• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy twierdzą, że geoinżynieria to klucz do walki z globalnym ociepleniem

  16.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy międzynarodowy raport wzywa rządy i naukowców do zajęcia się geoinżynierią jako środkiem na rzecz przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia spowodowanego emisją gazów cieplarnianych. Jednocześnie w raporcie podkreślono, że ważne jest, aby nie zapominać o tradycyjnych strategiach ochrony środowiska. W komentarzu "The Boundless Carbon Cycle" (Nieograniczony cykl obiegu węgla) opublikowanym w czasopiśmie Nature Geoscience naukowcy z Austrii, Belgii, Szwecji i Stanów Zjednoczonym twierdzą, że w globalnych strategiach ograniczania emisji związków węgla i walki ze zmianą klimatu zapomniano o wodach lądowych będących głównym elementem globalnego cyklu obiegu węgla.

  Naukowcy twierdzą, że tradycyjne modele obiegu węgla nie wyjaśniają istotnej roli rzek, jezior, strumieni, zbiorników i mokradeł w cyklu obiegu węgla. Komentarz został opublikowany przed konferencją klimatyczną ONZ (COP15), która odbędzie się w grudniu bieżącego roku w Kopenhadze.

  Przedstawiciele 192 krajów spotkają się, aby podjąć decyzję na temat porozumienia klimatycznego, które w 2012 roku zastąpi Protokół z Kioto. Nowe porozumienie ma mieć formę protokołu do Ramowej konwencji ONZ w zakresie zmian klimatu (w skrócie UNFCCC) i stanowić będzie globalny traktat w dziedzinie ochrony środowiska mający na celu "ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który pozwoli uniknąć niebezpiecznego zakłócenia systemu klimatycznego przez człowieka".

  "Chociaż wody lądowe obejmują tylko 1% powierzchni Ziemi, ich wpływ na cykl obiegu węgla jest nieproporcjonalnie duży, niedoceniany i nieuwzględniany w modelach, na których oparty został Protokół z Kioto", wyjaśnił dr Tom J. Battin z Wydziału Ekologii Słodkowodnej Uniwersytetu Wiedeńskiego i główny autor dokumentu.

  Według naukowców w obecnych modelach węglowych do wód lądowych zalicza się także statyczne kanały wodne, które transportują związki węgla z kontynentów do oceanów. Możliwe jest, że wody lądowe mogą zmieniać przeznaczenie związków węgla dostarczanych do oceanów. Przykładowo związki węgla mogą znajdować się w osadach, co może skutkować ich długoterminowym magazynowaniem lub sekwestracją.

  "Dwadzieścia procent kontynentalnej sekwestracji związków węgla występuje w osadach wód lądowych", twierdzi profesor Lars Tranvik ze szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali.

  Natomiast dr Anthony K. Aufdenkamper z ośrodka badawczego Stroud Water Research Center w Stanach Zjednoczonych stwierdził: "Odgazowywanie rzek z wydzielonych związków węgla przyczynia się do emisji do atmosfery ilości związków węgla równej 13% rocznego spalania paliw kopalnych".

  Według zespołu naukowców powyższe źródło emisji związków węgla do atmosfery wskazuje, że istnieje więcej pochłaniaczy związków węgla ze źródeł kontynentalnych, w tym wyższy przyrost biomasy w lasach.

  "Większa akumulacja związków węgla w leśnych ekosystemach, która zrównoważyłaby odgazowywanie rzek, byłaby zgodna z obecnymi niezależnymi szacunkami skali sekwestracji związków węgla na kontynentach", wypowiedź dr Sebastiana Luyssaerta z Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii.

  Według naukowców nieograniczony cykl obiegu węgla jest odpowiedzialny za transport związków węgla pomiędzy wodami słodkimi i lądem, wodami słodkimi i atmosferą oraz pomiędzy poszczególnymi regionami na kontynentach. Szczegółowe badania mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia cyklów węgla w ekosystemach naziemnych i wodnych.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Nature Geoscience:
  http://www.nature.com/ngeo/

  COP15:
  http://en.cop15.dk/

  Źródło danych: Nature Geoscience; COP15
  Referencje dokumentu: Battin T.J. et al. (2009) The boundless carbon cycle (Nieograniczony cykl obiegu węgla). Nature Geoscience 2:598-600. DOI: 10.1038/ngeo618.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zrzeszenie Związków Zawodowych, (do 1949 Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych) - centrala związków zawodowych w PRL funkcjonująca w okresie 1944 - 1980. Należała do Światowej Federacji Związków Zawodowych. Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy" (FZZ "Metalowcy") – działająca na terenie dużych zakładów przemysłu ciężkiego, wytwórczego i mechanicznego federacja związków zawodowych, zrzeszających ludzi pracy przeważnie o poglądach lewicowych. Federacja należy do centrali związkowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przewodniczącym Federacji jest Romuald Wojtkowiak. Metabolity wtórne – grupa związków organicznych, które nie są bezpośrednio niezbędne do wzrostu i rozwoju organizmu. Synteza związków określanych jako metabolity wtórne jest charakterystyczna dla roślin wyższych, grzybów i bakterii. Poznano kilkadziesiąt tysięcy związków zaliczanych do metabolitów wtórnych. Szacuje się, że może istnieć około 200 000 takich związków. W przypadku niektórych związków chemicznych występujących w komórkach roślinnych, ocena czy jest on bezpośrednio niezbędny do działania organizmu jest trudna.

  Kwasy humusowe (kwasy próchnicowe) – mieszanina wielkocząsteczkowych związków organicznych o zmiennym składzie (w zależności od składu materii organicznej, z której powstają) i charakterze kwasowym, wchodzących w skład próchnicy glebowej i roztworów wód naturalnych. Tworzą się one w biochemicznych procesach rozkładu związków organicznych budujących żywe organizmy. Budowa tych wyjątkowo skomplikowanych związków nie jest jeszcze do końca poznana, dlatego najczęściej rozpatruje się je na zasadzie różnic pomiędzy różnymi rodzajami tych substancji. Wyróżnia się dwie podstawowe grupy tych związków, kwasy fulwowe oraz huminowe: Lobbing ekologiczny – zespół działań podejmowanych przez przedstawicieli przemysłu, związków władz samorządowych czy pozarządowe organizacje ekologiczne w celu wpłynięcia na kształt prawa ochrony środowiska.

  Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ang. European Trade Union Confederation, ETUC) - europejskie zrzeszenie związków zawodowych, utworzone celem pogłębienia integracji europejskiego ruchu związkowego. Sole diazoniowe – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym ArN2X, powstających w reakcji pierwszorzędowych amin aromatycznych z kwasem azotawym. Związki diazoniowe są niezwykle przydatne w reakcjach syntezy wielu związków organicznych.

  Syndrom celibatu (jap. sekkusu shinai shokogun, ang. Celibacy syndrome) – zjawisko społeczne dotyczące osób obu płci i przejawiające się niechęcią do zawierania bezpośrednich związków, gdzie związki te zastępowane są związkami pośrednimi (głównie przez internet) lub występuje całkowita rezygnacja z tych związków, a czas wolny, pozwalający na tworzenie tych związków przeznacza się głównie na wielogodzinne korzystanie z komputera. Roztwór – homogeniczna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Skład roztworów określa się przez podanie stężenia składników. W roztworach zwykle jeden ze związków chemicznych jest nazywany rozpuszczalnikiem, a drugi substancją rozpuszczaną. Który z dwóch związków uznać za rozpuszczalnik, jest właściwie kwestią umowną, wynikającą z praktyki i tradycji.

  Porozumienie Zielonogórskie – federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej, które powstało w celu stworzenia jednolitej organizacji, występującej w zbiorowym interesie swoich członków, zwłaszcza wobec dysponentów publicznych funduszy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, tworząc 15 związków regionalnych.

  Federacja Związków Zawodowych Ukrainy (ukr. Федерація профспілок України, FPU) - największa na Ukrainie federacja związków zawodowych, należy do niej ponad 85 % członków związków zawodowych.

  Dodano: 16.09.2009. 15:11  


  Najnowsze