• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na Dolnym Śląsku otwarto kompleks umożliwiający obserwację ptaków

  26.03.2012. 07:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozbudowany kompleks wież i czatowni umożliwiający obserwowanie rzadkich gatunków ptaków otwarto w piątek w Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku. Otwarcie systemu zainaugurowało wiosenny sezon obserwacji ptaków. 

   


  Jak poinformowała PAP Dorota Chmielowiec-Tyszko z Fundacji Ekorozwoju, która odpowiada za projekt, obserwowanie ptaków w ich naturalnym środowisku, tzw. birdwatching, staje się w Polsce coraz bardziej popularne, a grono obserwatorów-amatorów wciąż się powiększa.

  ,,Budowa czatowni obserwacyjnych z jednej strony zaspokaja więc potrzeby miłośników obserwacji, z drugiej zaś, dzięki zastosowanemu sposobowi konstrukcji, znacząco zmniejsza problem niepokojenia ptaków w ich środowisku naturalnym" - wyjaśniła.

  W ramach projektu zbudowano nową ośmiometrową wieżę obserwacyjną, czatownię i ścianę obserwacyjną. ,,Wieże obserwacyjne mają najczęściej od kilku do kilkunastu metrów wysokości, natomiast czatownie są parterowymi, drewnianymi budkami, w których obserwatorzy mogą się schować, by nie płoszyć ptaków. Z kolei głównym zadaniem ściany obserwacyjnej, która nie ma zadaszenia, jest odgrodzenie obserwatora od ptaków" - tłumaczyła Chmielowiec-Tyszko.

  Nowa wieża obserwacyjna stanęła przy stawie Starym, który stanowi miejsce lęgowe takich gatunków ptaków jak podgorzałka, zielonka, żuraw, dziwonia czy wąsatka. W okresie przelotów gromadzą się na nim liczne stada wielu gatunków ptaków migrujących, w tym gęsi, czapli białych, wielu gatunków ptaków siewkowych i kaczek, a także bielików.

  Czatownię ustawiono przy stawie Gadzinowym Dużym, który stanowi ostoję lęgową i żerowisko dla ptaków migrujących. Gniazda zakładają tu między innymi bąk, bączek, podgorzałka, perkoz rdzawoszyi i żuraw. Na zadrzewionych obrzeżach akwenu licznie występuje także remiz. W okresie przelotów na stawie zatrzymują się również duże stada dzikich gęsi.

  Ściana obserwacyjna zbudowana została natomiast przy stawie Rudym, odtworzonym w końcu XX w. na miejscu istniejącego dawniej zbiornika. Ze względu na obecność piaszczystych wysp jest on bardzo ważnym miejscem lęgowym dla niektórych gatunków ptaków. Na wyspach swoje kolonie lęgowe zakładają trzy gatunki mew - śmieszka, mewa czarnogłowa i mewa białogłowa, a także coraz rzadsza rybitwa rzeczna.

  W skład kompleksu do obserwacji ptaków w Dolinie Baryczy wchodzą obecnie: dwie wieże obserwacyjne, cztery czatownie i jedna ściana obserwacyjna. Rozbudowa infrastruktury możliwa była dzięki projektowi ,,Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy" współfinansowanemu m.in. przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Park Krajobrazowy Dolina Baryczy został utworzony w czerwcu 1996 r., jego powierzchnia wynosi ponad 87 tys. ha. Występuje w nim blisko 300 gatunków ptaków. Znajduje się tam także jeden z największych w Europie kompleks stawów rybnych, w skład którego wchodzi m.in. prawie 300 stawów w rejonie Milicza i Żmigrodu.

  PAP - Nauka w Polsce

  mic/ hes/ krf/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zachowania lęgowe ptaków – zbiór zachowań związanych z lęgiem ptaków i w okresie podstawowego rozwoju zwierzęcia (od toków aż do wylotu młodych z gniazda). Wyróżnia się następujące etapy okresu lęgowego: wybór partnera, budowa gniazda, składanie jaj, wysiadywanie, opieka nad młodymi do uzyskania lotności. W całym tym okresie ptaki bronią swojego terytorium. Większość gatunków troskliwie opiekuje się potomstwem, chociaż są wyjątki od tej reguły. Około 90% ptaków w danym sezonie lęgowym ma tylko jednego partnera (monogamia). Wśród ptaków zazwyczaj to samica wybiera samca. U wielu gatunków o wyborze decydują wygląd i umiejętności oraz śpiew. W przypadku gatunków poligamicznych, np. bażanta, samce bardzo często nie uczestniczą w wychowywaniu młodych, pozostawiając całą pracę samicy. Nowe gatunki ptaków opisane po 1990 roku: Wymieniono jedynie nowo opisane (od roku 1990) gatunki ptaków żyjące lub wymarłe w czasach współczesnych (nowożytnych). Ponadto, w szczególności w ostatnim okresie, pojawia się szereg nowych gatunków ptaków będących wynikiem wyodrębnienia z innych gatunków (np. poprzez podniesienie form, traktowanych do niedawna np. jako podgatunki, do rangi gatunków). W literaturze ornitologicznej te nowo wyodrębnione gatunki nazywa się bardzo często splitami. Proces w odwrotnym kierunku zachodzi w o wiele mniejszym nasileniu. Powyższe procesy kształtują liczbę uznawanych gatunków ptaków na świecie. Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży. Nielot – ptak, który wtórnie w wyniku ewolucji utracił zdolność lotu (z powodu braku zagrożeń ze strony drapieżników lub obrania innej strategii przetrwania). Obecnie istnieje około czterdziestu gatunków nielotnych ptaków. W trakcie ewolucji niezdolność do lotu pojawiała się u ptaków wielokrotnie i dotyczyła zarówno gatunków wodnych jak i lądowych. Jest to więc sztuczna, polifiletyczna grupa ptaków.

  Wróblowe (Passeriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Największy rząd ptaków, obejmujący około 5400 gatunków, czyli ponad połowę wszystkich występujących dziś gatunków ptaków. Nazwa rzędu wywodzi się od nazwy wróbla zwyczajnego (zwanego domowym) Passer domesticus. Wielu autorów uważa, że wróblowe wyewoluowały około 75 mln lat temu w środowisku leśnym na południowym kontynencie Gondwanie. Inni badacze, np. Gerald Mayr, uznają jednak za bardziej prawdopodobne, że wróblowe powstały już po wymieraniu kredowym, co miałoby być bardziej zgodne z danymi paleontologicznymi i paleobiogeograficznymi. Przystosowały się do życia w większości siedlisk lądowych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Wśród innych ptaków wyróżniają się charakterystyczną budową podniebienia, krtani oraz stóp. Lista ptaków Europy − lista gatunków ptaków stale zasiedlających Europę albo regularnie lub okresowo się w niej pojawiających. Według danych z 2008 roku są to 902 gatunki, w tym 19 introdukowanych. Aktualnie introdukowanych jest 20 gatunków. Poniższa lista nie prezentuje gatunków wymarłych: alki olbrzymiej, ostrygojada kanaryjskiego oraz frankolina obrożnego, który potem został jednak introdukowany w Toskanii. Liczba gatunków, które kiedykolwiek były w Europie spotykane, ale niekoniecznie tu występują, wynosi 872 gatunki. Do listy należą ptaki z 23 rzędów:

  Szponiaste, jastrzębiowe, drapieżne, dzienne ptaki drapieżne (Acciptriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne prowadzące dzienny tryb życia, zamieszkujące cały świat. Wiele gatunków jest kosmopolitycznych. Szponiaste nie są spokrewnione z sowami, lecz tworzą wyraźnie odrębną grupę drapieżników i najbliżej spokrewnione są z blaszkodziobymi i grzebiącymi. Na świecie żyje ok. 290 gatunków ptaków szponiastych, z czego większość (ok. 220) występuje w tropikach. W Europie obserwuje się 38 gatunków lęgowych. Do ptaków szponiastych nie zalicza się sów, mimo że pazury sów (zwłaszcza dużych) są nazywane szponami. Ogoniatki (Paradoxornithidae) – wyróżniana czasami rodzina ptaków z rzędu wróblowych, obejmująca około dwudziestu gatunków ptaków o niezbyt jasnej pozycji taksonomicznej. Większość gatunków zamieszkuje wschodnią i południowo-wschodnią Azję. Jeden gatunek, wąsatka, występuje w Polsce.

  Dodano: 26.03.2012. 07:25  


  Najnowsze