• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy unijni znajdują MOTIVE do ochrony europejskich lasów

  23.12.2010. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rośnie liczba regionów leśnych w Europie, które stają w obliczu zmiany klimatu i zmian w sposobie wykorzystania gruntów oraz związanych z tym pożarów, wichur i susz. Europejczycy zastanawiają się więc, które drzewa najlepiej są w stanie przystosować się do zmiany klimatu. Projekt MOTIVE (Modele adaptacyjnej gospodarki leśnej) poświęcony jest badaniu skutków nasilonej konkurencji o zasoby leśne w świetle zmian zachodzących w klimacie i gruntach. Projekt finansowany jest na kwotę niemal 7 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Naukowcy, których prace koordynowane są przez niemiecki Instytut Badań Leśnych Badenii-Wirtembergii (FVA), badają wpływ tego typu zmian na różne towary i usługi leśne. Partnerzy projektu naświetlają problemy i zagrożenia oraz sposób, w jaki można by je wykorzystać do doskonalenia narzędzi wspomagających zarządzanie. W ramach 10 badań przypadku testowane są różne opcje prowadzenia gospodarki leśnej - obejmujące takie kwestie jak reżim, długość rotacji oraz skład gatunkowy - które mogą pomóc tym administratorom lasów, którzy poszukują wiarygodnych opcji adaptacyjnych w zarządzaniu.

  Według konsorcjum zakresy studiów przypadku odzwierciedlają różnorodność i rozmaitość funkcji lasów europejskich, a także ryzyka, które mogą zagrozić ich przyszłości. Badane obszary to: Północna Karelia (Finlandia); Kronoberg (Szwecja); Walia (Wlk. Brytania); Południowo-wschodnie Veluwe (Holandia); Szwarcwald (Niemcy); Dolina Montafon (Austria); Prades (Hiszpania); Chamusca (Portugalia); Panagiuriszte (Bułgaria); i Karpaty (Rumunia).

  Partnerzy wykorzystają wyniki projektu do zbudowania bazy danych oraz stworzenia narzędzi dla właścicieli lasów, które pomogą im zobaczyć, jak podejmowane przez nich decyzje mogą wpłynąć na przyszły los upraw w oparciu o wybrane strategie zarządzania. Wśród najważniejszych wyników, jakie przewidują partnerzy mają się znaleźć zaawansowane metody adaptacyjnej gospodarki leśnej, zalecenia w zakresie adaptacyjnej gospodarki leśnej dla badanych obszarów oraz zalecenia w zakresie adaptacyjnej gospodarki leśnej dla leśnictwa europejskiego.

  W planach projektu MOTIVE jest także udokumentowanie obserwowanego ostatnio wzrostu i trendów wydajnościowych w Europie, prognozowanie gatunków i zmian produkcyjnych oraz opisanie zagrożeń wiążących się ze zmianą klimatu. Udostępnione zostaną także informacje o tym, jak interesariusze widzą najlepsze sposoby radzenia sobie z oczekiwanymi skutkami i niewiadomymi - informują partnerzy.

  Mówią również, iż różnorodność lasów europejskich zasadza się na różnicach w glebie, klimacie i historii gospodarki leśnej. To co je z kolei łączy, to fakt, iż lasy są aktywnie zarządzane i - jak twierdzą eksperci - zarządzanie jest konieczne do określenia składu gatunkowego, struktury i przyszłego rozwoju.

  W ostatnich latach coraz większa uwaga poświęcana bioróżnorodności doprowadziła do pojawienia się gospodarki leśnej zorientowanej na systemy naturalne w opozycji do monogatunkowych, równoletnich systemów produkcji drewna, jakie stosowano wcześniej.

  Konsorcjum tworzą eksperci z Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji i Wlk. Brytanii oraz z Europejskiego Instytutu Leśnego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Organy zarządzania gospodarką w PRL. Okres od wyzwolenia do czasu zmian ustrojowych, od form gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej, charakteryzował się poszukiwaniem form efektywnego organizacyjnego jak i ekonomicznego zarządzania gospodarką. Wielokrotnie reformowano organizację resortów jak i średniego szczebla zarządzania. Częstej zmianie ulegały nazw organów decyzyjnych.

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – jeden z siedmiu Regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obsługuje dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, będącego faktycznym organem administracji rządowej niezespolonej, realizującym zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniącym funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej, w obszarze swego działania. Siedzibą organu jest Wrocław.

  Zarządca nieruchomościami – osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (według UGN Art. 184 p.2).

  Kataster wodny – system informacyjny o gospodarowaniu wodami (dla obszaru państwa prowadzony przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), a da regionów przez dyrektorów RZGW). Udostępniany on jest nieodpłatnie. Również organy administracyjne, jednostki badawcze, zakłady i właściciele urządzeń wodnych zobowiązani są do udzielania koniecznych informacji nieodpłatnie.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.

  Dodano: 23.12.2010. 18:17  


  Najnowsze