• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy oceniają cykl wody na świecie

  14.10.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Właśnie zakończył się duży, czteroletni projekt unijny poświęcony światowym zasobom wody, z którego opublikowano raport zawierający końcowe wnioski.

  Projekt WATCH (Woda a zmiany globalne), realizowany od lutego 2007 r. do lipca 2011 r., który otrzymał dofinansowanie w kwocie nieco poniżej 10 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, zgromadził zespół 100 klimatologów z 25 instytutów badawczych, z 14 krajów europejskich.

  Raport końcowy pogłębia wiedzę naukowców na temat oddziaływania zmian klimatu i zagospodarowania terenu na globalny cykl hydrologiczny. Zespół ma nadzieję, że odkrycia, zaprezentowane w postaci niezliczonych nowych zbiorów danych, map, nowych metod i modeli, będzie można wykorzystać do analizy, prognozowania i zarządzania zasobami wody, powodziami oraz suszami na świecie. Dane o opadach deszczu, wilgotności gleby, tempie ewapotranspiracji i zlewniach rzek są prezentowane na mapach 3D, które obejmują 18 największych na świecie systemów rzecznych z dużym uszczegółowieniem.

  Głównym celem projektu WATCH było połączenie wiedzy społeczności zajmujących się hydrologią, zasobami wodnymi i klimatem w celu analizy, ilościowego ujęcia i prognozy komponentów, obecnych i przyszłych, globalnych cyklów wody i stanów powiązanych z nimi zasobów wody, aby oszacować niepewność i określić z maksymalną dokładnością wrażliwe punkty globalnych zasobów wody.

  Dr Eleanor Blyth z Centrum Ekologii i Hydrologii w Wlk. Brytanii, instytucji koordynującej projekt WATCH, wyjaśnia, dlaczego takie interdyscyplinarne podejście było nieodzowne: "Bardziej niezależne oceny oddziaływania wymagają skutecznego partnerstwa między organizacjami badawczymi i może przede wszystkim partnerstwa między dyscyplinami naukowymi. Kluczowym partnerstwem jest to zawiązane między klimatologami a hydrologami. Niemniej wcześniej grupy te nie pracowały razem efektywnie. Projekt WATCH to zmienił."

  Wyniki projektu WATCH zapewniają pierwszą ocenę globalnego cyklu hydrologicznego w dziennych przedziałach czasowych w siatce o rozdzielczości 50 km, obejmując przeszłość (XX w.) i przyszłość (XXI w.), a także nową, globalną analizę niedoborów wody. W raporcie zespół podkreśla wagę zmian zagospodarowania terenu, które dla kwestii zasobów wody są co najmniej tak istotne jak zmiany klimatu. Naukowcy zwracają również uwagę na potencjalne zagrożenie zasilania w wodę subtropikalnych zlewni. Tutaj może skumulować się efekt rosnącego zużycia oraz zmian w klimacie i zagospodarowaniu terenu, doprowadzając w przyszłości do spadku dostępności wody nawet o 30%.

  Dr Richard Harding, również z Centrum Ekologii i Hydrologii, powiedział: "W toku projektu WATCH przygotowana została najobszerniejsza analiza przyszłych zasobów wody dla całego świata, potwierdzająca zmiany zachodzące w cyklu hydrologicznym. Wykazano, że mimo nadal istotnych niewiadomych w naszym modelowaniu przyszłego cyklu wody, wraz z pogłębianiem wiedzy o procesach sprawczych, będziemy w stanie przygotować pewniejsze oceny przyszłości. Kolejne wyzwanie stanowi komunikacja i wykorzystanie tych wyników w ramach szerszej, globalnej społeczności użytkowników. Aby skutecznie zarządzać zasobami wody przez kolejne 5 [do] 10 lat, musimy zacząć wprowadzać zmiany już teraz. Trwała spuścizna wyników projektu WATCH ułatwi ten proces."

  Zespół projektu WATCH przygotował również edukacyjną witrynę, która umożliwia zarówno specjalistom, jak i obywatelom poszerzenie swojej wiedzy o globalnym cyklu wody.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ujęcie wody – zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych. Ujęcia wody ze względu na źródło, z którego pobierana jest woda, można podzielić na ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych. Niwelacja oceanograficzna – metoda polegająca na wyznaczaniu różnic wysokości reperów osadzonych na nadbrzeżach na podstawie rejestrowania poziomu swobodnego zwierciadła wody w akwenie. Przy analizowaniu zmian poziomu zwierciadła wody na podstawie ilościowego szacowanie przyczyn je wywołujących mamy do czynienia z metodą dynamiczną. Istnieje również metoda kinematyczna, polegająca na rejestrowaniu i analizowaniu zmian poziomów wody w akwenie i wpływu na te zmiany różnorodnych przyczyn bez ich ilościowego szacowania. Projekt Baltex (ang. The Baltic Sea Experiment) – rozpoczęty w 1992 roku projekt badający zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi oraz jakość powietrza i wody w rejonie Morza Bałtyckiego.

  Susza fizjologiczna – okres, w którym roślina nie może pobierać wody z otoczenia, mimo iż woda tam występuje. Bezpośrednią przyczyną jest zbyt wysoki potencjał osmotyczny roztworu glebowego. Ilość pobieranej przez roślinę wody zależny od powierzchni absorbującej i różnicy potencjału wody. Gdy różnica potencjału jest zbyt mała roślina nie pobiera wystarczającej ilości wody. Wody zaskórne, zwane też wodami wierzchówki, prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu. Wody te cechują się zmiennością temperatury i z reguły są zanieczyszczone. Z tego względu nie nadają się do celów spożywczych. Wody zaskórne powstają pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych. Wody te są niezbędne do życia roślin.

  Twilight – pierwszy album zespołu The Night Watch (później The Watch) wydany w 1997 roku. Producentem albumu jest Simone Stucchi. The Watch Live – album koncertowy zespołu The Watch wydany w 2008 roku. Na albumie znajduje się 7 kompozycji The Watch oraz 1 utwór zespołu Genesis – Twilight Alehouse.

  Ściśliwość wody morskiej - zdolność wody morskiej do zmian obiętości właściwej pod wpływem zmian wywieranego na nią ciśnienia. Miarą tej ściśliwości jest współczynnik ściśliwości wody morskiej, zależny od temperatury, zasolenia i ciśnienia w wodzie. Wody przejściowe – wody powierzchniowe, znajdujące się w pobliżu ujścia rzek i cieśnin, które są częściowo zasolone, ale pod dużym wpływem wód słodkich. W Polsce do tych wód zaliczają się również morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Wody przejściowe ujęte zostały jako jeden z rodzajów wód powierzchniowych w artykule 5, pkt 5.1a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne. Na całym świecie występują na terenie portów i zostały na tych terenach silnie zanieczyszczone. Obejmują szereg różnych typów siedlisk, tj. ujścia rzek, delty, laguny, przybrzeżne jeziora i stawy.

  Źródło szczelinowe wyprowadza wody krążące w szczelinach skał litych. Jeżeli szczeliny mają kontakt z powierzchnią terenu, wówczas gromadząca się w nich woda podziemna może wypływać tworząc źródło lub ich zespół. Wypływ wody odbywa się pod wpływem grawitacji lub pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

  Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”.

  Wiki-Watch (oficjalnie Arbeitsstelle Wiki-Watch im „Studien- und Forschungsschwerpunkt Medienrecht” der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina) – projekt Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą mający na celu wspieranie przejrzystości aktywności eycyjnej w Wikipedii i umożliwiający ocenę jakości artykułów w Wikipedii. Ekohydrologia – nauka z działu hydrologii zajmująca się badaniem wzajemnych oddziaływań między roślinnością a cyklem hydrologicznym. Procesy te zachodzą w planetarnej warstwie przyziemnej. Ekohydrologia zajmuje się także badaniem procesów biologicznych i hydrologicznych, które można wykorzystywać dla poprawy jakości wody oraz projektowaniem zmian w gospodarce wodnej danego regionu, mających poprawić stan środowiska naturalnego.

  Wody gruntowe – wody podziemne, zalegające na większych głębokościach niż wody zaskórne. Nie podlegają bezpośrednim wpływom czynników atmosferycznych, są przefiltrowane i z tego względu nadają się do użytkowania dla celów spożywczych. Wody te nie podlegają zmianom temperatury w ciągu doby, cechuje je równowaga termiczna. Temperatura ich zmienia się w zależności od pór roku. Występują poniżej wyraźnej i trwale utrzymującej się strefy napowietrzenia. Prąd powierzchniowy – jest bezpośrednio związany z ruchem wiatru, który dzięki swojej sile przesuwa masy wody. Na kierunek poruszania się prądu bardzo duże znaczenie ma siła Coriolisa, która odchyla kierunek cząsteczek wody o ok. 45°, a faktyczny kierunek wody jest wypadkową tych dwóch sił. Jako że woda w oceanach ułożona jest warstwowo, kolejne warstwy znajdujące się poniżej poziomu wody zaczynają się również poruszać wskutek siły tarcia. W coraz niższych warstwach siła ta jest coraz mniejsza i coraz bardziej odchylona od kierunku wiatru. Na głębokości zwanej głębokością Ekmana woda płynie w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru, a jej prędkość spada do 0,043 prędkości wiatru na powierzchni.

  watch jest to narzędzie konsoli Uniksa służące do monitorowania wyniku procesu. Jako argument podaje się polecenie do cyklicznego wywoływania. Watch uruchamia je standardowo co 2 sekundy, choć można zmienić to argumentem -n. Oddziaływania hydrofobowe – polegają na łączeniu się grup hydrofobowych, w celu ochrony cząsteczki przed oddziaływaniem na nie cząsteczek wody. Oddziaływanie to odpycha cząsteczki wody. Jest to bardzo szczególne oddziaływanie, ponieważ najczęściej rozpuszczalnikiem jest woda.

  Wody powierzchniowe – wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Dzielimy je na:

  Dodano: 14.10.2011. 17:26  


  Najnowsze