• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagrody dla naukowców od Ministra Środowiska

  22.10.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Maciej Sadowski - za całokształt pracy naukowo-badawczej i podejmowane działania na rzecz ochrony klimatu oraz doc. Jadwiga Zabielska-Matejuk - za pracę nad nowymi środkami ochrony drewna - otrzymali w tym roku Nagrody Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony środowiska.

  Nagrody Ministra Środowiska przyznano również trzem zespołom badawczym: zespołowi prof. Jana Marcina Węsławskiego, za przygotowanie "Atlasu siedlisk dna Polskich Obszarów Morskich"; zespołowi z Politechniki Warszawskiej za system udostępniania on-line danych monitoringu wód w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie; zespołowi z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk oraz Przedsiębiorstwa Badawczego GEOSTAB Sp. z o.o. za poradnik metodyczny poświęcony badaniom geologiczno-inżynierskim budownictwa morskiego i ochrony brzegu.

  Nagroda Ministra Środowiska jest wyróżnieniem przyznawanym co roku - w trybie konkursu - naukowcom i zespołom badawczym. Celem konkursu jest upowszechnianie informacji na temat wybitnych osiągnięć naukowo-badawczych z zakresu ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska oraz nagradzanie ich autorów.

  Przedmiotem konkursu są innowacyjne i nowatorskie prace naukowo-badawcze, nakierowane na zastosowanie praktyczne, wyróżniające się efektami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi.

  Prof. Maciej Sadowski otrzymał nagrodę za całokształt pracy naukowo-badawczej oraz za podejmowane działania na rzecz ochrony klimatu. Sadowski był m.in. negocjatorem protokołu z Kioto. Dzięki jego zaangażowaniu Konferencja Stron Konwencji (COP) przyjęła dla Polski odrębny rok odniesienia (1988) do oceny wywiązywania się przez Polskę ze zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. To ułatwiło Polsce wypełnić zobowiązania konwencji i Protokołu z Kioto bez dodatkowych kosztów, a także uzyskać warte kilka miliardów dolarów nadwyżki zredukowanej emisji.

  Doc. Jadwigę Zabielską-Matejuk nagrodzono zaś za pracę z zakresu leśnictwa pt. "Ochrona drewna nowej generacji czwartorzędowymi solami amoniowymi". Zastosowanie wyników badań badaczki wypełnia lukę na rynku środków chemicznych do zabezpieczania drewna przed gniciem. Dzięki temu można będzie w ekologiczny sposób zwiększyć trwałość drewna.

  Nagrodzony zespół Politechniki Warszawskiej opracował "System gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych monitoringu wód w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie". To pierwszy w Polsce nowoczesny system informacyjny wspomagający krakowski WIOŚ w zakresie spójnego i bezpiecznego gromadzenia danych m.in. o jakości wód w skali województwa, klasyfikacji wód powierzchniowych oraz raportowania o stanie wód do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. W skład nagrodzonego zespołu weszli: prof. Marek Nawalany, dr inż. Małgorzata Loga, Anna Kwiatkowska, dr inż. Bartosz Czyżkowski, dr Krzysztof Kochanek, dr inż. Grzegorz Sinicyn, Katarzyna Sawicka oraz Marcin Kawka.

  Kolejny nagrodzony zespół, kierowany przez prof. Węsławskiego, opracował "Atlas siedlisk dna Polskich Obszarów Morskich". Jest to pierwszy atlas takiego typu w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Zawiera opis strategii wyznaczania siedlisk, ich ochrony, przepisów prawa morskiego i systemu Natura 2000. Atlas stanowi przydatne narzędzie dla służb ochrony przyrody w zakresie wyznaczania i zarządzania morskimi obszarami Natura 2000, ale także dla administracji przy tworzeniu podstaw planowania przestrzennego na morzu. ("Atlas" jest dostępny na stronie: www.iopan.gda.pl). Członkami zwycięskiego zespołu byli: dr Gabriela Gic-Grusza, Lucyna Kryla-Straszewska, dr Jan Warzocha oraz dr hab. Jacek Urbański.

  Z kolei zespół specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk oraz Przedsiębiorstwa Badawczego GEOSTAB Sp. z o.o. opracował "Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego". Publikacja ma charakter poradnika metodycznego, w całości poświęconego badaniom geologiczno-inżynierskim w obszarze szeroko rozumianego budownictwa morskiego i ochrony brzegu. W nagrodzonym zespole pod kierownictwem dr. Zbigniewa Frankowskiego pracowali: prof. dr hab. Marek Graniczny, Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk, dr Regina Kramarska, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak, dr Piotr Przeździecki, dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. dr hab. inż. Maciej Werno oraz dr Joanna Zachowicz.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody. Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. KASHUE: KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, instytucja inwentaryzująca emisje gazów cieplarnianych w Polsce zgodnie z zobowiązaniami Polski wobec UNFCCC i UE na zlecenie Ministra Środowiska. Umiejscowiona w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Monitoring stanu czystości rzek – systematyczne pomiary i obserwacje powierzchniowych wód płynących, prowadzone w Polsce w stałych przekrojach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pomiary pozwalają określić stan czystości rzek. Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód.

  Tytus Karlikowski (ur. 3 stycznia 1927 w Łęczycy) – polski działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej członek Armii Krajowej (AK), uczestnik powstania warszawskiego, prof. dr hab. inż., specialista w zakresie inżynierii środowiska, ochrony przeciwpożarowej lasu oraz ochrony środowiska, działacz kombatancki, przewodniczący Środowiska Żołnierzy Batalionu Armii Krajowej "Zośka" i Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka". Instytut Ochrony Środowiska instytut naukowo-badawczy podległy ministrowi środowiska. Prowadzi badania w zakresie polityki i strategii oraz wszystkich podstawowych działów ochrony środowiska, publikuje kilka serii wydawnictw, ma zasobną bibliotekę specjalistyczną. Siedziba znajduje się w Warszawie, oddziały terenowe w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

  Dodano: 22.10.2010. 00:25  


  Najnowsze