• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy projekt pomoże zmniejszyć skutki zmian klimatycznych

  22.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach międzynarodowego projektu powstaje pierwszy, światowy system pomiaru i modelowania ilości dwutlenku węgla, który będzie wykorzystywany do łagodzenia skutków zmian klimatu, pobudzania handlu pozwoleniami na emisję CO2 oraz sprawdzania, czy inicjatywy równoważenia dwutlenku węgla (ang. carbon-offestting) rzeczywiście spełniają swoją rolę.

  Dwuletni projekt "Korzyści z emisji dwutlenku węgla" uzyskał dofinansowanie na kwotę 9,16 mln USD (6,7 mln EUR) z Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska oraz z Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Brytyjski Uniwersytet Wschodniej Anglii, dwa uniwersytety z USA oraz WWF (World Wildlife Foundation) są jednymi z wielu partnerów zaangażowanych w projekt, w ramach którego powstają systemy internetowe do pomiaru, monitorowania i modelowania ilości dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych wytwarzanych i składowanych w glebie i roślinności.

  Projekt "Korzyści z emisji dwutlenku węgla" obejmie również badanie ogromnego potencjału zatrzymywania dwutlenku węgla przez glebę i roślinność na podstawie pomiaru tego potencjału w gruntach rolnych i lasach. Takie wykorzystanie gruntu może również przyczynić się do zwalczania ubóstwa.

  Obecnie potrzebnych jest znacznie więcej informacji na temat procesu zmian klimatycznych, sposobu w jaki wpływają na grunty oraz sposobu, w jaki można poprawić wykorzystanie ich potencjału do zatrzymywania dwutlenku węgla. Obok stworzenia "skrzynki narzędziowej" z opcjami najlepszych praktyk zarządzania gruntami, w ramach projektu przygotowane zostaną również kalkulacje do wykorzystania w systemie "handlu pozwoleniami na emisję CO2", w ramach którego rolnicy, właściciele ziemscy i gminy wiejskie mogłyby pozyskiwać środki od krajów, które chcą zrównoważyć swoje emisje dwutlenku węgla.

  "Musimy być w stanie śledzić zmiany w poziomie dwutlenku węgla poniżej i powyżej poziomu gruntu, ale na dzień dzisiejszy nie ma na to znormalizowanej, opłacalnej i prostej metody" - powiedział profesor Michael Stocking z grupy ds. pomocy krajom rozwijającym się przy Uniwersytecie Wschodniej Anglii.

  "Potrzebny jest system, który będzie można zastosować i wykorzystać do pomiaru wpływu dwutlenku węgla generowanego przez wszelkiego typu projekty, bez względu na to czy mają one na celu wspieranie małych przedsiębiorstw, np. meblarskich, czy sadzenie drzew albo obsiew pól. Projekty zarządzania zasobami naturalnymi mają przynosić korzyści z emisji dwutlenku węgla, a organizacje powinny być w stanie wykazać, że ich inwestycje przynoszą korzyści dla środowiska na skalę globalną."

  Projekt umożliwi rolnikom i osobom zarządzającym lasami poznać zawartość dwutlenku węgla w ich gruntach oraz jaki wpływ na nią mają podejmowane przez nich działania. Pomoże im również w podejmowaniu kroków zmniejszających ten wpływ, dzięki wykorzystaniu selektywnych opcji uprawy rolnej i leśnej.

  "W ramach tych badań zostanie opracowane narzędzie, które pomoże nam zrozumieć, jak oddziałuje dwutlenek węgla pochodzący z naszych działań na emisję gazów cieplarnianych i wiązanie dwutlenku węgla [przechwytywanie dwutlenku węgla i wstrzykiwanie go pod ziemię w celu długoterminowego składowania] przez roślinność i glebę" - powiedział profesor Stocking. "Rolnictwo posiada największe zdolności zatrzymywania i magazynowania dwutlenku węgla, hamując przez to zmiany klimatyczne. Umożliwi również organizacjom ustalenie, czy strategie równoważenia dwutlenku węgla odnoszą sukces, co mogłoby wówczas zadziałać jako zachęta do dalszych działań."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Uniwersytet Wschodniej Anglii:
  http://www.uea.ac.uk

  Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych:
  http://www.unep.org

  Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska:
  http://www.gefweb.org

  Źródło danych: Uniwersytet Wschodniej Anglii
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu Wschodniej Anglii

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Równoważnik dwutlenku węgla (CO2e lub CDE) (Carbon dioxide equivalent) – to dwie, związane ze sobą lecz różne jednostki służące do opisywania globalnego ocieplenia, które może być spowodowane przez dany gaz cieplarniany, wykorzystujące równoważną ilość lub stężenie dwutlenku węgla jako poziomu odniesienia. Klatrat dwutlenku węgla jest to hydrat - związek dwutlenku węgla z wodą, mający krystaliczną budowę CO2·nH2O. Cząsteczki dwutlenku węgla są uwięzione w sieci krystalicznej lodu. Struktura taka pozostaje stabilna w warunkach wysokiego ciśnienia (ponad 1 MPa w temperaturze 0 °C). Hipokapnia, hipokarbia (hypocapnia, hypocarbia) – stan obniżonego ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla (pCO2) we krwi poniżej normy. Wywołana jest podczas hiperwentylacji przy zwiększonym wydalaniu dwutlenku węgla przez płuca. Stan taki powoduje tzw. "mroczki" przed oczyma, występują zawroty głowy, szum w uszach, osłabienie mięśniowe. Hipokapnia może prowadzić do okresowego bezdechu, odruchowego niedokrwienia mózgu oraz do alkalozy.

  Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS), — znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS. Jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE.Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Frankfurcie. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjetych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska. Koszulka Auera (siatka Auera) – siatka z dwutlenku toru ThO2 (99%) i dwutlenku ceru CeO2 (1%), rozżarzająca się w płomieniu gazowo-powietrznym do wysokiej temperatury i wysyłająca silny strumień białego światła. Stosowana jako żarnik w lampach gazowych, przyczyniła się do rozpowszechnienia oświetlenia gazowego w XIX wieku. Wynaleziona przez Carla Auera von Welsbacha.

  IGCC (ang. integrated gasification combined cycle) - technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa lub też kompleks zgazowania pozostałości rafineryjnych - jest to technologia umożliwiająca budowanie elektrowni, o znacznie większej sprawności - 45-55 %, w porównaniu do konwencjonalnych elektrowni węglowych, dla których sprawność wynosi 25-35 %. Dodatkowo, elektrownie IGCC są o wiele bardziej ekologiczne - zużycie wody ok. połowy w porównaniu do konwencjonalnych technologii, emisja NOX, dwutlenku siarki i dwutlenku węgla spełnia wszelkie normy EU, a stosunek związania węgla sięga nawet 99,7 %. Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Krzywa Keelinga – wykres pokazujący zmiany stężenia dwutlenku węgla w atmosferze od 1958 roku, kiedy to Charles David Keeling z Instytutu Oceanografii imienia Scripps jako pierwszy zaobserwował zmiany stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla (CO2) w obserwatorium na szczycie wulkanu Mauna Loa na Hawajach. Woda opadowa (potocznie: deszczówka) – woda, która powstaje przez kondensację pary wodnej w atmosferze i spada na powierzchnię Ziemi w postaci opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, gradu). Jej skład zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania; charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) i może zawierać sadzę, pyłki roślinne, pył przemysłowy, mikroorganizmy, a także pewne ilości soli mineralnych. Ze względu na zawartość rozpuszczonego dwutlenku węgla pH wody opadowej wynosi około 6 (odczyn kwaśny). Niektóre gazowe zanieczyszczenia (dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenek azotu) obniżają to pH jeszcze bardziej, powodując zjawisko kwaśnych deszczów. Woda opadowa nie nadaje się do picia, natomiast może być przydatna po zebraniu w kanalizacji do celów gospodarczych i przemysłowych.

  GWP – akronim od ang.: Global Warming Potential, czyli Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik ten został wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji na efekt cieplarniany, odniesiony do dwutlenku węgla (GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat).

  Laser molekularny na dwutlenku węgla (laser CO2) - laser gazowy, w którym ośrodkiem czynnym jest mieszanina dwutlenku węgla, azotu, wodoru i helu. Laser molekularny emituje falę w zakresie podczerwieni, główne linie widmowe znajdują się w zakresie długości fal 9,4 µm i 10,6 µm. Emitowana moc dochodzi do 100 kW przy pracy ciągłej i 10 W przy pracy impulsowej.

  Dodano: 22.05.2009. 15:11  


  Najnowsze