• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy przeprowadzają mapowanie genetyczne roślin energetycznych

  22.03.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Brytyjsko-amerykański zespół naukowców i przedsiębiorców opracował pierwszą, wyczerpującą mapę w wysokiej rozdzielczości, obiecującej rośliny energetycznej o nazwie miskant, którą eksperci opisują jako wysoką trawę podobną do trzciny, nadającą się do wykorzystania jako wsad do biopaliw, bioproduktów i bioenergii. Badania, zeprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE, przynoszą kluczowe informacje na temat wysiłków badawczych podejmowanych w celu wprowadzenia w życie produkcji bioenergii.

  Naukowcy z Instytutu IBERS (Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences) przy Uniwersytecie Aberystwyth w Wali i pracownicy Ceres Inc., amerykańskiej grupy zajmującej się roślinami energetycznymi, współpracowali nad tym projektem. Zespół z Walii przygotował zbiór genetycznie spokrewnionych roślin, a grupa amerykańska przeprowadziła sekwencjonowanie i przeanalizowała kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA). Naukowcy twierdzą, że tego typu mapowanie genetyczne skróciło czas opracowywania produktów innych roślin.

  W sumie zmapowano 19 chromosomów miskanta. Zespół przygotował i przeanalizował ponad 400 mln sekwencji DNA, co przełożyło się na projekt alfabetu genetycznego rośliny. Naukowcy zidentyfikowali 20.000 różnic genetycznych, tj. markerów, które umożliwiają genetykom odróżnienie pojedynczych roślin na podstawie niewielkich zmienności w ich DNA. Stworzyli mapę genetyczną przy użyciu ponad 3.500 markerów. Według zespołu markery są bardzo ważne i mogą być wykorzystywane do ustalania sposobów doskonalenia roślin.

  W toku wcześniejszych badań zidentyfikowano zaledwie 600 markerów. Nie udało się również scharakteryzować budowy wszystkich chromosomów miskanta. Charakterystyka budowy była kluczem do ustalenia najnowocześniejszego programu hodowli roślin.

  "Dzięki zdefiniowaniu różnorodności genetycznej plazmy zarodkowej w naszych zbiorach za pomocą markerów DNA" - stwierdził dr Richard Flavell z Ceres, "możemy szybciej wprowadzać istotne cechy roślin do naszych nowych, rozmnażanych z nasion, produktów miskanta. Zespół spodziewa się, że potrzeba będzie mniej czasu, pieniędzy i pracy, aby hodować nasiona w rozmaitych środowiskach. Hodowcy również skorzystają na tym odkryciu.

  "Wspólny z Ceres program rozwoju miskanta dostarczył nowych informacji o ewolucji gatunku oraz o podobieństwach i różnicach w populacjach w różnych krajach i środowiskach" - stwierdził dr Iain Donnison z IBERS. "Przygotowanie tak bogatej biblioteki informacji zajęło dekady w przypadku innych roślin, ale dzięki współczesnej biologii i technologii genomicznej, Ceres i IBERS opracowali jedne z najbardziej wyczerpujących na świecie, jak sądzę, programy hodowli miskanta oparte na markerach."

  Badania uzyskały wsparcie BSBEC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council Sustainable Bioenergy Centre) z Wlk. Brytanii. Wypowiadając się na temat badań, profesor Douglas Kell z BSBEC powiedział: "To partnerstwo między naukowcami a przedsiębiorcami wnosi istotny wkład w budowanie zrównoważonego wsadu dla energii odnawialnej i innych produktów pochodzenia biologicznego Genetyczna mapa otwiera drogę do udoskonaleń hodowlanych w celu zwiększenia ilości pochłanianego światła słonecznego, dwutlenku węgla, który może być asymilowany w czasie okresu wegetacji i dzielony w zbieranej biomasie. Te badania to istotny krok w kierunku zwiększania uzysku biowsadu bez zwiększania nakładów."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Gen reporterowy – gen wizualizujący; jeden z rodzajów genów markerowych i markerów molekularnych, ważne "narzędzie" inżynierii genetycznej i biologii molekularnej. Wprowadza się go sztucznie na drodze genetycznej transformacji do organizmu-biorcy. Zespół Sotosa, gigantyzm mózgowy (ang. Sotos syndrome, cerebral gigantism) – rzadki, genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych, charakteryzujący się przede wszystkim dużą masą urodzeniową i nadmiernym wzrostem w okresie pierwszych lat życia. Występuje zazwyczaj sporadycznie, jedynie wyjątkowo stwierdzano autosomalne dominujące dziedziczenie choroby. Chorobę opisał w 1964 roku Juan Fernandez Sotos i do dziś w piśmiennictwie przedstawiono kilkaset przypadków zespołu. W 2002 roku odkryto mutacje w genie NSD1 będące przyczyną zespołu Sotosa u zdecydowanej większości chorych. Obecnie badania skupiają się na wyjaśnieniu nieznanych patofizjologicznych mechanizmów powodujących objawy. Ostateczne rozpoznanie choroby może być postawione na podstawie testu genetycznego, ale w praktyce stawia się je na podstawie stwierdzenia kluczowych objawów zespołu. Leczenie zespołu Sotosa powinno być multidyscyplinarne, a pacjenci z rozpoznaną chorobą powinni pozostawać pod opieką odpowiedniej poradni. W związku z rzadkim rodzinnym występowaniem choroby i niskim ryzykiem powtórnego wystąpienia choroby w rodzinie (około 1%) poradnictwo genetyczne ma ograniczone znaczenie w przypadku zespołu Sotosa.

  Rachunek kosztów jest definiowany w rachunkowości zarządczej jako ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (np. zaopatrzenia, produkcji i zbytu produktów), poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w określonych przekrojach kosztów produkcji i sprzedaży produktów, mierzonych ilościowo i wartościowo za pewien okres, w celu uzyskania informacji potrzebnych do ustalania wyników i kierowania przedsiębiorstwem lub ich zespołem. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

  Mapa akustyczna, mapa hałasu, strategiczna mapa hałasu – dokument w postaci mapy, pokazujący klimat akustyczny danego terenu, najczęściej miasta, opracowany na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub w celu sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru. Mapa wskazuje tereny o zróżnicowanym poziomie hałasu, narażone na hałas oraz wymagające podjęcia działań go ograniczających, określa również obszary ciszy i spokoju. Erozja genetyczna – proces zmniejszania się puli genowej populacji, utrata różnorodności genetycznej, czyli eliminacja rzadkich alleli na skutek dryfu genetycznego i inbredu. Proces może zachodzić w populacjach organizmów dziko żyjących, jak i gatunków uprawianych roślin oraz hodowanych zwierząt. Proces utraty alleli zachodzi naturalnie, będąc elementem ewolucji biologicznej, jednak za erozję genetyczną uznaje się utratę każdego z alleli, który może być odpowiedzialny za adaptację do lokalnego środowiska, ułatwiać zabiegi rolnicze albo umożliwiać zaspokojenie potrzeb konsumentów. W przypadku odpowiednio dużych populacji utrata zmienności równoważona jest przez sukcesywnie następujące mutacje. W przypadku populacji o niedostatecznej liczebności ryzyko utraty zmienności genetycznej rośnie proporcjonalnie do wysokiej zmienności liczby potomstwa, nierówności w proporcji płci i zmienności liczebności populacji.

  Karty graficzne i FOSS: Wolne i Otwarte oprogramowanie (FOSS) może być wykorzystywane z różnym sprzętem graficznym, najwięcej poprzez projekt X.Org. Są zróżnicowane formy wsparcia, zaczynając od całkowicie działających sterowników, a kończąc na nieobsługiwanym urządzeniu. Niektórzy producenci nie dostarczają otwartych sterowników, bądź dokumentacji technicznej koniecznej dla niezależnych programistów w celu napisania zakcelerowanych sterowników urządzeń 3D; wsparcie dla produktów od tych przedsiębiorstw może być ograniczone; mogą dostarczyć tylko binarne sterowniki (znane także jako ang. binary blobs) lub brak dokumentacji może zmusić programistów otwartych sterowników do dekompilacji i badania (ang. reverse engineer) ich produktów. W przypadku binarnych sterowników są pewne zastrzeżenia jeśli chodzi o filozofię wolnego oprogramowania, jakość, oraz wątpliwe bezpieczeństwo. World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Beth Israel Deaconess Medical Center – szpital kliniczny w Bostonie w stanie Massachusetts. Zaingurował działalność w 1996 - powstał z połączenia Beth Israel Hospital (założonego w 1916) i New England Deaconess Hospital (założonego w 1896). Od wielu lat stale zajmuje bardzo wysoką pozycję (mieści się w pierwszej trójce) wśród wszystkich niezależnych szpitali klinicznych w Stanach Zjednoczonych pod względem wysokości dotacji na badania biomedyczne, przyznawanej od rządowej agencji National Institutes of Health, która dysponuje tymi środkami. Coroczna suma dotacji na wyżej wymieniony cel wynosi około 200 mln USD. Naukowcy zatrudnieni w BIDMC prowadzą ponad 850 projektów sponsorowanych oraz 200 badań klinicznych. Kardiolodzy zatrudnieni w tym szpitalu opracowali stymulator serca i byli jednymi z pierwszych, którzy prowadzili badania w zakresie skuteczności angioplastyki balonowej, jak również innych metod leczenia niewydolności serca, takich jak wstawianie stentów w celu udrożnienia tętnic wieńcowych. W skład szpitala wchodzi również Harvard-Thorndike General Clinical Research Center - najstarsze kliniczne laboratorium w Stanach Zjednoczonych (1973).

  Zmienność genetyczna – naturalne różnice sekwencji DNA (genotypu) organizmów jednego gatunku. Różnice te mogą powodować zmiany w budowie białek lub czasie i miejscu ich wytwarzania, w efekcie prowadząc do różnic w fenotypie, np. inne ubarwienie sierści, różna odporność na zmiany temperatury, zdolność (lub jej brak) do trawienia laktozy. Wiele cech, które są zróżnicowane genetycznie prawdopodobnie nie ma wpływu na przeżycie organizmów (np. kolor oczu u ludzi), ale zmienność genetyczna cech, które mogą wpłynąć na przystosowanie organizmów, to „paliwo” ewolucji. Organizmy mogą się też różnić nie kodującymi sekwencjami DNA. Takie różnice nie mają znanego nam wpływu na fenotyp, ale są użyteczne w analizie zmienności genetycznej przez biologów.

  Neonikotynoidy klasyfikowane są jako neuroaktywne insektycydy, chemicznie spokrewnione z nikotyną. Najbardziej znane z nich są imidakloprid, klotianidyna i tiametoksan. Rozwój tej klasy insektycydów rozpoczął się w latach 80. przez kompanię Shell oraz w 90. przez Bayer. Neonikotynoidy zostały stworzone przede wszystkim dlatego, iż wykazywały zmniejszoną toksyczność w porównaniu do poprzednio stosowanych organofosforanów i karbaminianowych insektycydów.Większość neonikotynoidów wykazuje o wiele mniejszą toksyczność u ssaków niż u owadów, jednak niektóre z nowych produktów są toksyczne. Neonikotynoidy są nową klasą insektycydów przedstawionych w ostatnich 50 latach, a imidakloprid jest obecnie najszerzej używanym insektycydem na świecie. Ostatnimi czasy użycie kilku z tych środków zostało zakazane w części państw, w związku z udowodnieniem związku z masowym wymieraniem pszczół. W styczniu 2013 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ogłosił, że neonikotynoidy stanowią niedopuszczalnie wysokie ryzyko dla pszczół, a sponsorowane przez przemysł badania naukowe, na których agencje regulacyjne polegały mogły być wadliwe.W marcu 2013 organizacja American Bird Conservancy opublikowała przegląd 200 badań nad neonikotynoidami w oparciu o badania przemysłowe pozyskane dzięki amerykańskiej ustawie o dostępie do rządowych informacji. Organizacja ta wzywała do zakazu stosowania neonikotynoidów jako zapraw roślin z powodu ich toksyczności dla ptaków, bezkręgowców wodnych oraz pozostałej fauny i flory. Także w marcu 2013 Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) została pozwana przez koalicję pszczelarzy oraz adwokatów ruchu ochrony przyrody i zrównoważonego rolnictwa, którzy oskarżyli agencję o wydawanie niewłaściwych ocen toksyczności i pozwalanie na rejestrację pestycydów na podstawie niewystarczających badań naukowych. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Dodano: 22.03.2012. 16:17  


  Najnowsze