• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy opracowali nowy model emisji CO2

  05.08.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowców dofinansowywany ze środków unijnych opracował nowy model, który umożliwia określenie poziomów ograniczenia emisji dwutlenku węgla (CO2) potrzebnych do spowolnienia, a być może nawet zatrzymania globalnego ocieplenia. Celem naukowców była symulacja przyszłych zmian klimatu i emisji CO2 w ramach jednego scenariusza, w którym ekwiwalentne stężenia CO2 w atmosferze są długofalowo stabilizowane na poziomie 450 części na milion (ppm). To ograniczyłoby globalne ocieplenie do maksymalnie 2°C powyżej poziomu sprzed ery przemysłowej. Model został zaprezentowany w czasopiśmie Climatic Change.

  Prace stanowią dorobek projektu ENSEMBLES (Prognozy zmian klimatycznych i ich skutków oparte na Ensemble), który otrzymał 15 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) na opracowanie wspólnego systemu prognozowania wiązek w szeregu skal czasowych (np. sezonowych, dziesięcioletnich) i przestrzennych (np. globalnych, regionalnych).

  Zdaniem naukowców stężenie CO2 w atmosferze, zwiększane w wyniku spalania paliw kopalnych, wzrosło o około 35% od początku rewolucji przemysłowej. Brak skutecznego ograniczenia zarówno emisji CO2, jaki i atmosferycznych stężeń CO2 może doprowadzić do poważnego wzrostu temperatur na świecie do końca 2100 r.

  "Nowością w tych badaniach jest włączenie do naszego modelu obiegu węgla w celu uzyskania danych na temat emisji" - wyjaśnia naczelny autor, Erich Roeckner z Instytutu Meteorologii im. Maxa Plancka w Hamburgu, Niemcy.

  Model przewiduje, że emisje CO2 zwiększą się z 3 miliardów ton do około 10 miliardów do roku 2015. Jeżeli mamy zapewnić długofalową stabilizację stężenia atmosferycznego CO2, emisje muszą zostać obniżone o 56% w ciągu kolejnych 40 lat i zbliżać się do zera w drugiej połowie tego stulecia.

  Wprawdzie obliczenia pokazują, że globalne ocieplenie utrzyma się poniżej dwustopniowego progu od chwili obecnej do roku 2100, jednak w perspektywie długoterminowej może nastąpić dalsze ocieplenie - stwierdzają naukowcy.

  "Stabilizacja klimatu na świecie zajmie całe stulecia" - podkreśla dr Roeckner.

  Zespół z Niemiec i USA wykorzystał nową metodę do rekonstrukcji historycznych ścieżek emisji na podstawie istniejących obliczeń stężenia CO2. Dr Roeckner wraz z kolegami przyjął metodologię zaproponowaną przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) - międzyrządowe ciało naukowe, które ocenia ryzyko zmian klimatu wywoływanych działalnością antropogeniczną - do symulacji wykonywanych na potrzeby kolejnego Piątego Raportu IPCC.

  Naukowcy zastosowali modele systemu Ziemi, obejmujące obieg węgla i oszacowali antropogeniczne emisje CO2 odpowiadające zalecanej ścieżce stężenia.

  Zdaniem zespołu emisje są uzależnione od proporcji w modelu antropogenicznego węgla, który jest absorbowany przez ląd i wodę. Udało im się również rozróżnić między zmianami antropogenicznymi a wewnętrzną zmiennością klimatu.

  Model wykorzystany w tych badaniach opiera się na siatce przestrzennej niskiej rozdzielczości o odstępach między liniami odpowiadającym 400 kilometrom. Ujęto również informacje na temat lądu, oceanów oraz morskiego i lądowego obiegu węgla.

  Centra klimatyczne w całej Europie oceniają obecnie dane wypracowane w ramach tych badań. "Kiedy tylko dostępne będą wszystkie wyniki, będziemy mogli ocenić rozrzut między modelami. Im bardziej znaczącymi danymi będziemy dysponować, tym precyzyjniejsza będzie nasza prognoza" - podsumowuje dr Roeckner.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5) Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.

  Model ogólnej cyrkulacji (ang. global climate model or general circulation model, w skrócie GCM) - model numeryczny opisujący zachowanie się klimatu na podstawie równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii opisujących procesy istotne z punktu widzenia zmian klimatu. Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian.

  Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię. Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu.

  Narodowe i międzynarodowe akademie nauk oraz profesjonalne stowarzyszenia wytworzyły obecną opinię naukową o zmianie klimatu, w szczególności o globalnym ociepleniu. Oceny te w znacznej mierze potwierdzają i popierają stanowisko IPCC głoszące, że rosnąca liczba obserwacji daje zbiorczy obraz ocieplającego się świata i innych zmian w systemie klimatycznym... Istnieją nowe i mocniejsze dowody, że większość ocieplenia zaobserwowanego w ostatnich 50 latach spowodowana jest działalnością człowieka.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Globalne ocieplenie – wielkie oszustwo (ang. The Great Global Warming Swindle) – brytyjski film dokumentalny w reżyserii Martina Durkina. Film przedstawia argumenty przeciwko konsensusowi naukowemu na temat antropogenicznego wpływu na klimat ziemi, zwłaszcza wzrostu dwutlenku węgla w atmosferze.

  Dodano: 05.08.2010. 20:12  


  Najnowsze