• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy opracowują test na pozostałości pestycydów z pasz roślinnych w organizmach ryb hodowlanych

  11.11.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół niemieckich naukowców wykazał, że ryby z hodowli są coraz bardziej zagrożone skażeniem pestycydami z powodu podawanych im materiałów roślinnych. Odkrycie zbiega się w czasie z momentem, w którym spożycie ryb rośnie na skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej, gdzie połowa spożywanych ryb pochodzi z hodowli, co sprawia że akwakultura jest szybko rozwijającą się częścią globalnego przemysłu spożywczego, wykazując roczne tempo wzrostu na poziomie 9%.

  Zespół naukowców z Instytutu Biologii Molekularnej i Ekologii Stosowanej im. Fraunhofera (IME) w Schmallenberg jest przekonany, że ochrona konsumentów wymaga testowania ryb hodowanych w niewoli pod kątem pozostałości pestycydów - rzecz, której jeszcze nie robiono w sektorze akwakultury... do teraz.

  Wzrost popytu na ryby uruchomił lawinę zapotrzebowania na pasze dla ryb, których producenci coraz częściej zastępują trudne do zdobycia składniki, tj. mączkę rybną i olej rybi, roślinami uprawnymi, takimi jak soja, kukurydza czy rzepak. Zespół niepokoi się, że granulki paszowe wyprodukowane z tych roślin uprawnych mogą zawierać pestycydy.

  Chociaż techniki znane jako badanie metabolizmu są już wykorzystywane do testowania gromadzenia się aktywnych składników pestycydów i ich rozpadu u przeżuwaczy, drobiu i świń, ich transfer w obecnej postaci w celu wykorzystania u ryb nie jest możliwy. Naukowcy postanowili zatem stworzyć swój własny system, pozwalający testować, czy substancje chemiczne gromadzą się w organizmach ryb, którym podawana jest skażona pasza.

  "Najpierw przetestujemy, czy przyjmowanie paszy prowadzi do akumulacji pozostałości pestycydów w tkankach ryb i przyjrzymy się, jakie produkty rozkładu czy metabolity powstają w wyniku procesów metabolicznych ryb. Zasadniczo im bardziej rozpuszczalna w tłuszczach jest dana substancja, tym wyższe prawdopodobieństwo jej nagromadzenia w organizmie ryby" - informuje dr Christian Schlechtriem z Instytutu im. Fraunhofera. "Nasze testy kładą podwaliny pod dalsze badania nad karmieniem. Wyniki wskażą, czy dalsze badania, ustalające maksymalne poziomy pozostałości pestycydów, są potrzebne."

  W czasie testów naukowcy umieścili dwie, często hodowane ryby słodkowodne - karpia i pstrąga tęczowego - o wadze od 300 do 500 gram, w zbiornikach wody o pojemności 2 metrów sześciennych. Aby wykryć i zidentyfikować pozostałości pestycydów i ich metabolity, zespół dodał radioaktywną substancję testową (związek chemiczny połączony z substancją radioaktywną) do granulek paszowych. To było skomplikowane przedsięwzięcie dla zespołu, gdyż radioaktywny materiał jest trudny w obsłudze w warunkach wodnych, niemniej wydajny system filtrowania zapobiegł gromadzeniu się rozpuszczonej substancji testowej w wodzie.

  Naukowcy przetestowali następnie mięso tych ryb pod kątem pozostałości pestycydów za pomocą metod analitycznych o wysokiej czułości, które są w stanie wykryć nawet najmniejsze ilości substancji.

  Dr Dieter Hennecke, również z Instytutu im. Fraunhofera, powiedział: "Nasz nowy test nie pozostawia niczego przypadkowi w poszukiwaniu pestycydów i produktów ich rozpadu w organizmie ryby - od hodowli po analizę tkanki w laboratorium."

  Ten nowy test ryb będzie niedługo wykorzystywany przez wszystkich producentów i importerów, którzy chcą wprowadzić nowy pestycyd na rynek europejski. W związku z nowymi wymogami dotyczącymi raportowania, które mają zostać opublikowane przez Komisję Europejską, będą oni zobligowani do rejestracji pestycydu i dostarczenia informacji potwierdzających, że nie następuje jego gromadzenie się w jadalnych częściach ryb.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Oddziaływanie pestycydów na pszczoły: Oddziaływanie pestycydów na pszczoły różni się w zależności od substancji. Niektóre rodzaje pestycydów rozpylane są bezpośrednio na rośliny i mogą prowadzić do śmierci pszczół i innych owadów, które siadają na odsłoniętych partiach roślin. Pestycydy systemiczne, działające na poszczególne układy roślin, są bardziej trwałe i mogą utrzymywać się w liściach, nektarze, pyłku, owocach i innych częściach roślin, powodując śmierć owadów mających z nimi kontakt, w tym pszczół . Fitotoksyczność – toksyczność substancji względem roślin. Niekorzystny wpływ (toksyczny) substancji często obserwuje się przy nieprawidłowym stosowaniu pestycydów, ich nadużywaniu lub zbiegiem w czasie stosowania niekorzystnych warunków pogodowych. Fitotoksyczność wykazuje wiele herbicydów, przez co służą do zwalczania chwastów w roślinach uprawnych. Akwakultura – forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych – słodko- lub słonowodnych. Najprostszą i najpospolitszą odmianą akwakultury jest zapewnienie korzystnych warunków do bytowania licznym przedstawicielom danego gatunku użytkowego (ryb, mięczaków i in.) w mniej lub bardziej wydzielonej części akwenu. Bardziej intensywną formą jest hodowla w stawach, basenach lub wielkich, zanurzonych w wodzie pojemnikach (sadzach). W takich przypadkach stosuje się dokarmianie, zapewnia, o ile to konieczne, odpowiedni przepływ wody czy natlenianie, ochronę przed drapieżnikami i chorobami, a nawet podgrzewanie wody (np. próby hodowli ryb w basenach z wodą geotermalną) itp. W przypadku organizmów osiadłych (np. glony, ostrygi) zabiegi hodowlane polegają głównie na zwiększeniu powierzchni, na której mogłyby się osiedlać, przez układanie na dnie odpowiednich przedmiotów, np. zużytych opon samochodowych, zawieszanie sieci, sznurów, itp.

  Skale BBCH – skale wykorzystywane w państwach UE do identyfikacji fitofenologicznych faz roślin uprawnych. Seria skal BBCH została opracowana dla wielu gatunków roślin jedno- i dwuliściennych, i dzięki możliwości szczegółowego określenia etapu rozwoju rośliny, jest używana w wielu dyscyplinach naukowych (fizjologii, fitopatologii, entomologii, hodowli roślin) oraz w rolnictwie (czas stosowania pestycydów, zapylanie, ubezpieczenia rolne). Skale BBCH wykorzystują system kodu dziesiętnego, który dzieli się na zasadnicze i drugorzędne fazy rozwoju. W przypadku skali służącej do oceny faz rozwoju zbóż oparty jest na systemie kodowym opracowanym przez Zadoks (skala Zadoks). Defoliacja – pozbawienie rośliny liści wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych lub substancji chemicznych, będących zazwyczaj składnikiem pestycydów.

  1,1-Dimetylohydrazyna (UDMH, ang. unsymetrical dimethylhydrazine) – organiczny związek chemiczny, pochodna hydrazyny. Występuje pod postacią bezbarwnej, oleistej cieczy o zapachu amoniaku. Posiada silne zdolności redukujące. Jest higroskopijna. Stosowana między innymi jako jeden ze składników paliwa rakietowego, w produkcji pestycydów (daminozyd) oraz jako pochłaniacz kwaśnych gazów. Test Tumor M2-PK stosuje się w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego. Jest to wiarygodny test enzymatyczny wykrywający obecność izoenzymu M2 kinazy pirogronianowej, który bierze udział w procesie metabolizmu komórek rakowych. Test kałowy Tumor M2-PK wykrywa zmiany w jelitach, w tym stany przed nowotworowe takie jak polipy (powyżej 1 cm) i gruczolaki oraz raka jelita grubego, również we wczesnym stadium. Tumor M2-PK ma wysoką czułość. Pobieranie materiału do badania jest bezbolesne i nieinwazyjne. W przeciwieństwie do testu na krew utajoną wykrywa również niekrwawiące polipy i guzy. Test Tumor M2-PK można przeprowadzić w każdej chwili, gdyż nie wymaga specjalnego przygotowania ani diety. Materiałem pobieranym do badania jest kał. Test wykonywany jest w warunkach laboratoryjnych przez wykwalifikowany personel medyczny.

  System rolniczy, system gospodarowania – sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich przetwarzania, wyceniony kryteriami ekologicznymi i ekonomicznymi. Podstawą wyróżnienia systemów jest stopień uzależnienia rolnictwa od przemysłowych środków produkcji, głównie nawozów mineralnych i pestycydów oraz jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Izocyjanian metylu (MIC, izocyjanometan), H3C-N=C=O – organiczny związek chemiczny, najprostszy możliwy izocyjanian organiczny. Jest półproduktem przy wytwarzaniu pestycydów z grupy karbaminianów (takich jak karbaryl, karbofuran, metomyl czy aldikarb). Używany jest także do produkcji gumy oraz związków adhezyjnych.

  Neonikotynoidy klasyfikowane są jako neuroaktywne insektycydy, chemicznie spokrewnione z nikotyną. Najbardziej znane z nich są imidakloprid, klotianidyna i tiametoksan. Rozwój tej klasy insektycydów rozpoczął się w latach 80. przez kompanię Shell oraz w 90. przez Bayer. Neonikotynoidy zostały stworzone przede wszystkim dlatego, iż wykazywały zmniejszoną toksyczność w porównaniu do poprzednio stosowanych organofosforanów i karbaminianowych insektycydów.Większość neonikotynoidów wykazuje o wiele mniejszą toksyczność u ssaków niż u owadów, jednak niektóre z nowych produktów są toksyczne. Neonikotynoidy są nową klasą insektycydów przedstawionych w ostatnich 50 latach, a imidakloprid jest obecnie najszerzej używanym insektycydem na świecie. Ostatnimi czasy użycie kilku z tych środków zostało zakazane w części państw, w związku z udowodnieniem związku z masowym wymieraniem pszczół. W styczniu 2013 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ogłosił, że neonikotynoidy stanowią niedopuszczalnie wysokie ryzyko dla pszczół, a sponsorowane przez przemysł badania naukowe, na których agencje regulacyjne polegały mogły być wadliwe.W marcu 2013 organizacja American Bird Conservancy opublikowała przegląd 200 badań nad neonikotynoidami w oparciu o badania przemysłowe pozyskane dzięki amerykańskiej ustawie o dostępie do rządowych informacji. Organizacja ta wzywała do zakazu stosowania neonikotynoidów jako zapraw roślin z powodu ich toksyczności dla ptaków, bezkręgowców wodnych oraz pozostałej fauny i flory. Także w marcu 2013 Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) została pozwana przez koalicję pszczelarzy oraz adwokatów ruchu ochrony przyrody i zrównoważonego rolnictwa, którzy oskarżyli agencję o wydawanie niewłaściwych ocen toksyczności i pozwalanie na rejestrację pestycydów na podstawie niewystarczających badań naukowych.

  Stała rozpadu (λ) – jest to parametr charakteryzujący substancję radioaktywną. Jest on równy prawdopodobieństwu zajścia rozpadu jednego jądra atomowego w jednostce czasu. Stała rozpadu jest związana z czasem życia τ i czasem połowicznego rozpadu T½ związkiem:

  Dodano: 11.11.2011. 17:17  


  Najnowsze