

  Dr Mora podkreślił, że rozmaite konsekwencje socjoekonomiczne i ekologiczne związane z malejącą liczbą zasobów rybnych leżą na sercu wielu ludziom na świecie. Zaproponowano również wiele inicjatyw, aby zapewnić "poprawę sposobu wykorzystywania zasobów morskich przez poszczególne państwa" - jak mówi.

  "Niektóre z tych inicjatyw obejmują Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa ONZ, konwencję o różnorodności biologicznej oraz Milenijną Ocenę Ekosystemów" - mówi dr Mora. "Choć te inicjatywy są popierane przez większość rządów, brakuje globalnej oceny zakresu, w jakim te ideały są rzeczywiście wdrażane i skuteczne."

  Mimo większych możliwości naukowych i wdrożeniowych w porównaniu z biedniejszymi państwami, bogatsze kraje borykają się z negatywnymi reperkusjami nadmiernych subwencji i zbyt dużej zdolności połowowej. Ten drugi problem wynika z modernizacji flot krajowych. Badania wykazały, że biedniejsze kraje nie tylko cierpią na niedobór silnej bazy naukowej i możliwości wdrożeniowych, ale także dysponują mniejszą zdolnością połowową i sprzedają w sposób nieproporcjonalny swoje prawa połowowe innym państwom, które nie mają takich niedoborów.

  Na skalę globalną największe połowy prowadzą floty UE, USA, Japonii, Korei Południowej i Chin.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  PLoS Biology:
  http://www.plosbiology.org

  Aby uzyskać z serwisu CORDIS więcej informacji na temat ECOFUN, proszę kliknąć:
  tutaj

  FAO ONZ
  http://www.pnas.org/

  Źródło danych: Public Library of Science
  Referencje dokumentu: Mora C., et al. (2009) Management effectiveness of the world's marine fisheries. PLoS Biol 7:e1000131. DOI:10.1371/journal.pbio.1000131.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Public Library of Science (PLoS) – projekt non-profit rozwijania zbioru czasopism naukowych i innej literatury naukowej, dostępnego na licencjach wolnej dokumentacji. W 2006 r. w ramach tego projektu publikowane były następujące czasopisma: PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computational Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens i PLoS Clinical Trials. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe.

  Zarządzanie taborem (także: Zarządzanie flotą) (ang. car fleet management - CFM) – jest to proces logistyczny dotyczący środków transportu polegający na alokacji i przepływie środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów w powiązaniu z innymi procesami logistycznymi realizowany poprzez uporządkowany zbiór czynności (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Uwzględnia się kryteria: czasu, efektywności spełniania celów organizacji, kosztów oraz lokalizacji. Celem zarządzania flotą jest porządkowanie działań mających na celu osiąganie pożądanych wyników jak również wykonywanie zadań przy optymalnym wykorzystaniu floty. PLOS Computational Biology (do 2012 r. PLoS Computational Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii ze szczególnym uwzględnieniem prac, które z użyciem metod obliczeniowych pogłębiają wiedzę na temat systemów żywych na każdym poziomie: od pojedynczych cząsteczek po komórki, od populacji do całych ekosystemów. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Quiz – rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.

  Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Ocena 360 stopni – "Wykorzystywana najczęściej nazwa to system oceny 360 stopni. Stosuje się jednak zamiennie również inne nazwy: ocena wieloźródłowa, ocena z wielu punktów widzenia, pełna informacja zwrotna, sprzężenie zwrotne 360 stopni. Ocena taka to pozyskiwanie informacji o pracowniku z więcej niż dwóch źródeł, w tym jednym źródłem jest samoocena dokonana przez ocenianego pracownika.". polega głównie na przeprowadzeniu ankiety wśród osób z otoczenia badanego pracownika. W skład tych osób wchodzą takie osoby jak szef, bezpośredni przełożeni, współpracownicy, równorzędni pracownicy, osoby, którymi zarządza badany pracownik, czy też klienci, dalsi współpracownicy i inne osoby, które chcemy zapytać o opinię na temat badanego pracownika. Zatem są to wszystkie osoby niejako „dookoła” badanego pracownika. Stąd też nazwa ocena 360 stopni. Często określa się ją również jako ankieta 360 stopni, albo 360 feedback. Czasem w ankiecie bierze udział mniejsza liczba osób i taka ankieta, czy też ocena jest określana jako ocena 270 stopni, albo ocena 180 stopni, w zależności od tego jaka grupa osób jest pomijana.

  CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej.

  Zarządzanie Internetem to proces, w którym biorą udział rządy różnych państw (głównie USA), Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) oraz organizacje międzynarodowe, w tym ONZ. Proces ten ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju Internetu z korzyścią dla wszystkich ludzi. W tej chwili zarządzanie Internetem jest w fazie burzliwego rozwoju. Głównymi problemami, na które natykają się w/w organizacje, są bardzo szybki rozwój Internetu oraz fakt, że odgrywa on coraz większą rolę we wszystkich aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Dodatkowo wśród przedstawicieli rządowych oraz innych organizacji brakuje ekspertów, którzy dokładnie znaliby stan obecny i możliwe kierunki rozwoju Internetu. Komitet Antyterrorystyczny (ang. The Counter Terrorism Committee – CTC) - pomocnicza struktura ONZ odpowiedzialna za bezpieczeństwo międzynarodowe, powołana 28 września 2001 r. na podstawie Rezolucji 1373, w związku z atakami terrorystycznymi 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. Celem Komitetu jest monitorowanie wszystkich działań, które będą uznane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ za zasadne do podjęcia kroków niezbędnych do zwalczania terroryzmu. W skład Komitetu weszło 15 przedstawicieli członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Głównym zadaniem Komitetu jest doradzanie państwom członkowskim, w jaki sposób dostosować obowiązujące w tych państwach prawo, tak aby jak najskuteczniej wypełniać postanowienia Rezolucji 1373. Jednak nie ma on możliwości nakładania sankcji na państwa nie wypełniające postanowień tej rezolucji. Do końca 2002 r. 175 państw, w tym Polska, przedstawiło Komitetowi raporty dotyczące wprowadzania w życie Rezolucji 1373. Raporty stanowiły podstawę do wytypowania państw mogących służyć pomocą państwom mającym problemy z wprowadzaniem w życie Rezolucji 1373. Kofi Annan, doceniając pracę Komitetu Antyterrorystycznego, powiedział, że „praca Komitetu oraz wola współpracy wykazana przez kraje członkowskie jest bezprecedensowa i wyjątkowa”. W 2004 r. w celu wspierania działania CTC na poziomie technicznym, w zakresie wzmocnienia i koordynacji procesu monitoringu implementacji Rezolucji 1373, Rada Bezpieczeństwa na mocy Rezolucji 1535 powołała Zarząd Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego - The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED).
  Obecnie na forum ONZ trwa dyskusja nad przyjęciem Kompleksowej Konwencji ws. Zwalczania Terroryzmu - The Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT). Przeszkodą w przyjęciu ww. dokumentu są kwestie sporne dotyczące m.in. definicji terroryzmu, umieszczenia w dokumencie odniesień do terroryzmu państwowego, ocen źródeł terroryzmu oraz walki narodowowyzwoleńczej od działań terrorystycznych.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Łowisko specjalne - łowisko funkcjonujące na odrębnych zasadach od Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Cechą takiego łowiska jest kilkakrotnie większe zarybianie, reglamentowany dostęp do łowiska, regulamin wprowadzający dodatkowe ograniczenia i obowiązki, oraz dodatkowe opłaty za zezwolenia na korzystanie z takiego łowiska.

  Dodano: 09.07.2009. 15:11  


  Najnowsze